Vanhempainyhdistys

TIIRISMAAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY

Tipalan van­hem­pain­yh­dis­tys toi­mii Tiirismaan ala­kou­lun, ylä­kou­lun ja lu­ki­on op­pi­lai­den ilok­si ja hy­väk­si ko­din ja kou­lun yh­teis­työ­e­li­me­nä. Van­hem­pain­yh­dis­tyk­sen li­säk­si kou­lus­sam­me toi­mi­vat ak­tii­vi­set eng­lan­nin­kie­li­sen ala­kou­lun ja Lah­den mu­siik­ki­luok­kien tuki­ryh­mät.

Ku­lu­nee­na luku­vuon­na olem­me pe­rin­tei­ses­ti ol­leet mu­ka­na ylä­kou­lun ja lu­ki­on van­hem­pain­ilta­kah­vi­tuk­sis­sa. Jär­jes­tim­me yh­te­nä esi­tys­il­ta­na buf­fe­tin myös lu­ki­on Sound of Music -mu­si­kaa­liin.

Jou­lu­kuus­sa vii­mei­se­nä kou­lu­päi­vä­nä avau­tui van­hem­pain­yh­dis­tyk­sen toi­mes­ta kou­lun op­pi­lail­le ja hen­ki­lö­kun­nal­le Pi­pa­ri­baa­ri jo vii­den­nen ker­ran. Mak­su­ton, jou­lui­nen glö­gi- ja pi­pa­ri­tar­joi­lu toi kai­kil­le hy­vän mie­len.

Hel­mi­kuus­sa Wanhojen tans­sien täy­te­kak­ku­buf­fe­tis­sa saim­me ihas­tel­la tyy­lik­käi­tä lu­ki­on tois­luok­ka­lai­sia kun he esiin­tyi­vät kou­lul­la van­hem­mil­leen.

Vap­pu­aat­to­na jär­jes­tim­me kou­lu­päi­vän ai­ka­na pe­rin­tei­sen, iloi­sen Vap­pu­rie­han Sima­suut-buf­fet­tei­neen ja ru­le­tin­pyö­ri­tyk­si­neen. Kou­lun re­mon­tis­sa ka­don­nut­ta ru­let­ti­am­me paik­ka­si ker­ta­käyt­töi­nen mini­ru­let­ti. Tou­ko­kuus­sa yh­dis­tyk­sem­me oli kut­sut­tu­na ki­os­kin­pi­tä­jä­nä Lahen Elmuviikon ava­jais­kon­ser­tis­sa Pik­ku­te­at­te­ril­la.

Tä­nä­kin luku­vuon­na kou­lus­sam­me pa­nos­tet­tiin ko­din ja kou­lun yh­teis­työ­hön. Teim­me yh­des­sä reh­to­rin kans­sa ylä­kou­lun kou­lu­ku­vaus­so­pi­muk­sen Kuva­paja Oy:n kans­sa kol­mek­si vuo­dek­si. Yh­dis­tys an­toi pyyn­nös­tä myös lau­sun­ton­sa tun­ti­jako­e­si­tys­luon­nok­ses­ta. Tiirismaan kou­lu on mu­ka­na Kou­lu­tuk­sel­li­nen tasa-arvo -hank­kees­sa kes­kus­tan alu­eel­la. Ku­raat­to­ri Heli Pätiälä ja pro­jek­ti­työn­te­ki­jä Min­na Tuo­mi­nen oli­vat ker­to­mas­sa hank­kees­ta ko­kouk­ses­sam­me. Li­säk­si yh­dis­tyk­ses­tä oli edus­tus pe­rus­kou­lun Caf-ar­vi­oin­ti­päi­väs­sä. Tou­ko­kuun lo­pul­la yh­dis­tyk­sem­me sai ti­lai­suu­den an­taa lau­sun­ton­sa Lah­den kau­pun­gin si­vis­tys­toi­mi­alan esi­tyk­seen Las­ten ja nuor­ten kas­vu -vas­tuu­a­lu­een ra­ken­tees­ta vuo­teen 2025.

