Musiikki

Tiirismaan mu­siik­ki­lu­kio 40 vuot­ta!

Tiirismaan lu­ki­on mu­siik­ki­lin­ja tuli ku­lu­nee­na luku­vuon­na täyt­tä­neek­si 40 vuot­ta, sil­lä toi­min­ta on al­ka­nut lu­ki­on puo­lel­la syk­syl­lä 1973. Merk­ki­vuot­ta on juh­lis­tet­tu ah­ke­ran ja in­nok­kaan mu­si­soin­nin mer­keis­sä.

Heti syk­syn alus­sa 15.9. esiin­nyim­me Lah­den Jazz­to­ril­la vii­den ko­koon­pa­non voi­min: La­val­le as­te­li­vat lau­lu­yh­ty­eet Soundless ja Grooves, sekä bän­dit Jazz au lait, Vint­ti­bän­di ja Fairtrad. Il­mei­ses­ti meni ihan hy­vin, kos­ka mei­tä pyy­det­tiin esiin­ty­mään myös tu­le­van syk­syn Jazz­to­ril­le.

Seu­raa­vat var­si­nai­ses­ti juh­la­vuo­teen liit­ty­vä kon­ser­tit oli 13.-14.11. kou­lul­la pi­de­tyt Hai­ka­ras­ta Hau­keen –kon­ser­tit, jos­sa noin 50 lu­ki­o­lais­ta esit­ti Ultra Bran ra­kas­te­tuim­pia kap­pa­lei­ta. Kon­ser­tit oli­vat hui­kea ylei­sö­me­nes­tys. Kon­ser­tis­sa kuul­tiin Ultra Bran mu­siik­kia hy­vin eri­lai­sil­la ko­koon­pa­noil­la, oli pi­a­no­sä­es­tyk­sel­li­siä lau­lu­soo­lo­ja, lau­lu­yh­ty­e­tul­kin­taa, bän­de­jä, kan­san­mu­siik­kia ja noin puo­let kon­ser­tis­ta to­teu­tet­tiin or­kes­te­ril­la, jos­sa pe­rus­bän­di­soit­ti­mien li­säk­si oli 18 opis­ke­li­jan jou­si- ja pu­hal­lin­or­kes­te­ri. Kuu­los­ti ko­me­al­ta!

Jou­lu­kon­sert­te­ja jär­jes­tet­tiin nii­ni­kään kak­sin kap­pa­lein: 7.12. Ris­tin­kir­kos­sa ja 8.12. Nas­to­lan kir­kos­sa. Kon­ser­tit to­teu­tet­tiin yh­teis­työs­sä Nas­to­lan seu­ra­kun­nan Anastasia En­semb­le –kuo­ron kans­sa. Ka­ma­ri­kuo­ron, Tii­ri­kan ja Vas­ta­kai­un li­säk­si mai­ni­tuis­sa kon­ser­teis­sa esiin­tyi­vät Grooves, Fairtrad, Kivonen ja Contrast yh­teis­e­si­tyk­sel­lä 12-hen­ki­se­nä pik­ku­kuo­ro­na. Var­mas­ti ensi ker­taa Tipalan his­to­ri­as­sa kuul­tiin myös va­paan sä­es­tyk­sen opis­ke­li­joi­den esi­tys, sil­lä en­nen vii­mei­siä esi­tyk­siä jois­sa or­kes­te­ri­kin oli mu­ka­na, kehden op­pi­laan esit­tä­es­sä neli­kä­ti­ses­ti So­ke­ri­kei­ju­jen tans­sin Tšaikovskin Päh­ki­nän­sär­ki­jä –ba­le­tis­ta.

Mu­siik­ki­lu­ki­o­lai­set ovat tä­nä­kin vuon­na keik­kail­leet ah­ke­ras­ti: Sveit­sin ys­tä­vät Suo­mes­sa juh­li 30-vuotisjuhlaansa Pi­a­no­pa­vil­jon­gis­sa 14.9., ja ha­lu­si koko juh­lan oh­jel­man taus­ta­mu­siik­kei­neen, sveit­si­läi­si­ne kan­san­lau­lui­neen ja kan­sal­lis­lau­lui­neen Tiirismaan mu­siik­ki­lu­ki­o­laisilta, ja pai­kal­la viih­dyt­tä­mäs­sä oli hui­lu­trio, pie­ni soi­tin­yh­tye ja lau­lu­yh­tye.

