Kansainvälisyystoiminta

Kou­lum­me koko kv-toi­min­nan pe­rus­ta ovat so­vel­ta­vat kan­sain­väli­syys­kurs­sit, jot­ka yleen­sä ja­kau­tu­vat kaik­kien kah­den tai kol­men lu­ki­o­vuo­den ajal­le. Kurs­sien pää­mää­rä­nä on an­taa opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suus tu­tus­tua vie­raa­seen kult­tuu­riin ja sen kaut­ta ym­mär­tää omaa­kin kult­tuu­ria pa­rem­min. Joka toi­nen vuo­si yh­teis­työ­kou­lu­na on poh­jois­mai­nen kou­lu ja joka toi­se­na kes­ki­eu­roop­pa­lai­nen kou­lu. Kv-kurs­sien opis­ke­lu­kie­li on eng­lan­ti, jo­ten kie­li­tai­to vah­vis­tuu luon­te­val­la ta­val­la.

Kol­men kv-kurs­sin li­säk­si teh­dään kie­li­vaih­to­ja, kie­li­mat­ko­ja, mu­siik­kiin ja kult­tuu­riin liit­ty­viä vaih­to­ja ja yk­sit­täi­siä pie­niä opis­ke­li­ja­vaih­to­ja kou­lu­jen vä­lil­lä.

KANSAINVÄLISYYSKURSSIT 1 JA 2

KV1:n yh­teis­työ­kou­lu­na oli Fritz Karsen Schule Ber­lii­nis­sä. Jo mo­ne­na vuon­na sak­san­o­pis­ke­li­joil­la on ol­lut mah­dol­li­suus osal­lis­tua kie­li­vaih­toon Fritz Karsen Schulen kans­sa, mut­ta tänä luku­vuon­na vaih­to to­teu­tet­tiin kv-vaih­to­na, jo­ten muil­la­kin kuin sak­san­o­pis­ke­li­joil­la oli mah­dol­li­suus osal­lis­tua vaih­toon. Ryh­mäs­sä oli 17 opis­ke­li­jaa ja ve­tä­ji­nä toi­mi­vat Kirs­ti Liuk­ko­nen-Kröner ja Pau­lii­na Mant­si­nen. Ryh­mä suo­rit­ti tänä luku­vuon­na sekä KV1-kurs­sin, jon­ka ai­ka­na tu­tus­tut­tiin Sak­saan ja Ber­lii­niin ja teh­tiin opis­ke­li­ja­vaih­to Ber­lii­niin sekä KV2-kurs­sin, jon­ka ai­ka­na otet­tiin vas­taan vie­rai­ta Fritz Karsen Schulesta. Mei­dän opis­ke­li­jam­me mat­ka­si­vat ber­lii­ni­läis­ten vie­raik­si 11.-17.12.2013 ja sak­sa­lais­ten ryh­mä,15 opis­ke­li­jaa ja kak­si opet­ta­jaa, Syl­via Fröhlich ja Su­san­ne Thäsler-Wollenberg, oli­vat vie­rai­na kou­lus­sam­me 15.-20.2.2014.

KANSAINVÄLISYYSKURSSI 3

KV3-kurs­sin ai­hee­na luku­vuon­na 2013-14 oli Ja­pa­ni. Osan tun­neis­ta piti ja­pa­ni­lai­nen opet­ta­ja, Tatsuhiko Isobe, joka oli Kan­nak­sen lu­ki­os­sa juu­ri syys­luku­kau­den ai­ka­na, jol­loin kurs­sim­me al­koi. Opis­ke­li­jat pi­ti­vät itse esi­tel­miä Ja­pa­nis­ta, tu­tus­tuim­me kir­jas­ton Ja­pa­ni-päi­väs­sä mm. ori­ga­mei­hin ja man­gaan sekä mais­te­lim­me ja­pa­ni­lais­ta ruo­kaa te­ke­mäl­lä itse sus­hia.

