Oppilaskunnan hallitus

Hal­li­tus syk­syl­lä 2013

Hen­ni Kittelä, pu­heen­joh­ta­ja
Olga Pietala, ra­has­ton­hoi­ta­ja
Lot­ta Ni­ku­la, sih­tee­ri
Myrs­ky Sal­mi­nen, vara­pu­heen­joh­ta­ja
Ila­ri Ojan­suu, lo­ke­ro­vas­taa­va
Lau­ri Kaijomaa, tie­do­tus­vas­taa­va
Aatu Mark­ka­nen, au­to­maat­ti­vas­taa­va
Krister Saa­ri­nen, yh­teis­kun­ta­vas­taa­va

Hal­li­tus ke­vääl­lä 2014 (ny­kyi­nen)

Liida Va­la­ja – pu­heen­joh­ta­ja
Aatu Mark­ka­nen – vara­pu­heen­joh­ta­ja
Eemi Huhtinen – ra­has­ton­hoi­ta­ja
Lau­ri Kaijomaa – tie­do­tus­vas­taa­va
Saa­ra Ni­ku­la – lo­ke­ro­vas­taa­va
Kas­pe­ri Kan­to­luo­to – au­to­maat­ti­vas­taa­va
Kas­per Sii­lin – sih­tee­ri
Annette Fors­man – tila­vas­taa­va

Syk­syl­lä kou­lu­jen alet­tua op­pi­las­kun­ta aloit­ti toi­min­tan­sa ja­ka­mal­la lo­ke­roi­den avai­met niin van­hoil­le kuin uu­sil­le­kin op­pi­lail­le. Op­pi­las­kun­nan huo­ne vaih­toi paik­kaan­sa ja löy­tyy nyt ala­käy­tä­vän pää­dys­tä. Huo­neel­le alet­tiin suun­ni­tel­la re­mont­tia ja toi­mek­kaat jä­se­nem­me al­koi­vat­kin toi­miin ja suun­ta­si­vat K-rau­taan maa­li­os­tok­sil­le. Ide­a­na oli maa­la­ta sei­nä, jo­hon pro­jek­to­rin kuva hei­jas­te­taan, vii­nin­pu­nai­sek­si, ku­ten sil­loi­sen au­to­maat­ti­vas­taa­vam­me Aa­tun ken­gät. Maa­li­kau­pan esit­tees­tä tart­tui mu­kaan myös idea maa­lin ”hier­tä­mi­ses­tä”, jon­ka seu­rauk­se­na pin­taan muo­dos­tuu pien­tä ku­vi­o­ta. Huo­neen sei­niä alet­tiin tasoitellla edel­lis­ten re­mont­ti­mie­hien jät­tä­mien epä­ta­sai­suuk­sien jäl­jil­tä ja huo­ne jäi työn alle. Op­pi­lai­den pyyn­nös­tä op­pi­las­kun­tam­me pe­rus­ti Tiirismaan lu­ki­on oman kirjakirppiksen facebookkiin. Kirjakirppis sai heti suo­si­o­ta ja täl­lä het­kel­lä sii­hen on liit­ty­nee­nä 204 jä­sen­tä. Myö­hem­min syk­syl­lä jär­jes­tim­me ötöjahdin, jos­sa pii­lo­tim­me leik­ki­hä­mä­häk­ke­jä ja mui­ta nil­vi­äi­siä pit­kin kou­lua ja op­pi­laat sai­vat sem­moi­sen löy­tä­es­sään vas­ti­neek­si op­pi­las­kun­nan jä­se­nil­tä hä­mä­häk­ki­kark­ke­ja.

Ke­vääl­lä, kou­lu­jen alet­tua koit­ti aika ää­nes­tää kou­lul­lem­me uusi op­pi­las­kun­nan hal­li­tus. Hal­li­tus va­lit­tiin 17. tam­mi­kuu­ta ja mie­het hal­lit­se­vat edel­leen enem­mis­töl­lään. Pian uu­den hal­li­tuk­sen tul­tua val­taan, me­nim­me edus­tus­il­lal­li­sel­le Seu­ra­huo­neen Trattoriaan seu­ra­nam­me myös edes­men­neen hal­li­tuk­sen jä­se­net. Maa­lis­kuus­sa Lah­den NuVa tuli pis­täy­ty­mään kou­lul­lam­me ja lu­ki­on- ja pe­rus­kou­lun hal­li­tuk­set oli­vat pai­kal­la kuun­te­le­mas­sa hei­dän lu­en­to­aan. Lu­en­non jäl­keen kei­tim­me kah­vit ja heit­te­lim­me pal­lo­ja koti­ta­lous­luo­kas­sa, sil­lä olem­me­han sen­tään mel­kein täy­si-ikäi­siä. Pää­si­äi­se­nä jär­jes­tim­me muna­jah­din, joka toi­mii sa­mal­la peri­aat­teel­la kuin ötöjahti, eli löy­de­tys­tä mu­nas­ta sai vas­ti­neek­si oi­ke­an suk­laa­mu­nan. Op­pi­las­kun­nan facebook-si­vut sai­vat uu­den il­meen, sa­mal­la kun saim­me omat in­ter­net-si­vut­kin, kou­lum­me op­pi­laan toi­mes­ta. Edes­sä on vie­lä piha­kon­sert­ti ja huo­neen kun­nos­tu­ta, jon­ka li­säk­si pi­täi­si myös sel­viy­tyä vii­mei­ses­tä koe­vii­kos­ta kun­ni­al­la. Syk­syl­lä kek­sim­me li­sää kaik­kea ki­vaa kou­lum­me mah­ta­vil­le op­pi­lail­le, niin uu­sil­le kuin van­hoil­le­kin sel­lai­sil­le !

Lau­ri Kaijomaa

Pää­si­äi­se­nä pah­vi­mu­nat vaih­tui­vat suk­lai­siin. Kuva: Timo Lai­ti­la

Ke­vään 2014 piha­kon­sert­ti muun­tui lo­pul­ta aula­kon­ser­tik­si. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vuo­si­ker­to­mus2013-20141.6.2014