Va­ro­ja yh­dis­tyk­sel­le ker­tyi kah­vi­tuk­sien ja ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sien li­säk­si pie­nes­tä mää­räs­tä kan­na­tus­jä­sen­mak­su­ja sekä yh­dis­tyk­sen Yk­kös­bo­nus­kor­tin bo­nuk­sis­ta. Kort­te­ja ja­oim­me ha­luk­kail­le van­hem­pain­il­lois­sa. Ker­ty­neet bo­nuk­set yh­dis­tys saa kou­lun op­pi­lait­ten tuki­käyt­töön alku­syk­sys­tä 2014. Vaik­ka Yk­kös­bo­nus­kort­ti-oh­jel­ma lop­puu vuo­den 2014 ai­ka­na, ovat yh­dis­tyk­sen kor­tit voi­mas­sa vie­lä 30.4.2015 saak­ka, jo­hon men­nes­sä ker­ty­vät bo­nuk­set koi­tu­vat tipalalaisten hy­väk­si.

Van­hem­pain­yh­dis­tyk­sen ke­rää­mät va­rat oh­jau­tu­vat Tipalan kaik­kien op­pi­lai­den hy­väk­si, ala­kou­lus­ta lu­ki­oon. Ruusutimme kou­lun­sa päät­tä­vät lu­ki­on ja ylä­kou­lun op­pi­laat syk­syl­lä ja ke­vääl­lä. Ja­oim­me kan­nus­tus­sti­pen­din luo­kit­tain op­pi­laal­le, joka luku­vuo­den ai­ka­na on osoit­ta­nut ah­ke­ruut­ta ja myön­teis­tä asen­net­ta kou­lun­käyn­tiin, ala­kou­lul­le 6×10€, ylä­kou­lul­le 24×20€ ja lu­ki­ol­le 15×20€. Li­säk­si myön­sim­me ha­ke­muk­ses­ta sti­pen­de­jä ja avus­tuk­sia op­pi­lai­den eri­lai­siin pro­jek­tei­hin, opin­to­ret­kiin ja lei­ri­kou­lui­hin, kaik­ki­aan yh­dek­sään eri koh­tee­seen. Hal­li­tus ko­koon­tui päät­tä­mään asi­ois­ta vii­si ker­taa luku­vuo­den ai­ka­na.

Yh­dis­tyk­sem­me on Lah­den Seu­dun Van­hem­mat ry:n ja Suo­men Van­hem­pain­lii­ton jä­sen­yh­dis­tys.

Tipalan van­hem­pain­yh­dis­tys esit­tää läm­pi­mät kii­tok­set kai­kil­le toi­min­taan osal­lis­tu­neil­le tu­ki­joil­le, yri­tyk­sil­le, koti­jou­koil­le ja op­pi­lail­le. Kii­täm­me myös luku­vuo­den ai­ka­na opet­ta­jil­ta ja kou­lu­jen reh­to­reil­ta saa­mas­tam­me kan­nus­tuk­ses­ta ja tie­do­tus­a­vus­ta sekä ym­mär­tä­väi­siä sii­voo­jia ta­pah­tu­mien jäl­ki­sii­vouk­ses­sa.

Tiirismaan kou­lun van­hem­pain­yh­dis­tys ry
Hal­li­tus 2013-2014
Heli Pa­ka­ri­nen (pj), Riik­ka Helläkoski-Piip­po­nen (vpj), Sai­la Eiriö (rh), Han­na Vir­ta­nen (siht), Pia Iikkanen, Pirk­ko Iko­nen, Hei­di Leh­ti­nen, Tui­re Ma­ti­kai­nen, Rai­li Sipura, Tar­ja Tii­ti­nen, Re­gi­na Tilk ja Lei­la Vai­nio-Kova­mäki. Yh­dys­o­pet­ta­ji­na ovat toi­mi­neet Jut­ta Kok­ko­nen pe­rus­kou­lus­ta ja Heik­ki Les­ki­nen lu­ki­os­ta.

Vuo­si­ker­to­mus2013-20141.6.2014