MUU KANSAINVÄLISYYSTOIMINTA

Tänä luku­vuon­na kou­lus­sam­me vie­tet­tiin kan­sain­väli­syys­päi­vää tee­mal­la ”Kan­sain­vä­li­nen jou­lu”. Kan­sain­väli­syys­ryh­mä 3 toi­mi ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jä­nä opet­ta­jien­sa kans­sa ja eri kan­sain­väli­syys­ryh­mät sekä vaih­to-op­pi­laa­na ol­leet opis­ke­li­jam­me pi­ti­vät jou­lu­ba­saa­ria au­las­sa. Kv-ryh­mät näyt­ti­vät ku­via ja vi­de­oi­ta vaih­dois­taan ja vaih­to-op­pi­laa­na ol­leet ker­toi­vat ha­luk­kail­le vaih­to-op­pi­las­vuo­des­taan.

Ranska

Tal­vi­lo­man lo­pul­la 28.2.-6.3.2014 ryh­mä rans­kan­o­pis­ke­li­joi­ta sai rans­ka­lai­sen vie­raan ko­tiin­sa. Ky­sees­sä oli Tiirismaan ja Ii­tin lu­ki­oi­den yh­tei­nen ys­tä­vyys­kou­lu­pro­jek­ti rans­ka­lai­sen Lamballessa, Bre­tag­nes­sa si­jait­se­van Lycée St. Jo­seph -lu­ki­on kans­sa. Rans­ka­lai­set opis­ke­li­jat ja opet­ta­jat osal­lis­tui­vat tääl­lä oppi­tun­neil­le, asui­vat per­heis­sä, vie­rai­li­vat Lah­des­sa, Ii­tis­sä ja Hel­sin­gis­sä. Suo­men tal­vi tar­jo­si myös ek­soot­ti­sia elä­myk­siä mm. lumi­leik­ke­jä ja sau­no­mis­ta avan­to­uin­nin kera.

Tiirismaalaiset ja iit­ti­läi­set mat­kus­ti­vat vas­ta­vie­rai­lul­le Bre­tag­neen 19.-25.4. 2014. ja naut­ti­vat siel­lä moni­puo­li­ses­ta kou­lun ja per­hei­den jär­jes­tä­mäs­tä oh­jel­mas­ta. Mat­kan­joh­ta­ji­na toi­mi­vat Tiirismaan lu­ki­on apu­lais­reh­to­ri Satu Juu­ti ja Ii­tin lu­ki­on opet­ta­ja Tar­ja Vir­ta­nen. Vaih­to Lycée St. Jo­seph –lu­ki­on kans­sa to­teu­tet­tiin nyt toi­sen ker­ran, ja jat­ko­a­kin on lu­vas­sa joka toi­nen vuo­si.

Japani

Tiirismaan lu­ki­ol­la on jo mo­nen vuo­den ajan ol­lut pienimuo­tois­ta op­pi­las­vaih­toa ja­pa­ni­lai­sen Mukogawan tyt­tö­kou­lun kans­sa. Heti alku­syk­sys­tä saim­me tä­nä­kin luku­vuon­na vie­raak­sem­me kak­si tyt­töä, Shieri Yonemuran ja Mei Kinoshitan. Hei­dän isän­ti­nään tääl­lä Lah­des­sa toi­mi­vat kol­men vii­kon vaih­don ai­ka­na Essi Toi­va­ri ja Ja­ni­na En­qvist. Tou­ko­kuun lo­pus­sa 2014 Mukogawan tyt­tö­kou­luun ovat läh­dös­sä Christina Laak­so ja Essi Toi­va­ri. Ke­vään 2014 ai­ka­na edel­li­se­nä ke­sä­nä Ja­pa­ni-vaih­dos­sa ol­leet Ria Iikkanen ja San­ni Kal­li­oi­nen pi­ti­vät kak­si Ja­pa­ni-in­foa Ja­pa­niin läh­ti­jöil­le, ker­toi­vat ko­ke­muk­sis­taan ja an­toi­vat käy­tän­nön neu­vo­ja.

Essi Toi­va­ri ja Ja­ni­na En­qvist vas­tas­sa ja­pa­ni­lai­sia vaih­to-op­pi­lai­ta len­to­ken­täl­lä syk­syl­lä 2013.

Vuo­si­ker­to­mus2013-20141.6.2014