Tutortoiminta

2013-2014

Tiirismaan lu­ki­os­sa luku­vuon­na 1995 aloi­tet­tu tu­tor­toi­min­ta on jat­ku­nut in­nos­ta­vis­sa mer­keis­sä. Toi­min­ta, jos­sa van­hem­mat opis­ke­li­jat oh­jaa­vat ja aut­ta­vat uu­sia lu­ki­on vas­ta-al­ka­jia, on huo­mat­tu tar­peel­li­sek­si. Eri­tyi­ses­ti Lah­den ulko­puo­lel­ta tul­leet opis­ke­li­jat ovat hyö­ty­neet tu­tor­toi­min­nas­ta.

Tu­to­rei­ta oli luku­vuon­na 2013-2014 kaik­ki­aan nel­jä­tois­ta. He oli­vat ryh­män­oh­jaa­jien apu­na kesä­kuus­sa uu­sien op­pi­lai­den il­moit­tau­tu­es­sa lu­ki­oon. Kou­lu­vuo­den al­ka­es­sa tär­keim­mät teh­tä­vät oli­vat opis­ke­li­joi­den pe­reh­dyt­tä­mi­nen uu­teen opis­ke­lu­ym­pä­ris­töön sekä aut­ta­mi­nen ja opas­ta­mi­nen luku­vuo­den kurs­si­jak­so­jen laa­ti­mi­ses­sa.

Maa­nan­tai­na 19.8. tu­to­rit suun­ta­si­vat uu­sien opis­ke­li­joi­den kans­sa Pa­rin­pel­lon lei­ri­kes­kuk­seen. Opinto-oh­jaa­jan ja tu­to­rei­den tun­tien jäl­keen tu­tus­tu­mi­nen uu­siin opis­ke­lu­ka­ve­rei­hin ta­pah­tui leik­kien, kil­pai­lu­jen, pe­lien ja va­paan seu­rus­te­lun mer­keis­sä. Mar­ras­kuus­sa tu­to­rit jär­jes­ti­vät vie­lä uu­sil­le tu­lok­kail­le peli-il­lan. Tal­ven ai­ka­na he kä­vi­vät mark­ki­noi­mas­sa kou­lu­am­me Lah­den kau­pun­gin ja ym­pä­ris­tö­kun­tien 9. luokkalaisille.

TU­TOR­TO­DIS­TUK­SEN SAI­VAT:

IIA San­na Kär­nä, Aino Tik­ka­nen ja Hel­ka Mar­ja­mäki
IIB Jimi Iikkanen ja Vee­ra Tu­ru­nen
IIC Saa­ra Hätönen, Lai­la Pellennec ja Lau­ri Kaijomaa
IID Satu Heik­ki­lä, Rosa-Ma­ria Kor­ho­nen ja Annette Kuligin
IIE Opri Kor­ho­nen, San­ni Ko­po­nen ja Han­na Mark­ka­nen

UU­SIEN TU­TO­REI­DEN KOU­LU­TUS, KE­VÄT 2014

Itse­var­ma esiin­ty­mi­nen, mi­ten olla hyvä tu­tor ja ryhmäyttämisleikkejä opis­kel­tiin Kan­nak­sen lu­ki­os­sa Heik­ki Hag­ma­nin joh­dol­la. Tu­to­rit tu­tus­tui­vat myös Multi-cultin toi­min­taan. Nuo­ri­so­työn oh­jaa­ja Ire­ne Lüdersin kou­lu­tuk­sen ai­hee­na oli asen­ne­mit­ta­ri. Ke­vään ai­ka­na tu­tor­oh­jaa­ja Inge-Maa­rit Rau­ti­ai­sen kou­lu­tuk­sen pää­pai­nok­si muo­dos­tui­vat ryh­män oh­jaa­mi­nen ja opas­ta­mi­nen, esiin­ty­mis­jän­ni­tys ja sen hal­lin­ta, minä tu­to­ri­na, ryh­mä­dy­na­miik­ka ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot. Oman kou­lum­me opinto-oh­jaa­jan Riik­ka Hui­ku­rin kans­sa käy­tiin läpi lu­ki­on ta­voit­teet, kurs­si­tar­jo­tin ja luku­jär­jes­tyk­sen te­ke­mi­nen. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tui kuu­si­tois­ta in­no­kas­ta uut­ta tu­tor­o­pis­ke­li­jaa.

Inge-Maa­rit Rau­ti­ai­nen, tu­tor­oh­jaa­ja

Tu­to­rit toi­vot­ti­vat uu­det opis­ke­li­jat ter­ve­tul­leik­si elo­kuus­sa. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vuo­si­ker­to­mus2013-20141.6.2014