Ruotsi

Musik på svenska -ruotsinkielinen musiikkipajapäivä Dream Academy ja Allsång-lauluilta

13 kou­lum­me opis­ke­li­jaa pää­si osal­lis­tu­maan ruot­sin­kie­li­seen mu­siik­ki­työ­pa­jaan Dream Academyyn, joka tänä vuon­na oli tar­koi­tet­tu suo­men­kie­li­sil­le mu­siik­ki­lu­ki­o­lai­sil­le. Val­mis­te­lim­me elo­kuun ajan omaa kap­pa­let­tam­me Baby, vågar jag be om ditt nummer? Opis­ke­li­ja­ryh­mä kir­joit­ti yh­des­sä lau­lun ruot­sin­kie­li­set sa­nat ruot­sin leh­to­ri Pau­lii­na Jär­ve­län joh­dol­la. Roy Es­ke­li­nen teki soin­tu­poh­jan. Myös me­lo­dia teh­tiin ryh­mä­työ­nä. Mu­sii­kin leh­to­ri Anna-Eli­na Tik­ka­nen neu­voi so­vi­tuk­ses­sa ja teki myös omia stem­mo­jaan eri soit­ti­mil­le. Lau­lun aihe on kah­den nuo­ren, jää­te­lö­myy­jä­po­jan ja nuo­ren ty­tön, ta­paa­mi­nen jää­te­lö­ki­os­kil­la. Poi­ka miet­tii, us­kal­taa­ko pyy­tää mu­ka­van­tun­tui­sen ty­tön pu­he­lin­nu­me­roa.

Suo­men­ruot­sa­lai­set sä­vel­tä­jä ja tuot­ta­ja Jimmy Wes­ter­lund ja muu­sik­ko Fred­rik Furu tu­li­vat maa­nan­tai­na 2.9. vii­meis­te­le­mään kap­pa­leen opis­ke­li­joi­den kans­sa. Fred­ri­kin kans­sa sa­no­ja hi­ot­tiin aa­mul­la ja Jimmy lait­toi au­di­to­ri­oon pys­tyyn stu­di­on, jos­sa kaik­ki vuo­ro­tel­len kä­vi­vät ää­nit­tä­mäs­sä oman osuu­ten­sa päi­vän ai­ka­na. Ilta­päi­väl­lä juh­la­sa­lis­sa pi­det­tiin ly­hyt kon­sert­ti, jos­sa kap­pa­le esi­tet­tiin. Tä­män li­säk­si nuo­ret lau­loi­vat yh­den toi­sen lau­lun ja Fred­rik ja Jimmy esit­ti­vät omaa tuo­tan­to­aan.

Pro­jek­tis­sa mu­ka­na oli­vat Tuuk­ka Tu­ru­nen (bas­so), Saku Lii­ma­tai­nen (rum­mut), Luu­kas Viskari (ki­ta­ra), Roy Es­ke­li­nen (pi­a­no), Elma Varjos (hui­lu), Aino Tik­ka­nen, Sini Ne­va­lai­nen, Janni Hal­me, San­na Kär­nä ja Hel­ka Mar­ja­mäki (lau­lu), Mat­lee­na Käppi (kla­ri­net­ti) sekä Atro Nie­me­läi­nen ja Eemi Vo­lo­ti­nen (trum­pet­ti).

Fred­ri­kin mu­kaan ko­ke­muk­set val­ta­kun­nal­li­sis­ta työ­paja­kier­tu­eis­ta oli­vat erit­täin hy­viä. Dream Academy –kier­tu­een ra­hoit­taa Poh­jois­mai­den neu­vos­to ja kier­tue jär­jes­te­tään Svenska Nu ja Nordplus -oh­jel­mien tu­el­la. Esi­tyk­sis­tä jär­jes­tet­tiin net­ti­ää­nes­tys, jos­sa kak­si kou­lua kil­pai­li aina kes­ke­nään ja enem­män ää­niä saa­nut meni jat­koon. Täl­lä ker­taa ki­san voi­ton vei Si­be­lius-lu­kio.

Mu­ka­na ol­leet opis­ke­li­jat ker­toi­vat pro­jek­ti­päi­väs­tä seu­raa­vas­ti:

”Omaa musaa oli yh­des­sä ihan su­per­ki­vaa teh­dä ja tää pro­jek­ti in­nos­ti ihan oi­ke­as­ti ruot­sin­kie­len opis­ke­lua :D . Jimmy ja Fred­rik oli tosi mu­ka­via ja se nau­hoi­tus­päi­vä oli huip­pu­haus­ka! Oli ki­vaa miet­tiä musan kaut­ta kaik­kea ruot­sik­si yh­des­sä ka­ve­reit­ten kans­sa. Kil­pai­lu par­haas­ta bii­sis­tä oli myös kiva.”

”Ää­ni­tys oli hie­no uusi ko­ke­mus ja muu­ten­kin oli haus­kaa teh­dä ihan omaa bii­siä ja että sii­tä tuli vie­lä niin hie­no kap­pa­le! Oppi ruot­sia ai­van uu­des­ta näkö­kul­mas­ta.
Oli haus­kaa esiin­tyä ja ää­nit­tää. Ja on­han se mie­len­kiin­tois­ta teh­dä ly­riik­kaa muul­la kuin omal­la äi­din­kie­lel­lä”

Kap­pa­leen ker­to­säe kuu­luu seu­raa­vas­ti:
”Jag hör hur någon spelar jazz
och där e du med min favoritglass
Jag undrar vad du tänker om mig
Baby, jag är verkligen kär i dig.”

Kap­pa­leen kon­sert­ti­e­si­tyk­sen voit kuun­nel­la ohes­ta

Ryh­mä esit­ti kap­pa­leen 5.11. reh­to­ri Ka­rin Iha­lai­sen ve­tä­män yh­teis­lau­lu­il­lan al­ka­jai­sik­si kou­lul­lam­me Svenska veckan -tee­ma­vii­kol­la. Kou­lum­me mu­siik­ki­lin­jan opis­ke­li­jat esiin­tyi­vät ti­lai­suu­des­sa. Lin­da Kuivala sä­es­ti mon­ta lau­lua ja leh­to­ri Tuo­mas Ko­kon oh­jaa­ma bän­di sä­es­ti lau­lut Vandraren, Sommaren är kort sekä Öppna landskap. Ki­ta­raa soit­ti Jes­se Ra­ja­la, kos­ket­ti­mia Okko-Pek­ka Klemola ja rum­pu­ja Joni Aro­nen. Jes­sen mie­les­tä ti­lai­suus oli kiva ja soit­ta­ja­po­ru­kal­la oli haus­kaa. Okko-Pek­ka ker­too, että ruot­sin opet­te­le­mi­nen mu­sii­kin kaut­ta tun­tui mie­lek­kääl­tä. Hän ikään kuin löi kak­si kär­päs­tä yh­del­lä is­kul­la.

Pau­lii­na Jär­ve­lä

Fred­rik Furu esiin­tyy opis­ke­li­joi­dem­me kans­sa

Vuo­si­ker­to­mus2013-20141.6.2014