Tipalan Seniorit ry.

Tipalan se­ni­o­rit ry. on Tiirismaan kou­lun en­tis­ten op­pi­lai­den ja opet­ta­jien yh­dis­tys. Se­ni­o­rien toi­min­taan kuu­luu mm. kou­lua kos­ke­van pe­rin­teen ke­rää­mi­nen ja vaa­li­mi­nen sekä ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen jä­se­nis­töl­le. Se­ni­o­ri­yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­seen kuu­lui­vat luku­vuon­na 2015–2016 Anne Suon­taus (pj., ta­lou­den­hoi­ta­ja), Pau­la Lam­pi­nen (sih­tee­ri), Rai­ja Leh­to, Tuu­la Reh­ti ja Mar­ket­ta Säkä­jär­vi sekä vara­jä­se­ni­nä Soi­le Halsti, Irma Poh­ja, Kai­ja Ti­ai­nen ja Tii­na Vir­ta. Yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kous pi­det­tiin Tiirismaan kou­lul­la 16.3.2015.

Se­ni­o­ri­yh­dis­tys va­lit­si jäl­leen tut­tuun ta­paan Vuo­den tipalalaisen. Vuo­den tipalalaiseksi 2016 va­lit­tiin kou­lun en­ti­nen op­pi­las, muu­sik­ko Jimi Tenor (Las­si Leh­to). Va­lin­ta jul­kis­tet­tiin kou­lun yli­op­pi­las- ja it­se­näi­syys­juh­lan yh­tey­des­sä 4.12.2015.

Jimi Tenor (s. 1965) kir­joit­ti yli­op­pi­laak­si vuon­na 1984. Opis­kel­les­saan pe­rus­kou­lus­sa ja lu­ki­os­sa mu­siik­ki­luo­kil­la hän osal­lis­tui ak­tii­vi­ses­ti kou­lun moni­puo­li­seen mu­siik­ki­toi­min­taan. Hän lau­loi ja soit­ti usei­ta inst­ru­ment­te­ja, hui­lu oli kui­ten­kin hä­nen lem­pi­soit­ti­men­sa.

Jimi Tenor ei ole ta­van­o­mai­nen muu­sik­ko, vaan moni­puo­li­nen tai­teen­te­ki­jä ja multi-inst­ru­men­ta­lis­ti. Hän on soit­ta­nut useis­sa ko­koon­pa­nois­sa, teh­nyt koko jou­kon soo­lo­le­vy­jä ja usei­ta al­bu­mei­ta yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. Li­säk­si Jimi Tenor on lau­la­ja ja sa­noit­ta­ja sekä eri­lai­sis­ta, häm­mäs­tyt­tä­vis­tä­kin ma­te­ri­aa­leis­ta ra­ken­net­tu­jen inst­ru­ment­tien suun­nit­te­li­ja ja to­teut­ta­ja.

Asut­tu­aan pit­kään New Yor­kis­sa, Bar­ce­lo­nas­sa ja Ber­lii­nis­sä muu­sik­ko on nyt pa­lan­nut juu­ril­leen ja sä­vel­tää ja soit­taa ah­ke­ras­ti, uu­te­na alue­val­tauk­se­naan elo­kuva­mu­siik­ki. Jimi Tenor on edel­leen maa­il­mal­la kuulusampi kuin koti­maas­saan, vaik­ka asu­es­saan Lah­des­sa sai­kin lem­pi­ni­men Mukkulan Mo­zart.

Ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na Se­ni­o­ri­yh­dis­tys on jat­ka­nut Tipalan rik­kaan penk­ka­ripe­rin­teen do­ku­men­toin­tia. Hal­li­tus on yh­des­sä en­ti­sen tipalalaisen, tut­ki­ja Mer­vi Kaarnisen kans­sa hah­mo­tel­lut Tipalan penk­ka­ripe­rin­net­tä kos­ke­van jul­kai­sun si­säl­töä ja ra­ken­net­ta. Li­säk­si yh­dis­tys on myös jat­ka­nut kus­tan­ta­mien­sa muis­te­lu­kir­jo­jen Älä tyy­dy vä­hään! Sata vuot­ta Tipalan hen­ges­sä ja Tösseröt – Tipalan tyy­liin 50-lu­vun Lah­des­sa myy­mis­tä. Kir­jo­ja voi tie­dus­tel­la Hel­jä Lai­neel­ta (lainehelja(a)gmail.com).

Lisä­tie­toa yh­dis­tyk­ses­tä ja sen toi­min­nas­ta löy­tyy kou­lun koti­sivuilta (va­lit­se Tiirismaan lu­ki­on etu­si­vul­ta ”Kou­lum­me” ja sit­ten ”Se­ni­o­ri­yh­dis­tys”). Se­ni­o­ri­yh­dis­tys tie­dot­taa toi­min­nas­taan myös säh­kö­pos­ti­lis­tal­la, jo­hon voi liit­tyä il­moit­ta­mal­la yh­teys­tie­ton­sa Anne Suon­tauk­sel­le (anne.suon­taus(at)gmail.com) sekä yh­dis­tyk­sen Facebook-si­vul­la.

Jimi Tenor ot­taa vas­taan ni­mi­tyk­sen­sä Vuo­den tipalalaiseksi. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vuo­si­ker­to­mus2015-201621.5.2016