Tipalan Seniorit ry.

Tipalan se­ni­o­rit ry. on Tiirismaan kou­lun en­tis­ten op­pi­lai­den ja opet­ta­jien yh­dis­tys. Se­ni­o­rien toi­min­taan kuu­luu sti­pen­dien ja­ka­mi­nen op­pi­lail­le luku­vuo­den päät­teek­si, kou­lua kos­ke­van pe­rin­teen ke­rää­mi­nen ja vaa­li­mi­nen sekä ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen jä­se­nis­töl­le. Se­ni­o­ri­yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­seen kuu­lui­vat luku­vuon­na 2013–2014 Anne Suon­taus (pj., ta­lou­den­hoi­ta­ja), Rai­ja Leh­to (sih­tee­ri), Kati Mik­ko­la, Tuu­la Reh­ti sekä Tii­na Vir­ta. Yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kous pi­det­tiin Tiirismaan kou­lul­la 26.3.2014.

Tipalan Se­ni­o­rit ry. va­lit­si tut­tuun ta­paan Vuo­den tipalalaisen. Tam­mi­kuus­sa Vuo­den tipalalaiseksi 2014 va­lit­tiin kou­lun en­ti­nen op­pi­las, ka­pel­li­mes­ta­ri Sant­tu-Ma­ti­as Rouvali. Va­lin­ta jul­kis­tet­tiin 16.1. Tiirismaan kou­lus­sa pi­de­tys­sä ti­lai­suu­des­sa, jos­sa Rouvali ker­toi ties­tään Lah­den mu­siik­ki­luo­kil­ta maa­il­man­mai­nee­seen. Ti­lai­suu­des­sa kuul­tiin myös kou­lun opis­ke­li­joi­den mu­siik­ki­e­si­tyk­siä.

Rouvali tuli mu­siik­ki­luo­kil­le kir­joit­ti yli­op­pi­laak­si Tiirismaan lu­ki­os­ta vuon­na 2004 ja aloit­ti sa­ma­na syk­sy­nä opin­not Si­be­lius-Aka­te­mi­as­sa. Rouvalin ka­pel­li­mes­ta­rin ura läh­ti ko­meet­ta­mai­seen nou­suun syys­kuus­sa 2009, jol­loin hän sai ly­hy­el­lä va­roi­tus­a­jal­la mah­dol­li­suu­den joh­taa Ra­di­on sin­fo­ni­a­or­kes­te­rin kon­ser­tin. Tä­män jäl­keen Rouvali on joh­ta­nut koti­maas­sa RSO:n ohel­la muun mu­as­sa Sin­fo­nia Lah­tea, Kymi Sinfoniettaa, Keski-Poh­jan­maan Ka­ma­ri­or­kes­te­ria, Ta­pi­o­la Sinfoniettaa sekä Tam­pe­reen Fil­har­mo­ni­aa, jon­ka yli­ka­pel­lis­mes­ta­ri­na hän aloit­ti syk­syl­lä 2013. Koko kan­san tie­toi­suu­teen hän nou­si vii­meis­tään jou­lu­kuus­sa 2013, kun hän joh­ti pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tön itsenäisyypäivän vas­taan­oton kon­ser­tin Tam­pe­re-ta­los­sa. Ulko­mail­la Rouvali on eh­ti­nyt joh­taa or­kes­te­rei­ta muun mu­as­sa Sak­sas­sa, Hol­lan­nis­sa, Eng­lan­nis­sa, Tans­kas­sa, Ja­pa­nis­sa ja Mek­si­kos­sa. Tuki­koh­ta on kui­ten­kin koti­maas­sa, Nur­mi­jär­ven Lepsämässä, jos­sa Rouvali asuu per­hei­neen van­hal­la maa­ti­lal­la. Ka­pel­li­mes­ta­ri on myös tuo­re isä.

Pal­kin­to­raa­ti­na toi­mi­neen Tipalan Se­ni­o­rit ry:n hal­li­tuk­sen mu­kaan Rouvalin per­soo­nas­sa ja uras­sa ki­tey­tyy hie­nol­la ta­val­la Tiirismaan kou­lun hen­ki: roh­keus tart­tua haas­tei­siin, myön­tei­nen te­ke­mi­sen mei­nin­ki ja pit­kä­jän­tei­sen työn pal­kit­se­vuus.

Ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na Se­ni­o­ri­yh­dis­tys on jat­ka­nut Tipalan rik­kaan penk­ka­ripe­rin­teen do­ku­men­toin­tia. Hal­li­tus on yh­des­sä en­ti­sen tipalalaisen, tut­ki­ja Mer­vi Kaarnisen kans­sa hah­mo­tel­lut Tipalan penk­ka­ripe­rin­net­tä kos­ke­van jul­kai­sun si­säl­töä ja ra­ken­net­ta. Hal­li­tus on ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na li­säk­si toi­mi­nut yh­teis­työs­sä Tiirismaan lu­ki­on reh­to­rin kans­sa rie­mu­yli­op­pi­lait­ten yh­teys­tie­to­jen hank­ki­mi­sek­si. Hal­li­tus suun­nit­te­li rie­mu­yli­oppi­lail­le lä­he­tet­tä­vään kir­jee­seen liit­teen, joka si­säl­si muis­ti­lis­tan ja käy­tän­nön oh­jei­ta juh­la­van päi­vän on­nis­tu­mi­sek­si. Yh­dis­tys on myös jat­ka­nut kus­tan­ta­mien­sa muis­te­lu­kir­jo­jen Älä tyy­dy vä­hään! Sata vuot­ta Tipalan hen­ges­sä ja Tösseröt – Tipalan tyy­liin 50-lu­vun Lah­des­sa myy­mis­tä. Kir­jo­ja voi tie­dus­tel­la Hel­jä Lai­neel­ta (lainehelja (a)gmail.com).

Yh­dis­tyk­ses­tä löy­tyy li­sää tie­toa kou­lun in­ter­net­sivuilta (va­lit­se Tiirismaan lu­ki­on etu­si­vul­ta ”Kou­lum­me” ja sit­ten ”Se­ni­o­ri­yh­dis­tys”). Li­säk­si se­ni­o­ri­yh­dis­tys tie­dot­taa toi­min­nas­taan jä­se­nis­tö­ään säh­kö­pos­ti­lis­tal­la, jo­hon voi liit­tyä il­moit­ta­mal­la yh­teys­tie­ton­sa Anne Suon­tauk­sel­le (anne.suon­taus(at)gmail.com). Seu­raa myös yh­dis­tyk­sen Facebook-päi­vi­tyk­siä!

Anne Suon­taus

Sant­tu-Ma­ti­as Rouvali. Kuva: Ella Valmela

Vuo­si­ker­to­mus2013-20141.6.2014