Erityisopetus

Eri­tyis­o­pe­tus tuli var­si­nai­ses­ti lu­ki­oi­hin vuo­den 2003 ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den uu­dis­ta­mi­sen myö­tä. Eri­tyis­o­pe­tuk­sen si­jaan lu­ki­ois­sa pu­hu­taan kui­ten­kin eri­tyi­ses­tä tu­es­ta. Lu­ki­on eri­tyis­o­pe­tus tuki­toi­mi­neen on osal­taan edis­tä­mäs­sä es­tee­tön­tä lu­kio-opis­ke­lua ja syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­syä. Jo­kai­sel­le opis­ke­li­jal­le ha­lu­taan taa­ta yh­tä­läi­set mah­dol­li­suu­det – op­pi­mis­vai­keu­des­ta huo­li­mat­ta myös lu­kio-opin­to­jen suo­rit­ta­mi­seen, mi­kä­li ky­kyä ja mo­ti­vaa­ti­o­ta riit­tää.

Mo­nien mui­den kau­pun­kien ohel­la Lah­des­sa­kin teh­tiin his­to­ri­aa ke­vääl­lä 2012, jol­loin kau­pun­kiin pe­rus­tet­tiin lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen en­sim­mäi­nen lu­ki­on eri­tyis­o­pet­ta­jan vir­ka. Vir­kaan va­lit­tiin KM, EO Mir­va Jaak­ko­la, joka hoi­ti teh­tä­vää ai­kai­sem­min (2010-2012) tun­ti­o­pet­ta­ja­na. Eri­tyis­o­pet­ta­ja pal­ve­lee kaik­kia kau­pun­gin lu­ki­oi­ta (4) ja lu­ki­o­lai­sia (n.1800) tasa­puo­li­ses­ti ja tar­peen mu­kaan.

Jo­kai­sel­le lu­ki­on aloit­ta­neel­le on teh­ty NMI:n ke­hit­tä­mä lukiseula, jon­ka avul­la on kar­toi­tet­tu tuen tar­vet­ta. Mi­kä­li kar­toi­tuk­ses­sa on il­men­nyt viit­tei­tä LUKI- tai muus­ta op­pi­mis­vai­keu­des­ta, on opis­ke­li­joil­le teh­ty eri­tyis­o­pet­ta­jan toi­mes­ta tar­kem­pia lisä­tut­ki­muk­sia vai­keu­den sel­vit­tä­mi­sek­si laa­ja-alai­sel­la lukitestillä. Opis­ke­li­jan suos­tu­muk­sel­la on tes­tin jäl­keen kir­joi­tet­tu opin­to­ja ja yli­op­pi­las­tut­kin­toa var­ten lau­sun­to. Lau­sun­non avul­la voi saa­da eri­tyis­jär­jes­te­lyi­nä esim. lisä­ai­kaa ko­kei­siin niin lu­ki­o­ai­ka­na kuin YO- ko­keis­sa­kin. Eri­tyis­o­pet­ta­ja on huo­leh­ti­nut myös muis­ta tar­vit­ta­vis­ta lau­sun­nois­ta, sil­lä YTL huo­mi­oi luki­vai­keu­den li­säk­si myös vie­ras­kie­li­syy­den ja sai­rau­den tai vam­man.

Uu­te­na asi­a­na luku­vuo­den 2013 – 2014 alus­ta al­ka­en on lu­ki­on eri­tyis­o­pet­ta­ja teh­nyt lau­sun­to­jen poh­jal­ta eri­tyi­sen tuen suun­ni­tel­mat (ETS) kai­kil­le eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vil­le opis­ke­li­joil­le. Tiirismaalla lau­sun­to­ja kir­joi­tet­tiin kol­mel­le­tois­ta opis­ke­li­jal­le syk­syl­lä 2013 .Lukiseulan pe­rus­teel­la sel­vi­si, että LUKI- tai muu­ta op­pi­mi­sen vai­keut­ta oli yh­del­lä­tois­ta opis­ke­li­jal­la, vie­ras­kie­li­siä oli pal­jon, kar­toi­tuk­sen mu­kaan 14.

Tiirismaalla eri­tyis­o­pet­ta­ja on ol­lut pää­sään­töi­ses­ti kes­ki­viik­koi­sin. Mui­na päi­vi­nä on tu­et­tu opis­ke­li­joi­ta toi­sis­sa kau­pun­gin lu­ki­ois­sa. Opis­ke­li­jat ovat saa­neet yk­si­lö­oh­jaus­ta ja muu­ta eri­tyis­pe­da­go­gis­ta tu­kea. Luki­vai­keus ei ole este lu­kio-opin­noil­le, vaik­ka­kin se voi olla hi­das­te.

Opis­ke­li­jat ovat tie­dos­ta­neet hy­vin eri­tyis­o­pet­ta­jan pal­ve­lut. Noin 15 % opis­ke­li­jois­ta on käyt­tä­nyt eri­tyis­o­pet­ta­jan pal­ve­lui­ta joko luki- tai muu­hun op­pi­mi­sen vai­keu­teen sekä vie­ras­kie­li­syy­teen liit­ty­en. Osa opis­ke­li­jois­ta on ha­lun­nut tul­la kes­kus­te­le­maan luot­ta­muk­sel­la miel­tään pai­na­vis­ta asi­ois­ta. Moni on saa­nut lisä­tu­kea sekä eri­tyis­pe­da­go­gis­ta oh­jaus­ta opin­toi­hin­sa.

Mir­va Jaak­ko­la

Vuo­si­ker­to­mus2013-20141.6.2014