Tii­rik­ka –kuo­ro esiin­tyi Lah­den sota­ve­te­raa­ni­pii­rin vel­jes­tuki Ry:n kirk­ko­juh­las­sa 19.10.

Lah­den Tie­de­päi­väs­sä Fellmanniassa 12.11. kävi esiin­ty­mäs­sä kak­si lau­lu­yh­ty­et­tä, Grooves ja Contrast.

Lu­ki­on ty­töt ilah­dut­ti­vat Kau­pun­gin­sai­raa­lan, Tapa­nila-ko­din ja Jal­ka­ran­nan sai­raa­lan po­ti­lai­ta kier­tä­mäl­lä niis­sä aamu­var­hai­sel­la Luciakulkueena 13.12. Vas­taa­vas­ti po­jat kä­vi­vät van­hus­ten hoi­to­ko­deis­sa esit­tä­mäs­sä Tier­na­po­jat –ku­va­el­maa.

Teklan käyt­tä­jä­päi­vät Sibeliustalolla oli 23.1. ja siel­lä esiin­tyi­vät lau­lu­yh­ty­eet Grooves, Contrast ja Kivonen.

Alku­vuo­den pon­nis­te­luis­ta mai­nit­ta­koon muu­si­koit­ten osal­ta Ruusukonvassa ja abi­gaa­las­sa esiin­ty­neet bän­dit sekä Van­ho­jen tans­sit, jot­ka Tipalassa pe­rin­tei­ses­ti tans­si­taan elä­vän mu­sii­kin tah­dis­sa.

FairTrad. piti oman kon­ser­tin 1.11. Tiirismaan kou­lun juh­la­sa­lis­sa ja esiin­tyi 19.4. Ris­tin­kir­kos­sa Pää­si­äis­yön mes­sus­sa.

Kai­ken muun ohes­sa on val­mis­tel­tu luku­vuo­den koho­koh­taa, joka on eh­dot­to­mas­ti ol­lut mu­si­kaa­li­pro­duk­tio. Juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si val­mis­tel­tiin pe­rin­tei­nen ja ra­kas­tet­tu klas­sik­ko Sound of Music. Casting oli syys­kuus­sa, har­joi­tuk­set al­koi­vat loka­kuus­sa ja teos esi­tet­tiin 14 ker­taa 27.4. -10.5. Mu­si­kaa­lin oh­ja­si Las­se Kan­to­la, mu­sii­kis­ta vas­ta­si lä­hes 30-hen­ki­nen or­kes­te­ri Anna-Eli­na Tik­ka­sen joh­dol­la. Pu­vus­tuk­sen suun­nit­te­li Heli Salo­maa ja pu­vus­tus­ryh­mää oh­ja­si teks­tii­li­työn leh­to­ri Min­na Lind­qvist. La­vas­teet suun­nit­te­li ja val­mis­ti ryh­män­sä kans­sa Lee­na Val­to­nen. Mu­ka­na eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä oli yli 80 nuor­ta. Mu­si­kaa­li sai lois­ta­van kri­tii­kin Ete­lä-Suo­men Sa­no­mis­sa.

Juh­la­vuo­si pää­tet­tiin hie­nos­ti 18.5. kon­ser­til­la Sibeliustalossa, jos­sa kuul­tiin kuo­ro­jen, lau­lu­yh­ty­eit­ten ja bän­dien oh­jel­mis­toa ja esi­tet­tiin koos­te vuo­den huip­pu­het­kis­tä.

Anna-Eli­na Tik­ka­nen

Hai­ka­ras­ta Hau­keen -kon­sert­ti. Kuva: Son­ja Siikanen

It­se­näi­syys­juh­lan or­kes­te­ria. Kuva: Timo Lai­ti­la

The Sound of Music. Kuva: Son­ja Siikanen

Vuo­si­ker­to­mus2013-20141.6.2014