Vanhempainyhdistys

Tipalan van­hem­pain­yh­dis­tys toi­mii Tiirismaan ala­kou­lun, ylä­kou­lun ja lu­ki­on op­pi­lai­den ilok­si ja hy­väk­si ko­din ja kou­lun yh­teis­työ­e­li­me­nä. Van­hem­pain­yh­dis­tyk­sen li­säk­si kou­lus­sam­me toi­mi­vat ak­tii­vi­set eng­lan­nin­kie­li­sen ala­kou­lun ja Lah­den musiikkiluokkie tuki­ryh­mät.

Ku­lu­nee­na vuon­na kou­lun sisä­ilma­on­gel­mat ja väli­ai­kais­jär­jes­te­lyt kou­lun ja­kau­tu­es­sa eri ti­loi­hin toi­vat van­hem­pain­yh­dis­tyk­sen toi­min­taan omat haas­teen­sa. Lu­kio muut­ti Ai­kuis­kou­lu­tus­kes­kuk­sen ti­loi­hin ja ylä­aste en­sin Mes­su­kes­kuk­seen ja sit­tem­min Ur­san ken­täl­le pa­rak­kei­hin. Eng­lan­nin­kie­li­set ala­kou­lu­luo­kat ja­kau­tui­vat en­sin Mes­su­kes­kuk­seen ja Lotilaan ja lo­pul­ta osa luo­kis­ta muut­ti ylä­as­teen mu­ka­na pa­rak­kei­hin ja 0-2 luo­kat jäi­vät Lotilaan. Ylä­as­teen ja lu­ki­on van­hem­pain­il­to­ja kah­vi­tet­tiin mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Li­säk­si kah­vi­tim­me kah­des­sa lu­ki­on Adams Family mu­si­kaa­lin esi­tyk­ses­sä.

Pe­rin­tei­nen pi­pa­ri­baa­ri jäi tänä vuon­na vä­liin ja toi­mi­tim­me kai­kil­le op­pi­lail­le pi­pa­rit opet­ta­jien ja­et­ta­vak­si.

Hel­mi­kuus­sa Wanhojen tans­sit jär­jes­tet­tiin Lotilan ti­lois­sa ja kah­vi­tuk­sen lo­mas­sa saim­me ihas­tel­la hie­no­ja pu­ku­ja lu­ki­on tois­luok­ka­lais­ten esit­tä­es­sä tans­se­ja van­hem­mil­leen.

Tä­nä­kin vuon­na kou­lus­sam­me pa­nos­tet­tiin ko­din ja kou­lun yh­teis­työ­hön. Yh­dis­tys an­toi myös pyyn­nös­tä lau­sun­ton­sa luku­vuo­den 2016-2017 työ- ja loma­päi­vis­tä sekä lu­ki­on että ylä­as­teen osal­ta. Li­säk­si an­noim­me lau­sun­non Pal­ve­lu­verk­ko­uu­dis­tuk­ses­ta kes­kus­tan alu­een kou­lu­jen osal­ta. Tiirismaan kou­lun ti­lan­tees­ta lai­toim­me kan­nan­ot­to­ja van­han kou­lun pur­ka­mi­sek­si ja uu­den ra­ken­ta­mi­sek­si kau­pun­gin­val­tuus­ton ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­nil­le yh­teis­työs­sä Lah­den eng­lan­nin­kie­lis­ten luok­kien tuki ry:n, Lah­den mu­siik­ki­luok­kien tuki ry:n ja Lotilan kou­lun van­hem­pain­yh­dis­tys ry:n kans­sa. Lu­ki­on ruo­kai­lun pa­ran­ta­mi­sek­si yh­dis­tys ke­rä­si ni­miä net­ti ad­res­sil­la.

Va­ro­ja yh­dis­tyk­sel­le ker­tyi pie­nes­tä mää­räs­tä kan­na­tus­jä­sen­mak­su­ja sekä kah­vi­tuk­sis­ta.

Van­hem­pain­yh­dis­tyk­sen ke­rää­mät va­rat oh­jau­tu­vat Tipalan kaik­kien op­pi­lait­ten hy­väk­si, ala­kou­lus­ta lu­ki­oon. Ruusutimme kou­lun­sa päät­tä­vät lu­ki­on ja ylä­kou­lun op­pi­laat syk­syl­lä ja ke­vääl­lä. Ja­oim­me kan­nus­tus­sti­pen­din luo­kit­tain op­pi­laal­le, joka luku­vuo­den ai­ka­na on osoit­ta­nut ah­ke­ruut­ta ja myön­teis­tä asen­net­ta kou­lun­käyn­tiin, ala­kou­lul­le, ylä­kou­lul­le ja lu­ki­ol­le. Li­säk­si myön­sim­me ha­ke­muk­ses­ta avus­tuk­sia op­pi­lai­den opin­to­ret­kiin ja lei­ri­kou­lui­hin, kaik­ki­aan vii­teen eri koh­tee­seen. Hal­li­tus ko­koon­tui päät­tä­mään asi­ois­ta seit­se­män ker­taa luku­vuo­den ai­ka­na.

Yh­dis­tyk­sem­me on Lah­den Seu­dun Van­hem­mat ry:n ja Suo­men Van­hem­pain­lii­ton jä­sen­yh­dis­tys.

Tipalan van­hem­pain­yh­dis­tys esit­tää läm­pi­mät kii­tok­set kai­kil­le toi­min­taan osallistuneill tu­ki­joil­le, yri­tyk­sil­le, koti­jou­koil­le ja op­pi­lail­le. Kii­täm­me myös luku­vuo­den ai­ka­na opet­ta­jil­ta ja kou­lu­jen reh­to­reil­ta saa­mas­tam­me kan­nus­tuk­ses­ta ja tie­do­tus­a­vus­ta sekä ym­mär­tä­väi­siä sii­voo­jia ta­pah­tu­mien jäl­ki­sii­vouk­sis­ta.

Tiirismaan kou­lun van­hem­pain­yh­dis­tys ry

Hal­li­tus 2015-2016

Riik­ka Helläkoski-Piip­po­nen (pj), Mika Mar­ti­kai­nen(vpj), Sai­la Eiriö(rh), Han­na Vir­ta­nen(siht),

Arja Kak­ko, Tui­re Ma­ti­kai­nen, Re­gi­na Tilk, Sai­la Toi­vo­la, Rai­li Sipura, Lei­la Vai­nio-Kova­mäki, Jo­han­na Ver­ho pe­rus­kou­lus­ta ja Heik­ki Les­ki­nen lu­ki­os­ta.

Tiirismaan lu­ki­on uusi toi­mi­pis­te poh­joi­ses­ta kat­sot­tu­na. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vuo­si­ker­to­mus2015-201621.5.2016