Oppikirjat

Kurs­seil­la käy­te­tyt oppi­kir­jat luku­vuon­na 2015 – 2016. Ylei­se­nä käy­tän­tö­nä on, että oppi­kir­jois­ta käy­te­tään uu­sim­pia pai­nok­sia. Opis­ke­li­ja voi ha­lu­tes­saan käyt­tää pai­net­tu­jen oppi­kir­jo­jen vas­taa­via säh­köi­siä ver­si­oi­ta, mut­ta sil­loin hä­nen on itse han­kit­ta­va säh­köis­ten oppi­kir­jo­jen lu­ke­mi­seen so­vel­tu­va lai­te ja kul­jet­ta­va sitä oppi­tun­neil­la mu­ka­naan pe­rin­tei­sen oppi­kir­jan ta­voin.

ÄI­DIN­KIE­LI

Äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den kurs­seil­le han­ki­taan en­sim­mäi­se­nä vuon­na oppi­kir­jak­si Sär­mä: Suo­men kie­li ja kir­jal­li­suus (Haa­pa­la et al.), Ota­va. Li­säk­si han­ki­taan kurs­si­koh­tai­set työ­vi­hot.
AI1 Sär­mä Teh­tä­viä 1, Ota­va
AI2 Sär­mä Teh­tä­viä 2, Ota­va
AI3 Sär­mä Teh­tä­viä 3, Ota­va
AI4 Sär­mä Teh­tä­viä 4, Ota­va
AI5 Sär­mä Teh­tä­viä 5, Ota­va
AI6 Sär­mä Teh­tä­viä 6, Ota­va
AI7 – –
AI8 Sär­mä Teh­tä­viä 8, Ota­va
AI9 Sär­mä Teh­tä­viä 9, Ota­va

SUO­MI TOI­SE­NA KIE­LE­NÄ

Nii­na Elo­ran­ta – Hei­di Leh­to­saa­ri: Ki­pi­nä 1 – 2. Suo­mea lu­ki­oon. Finn Lectura. 2013. ISBN 978-951-792-553-2
Kurs­sit 3- 6: Aija Elg: Suo­men kie­len ja kult­tuu­rin Läh­de (Edi­ta, 2006 tai uu­dem­pi) ja
Ulla Leh­to­nen – Tar­ja Ruo­ho­nen: Suo­men kie­li kun­toon 2 (WSOY, 2005 tai uu­dem­pi)
Kurs­sit 7 – 9: Opet­ta­jan oma ma­te­ri­aa­li, ei oppi­kir­jaa.

US­KON­TO

UE1 Sarlin et al., Us­kon­non mat­ka­kir­ja: To­tuut­ta et­si­mäs­sä, Kir­ja­paja
UE2 Ai­rak­si­nen et al., Port­ti lu­ki­on us­kon­to II kurs­si, Ota­va. Myös digi­kir­ja­na.
UE3 Ai­rak­si­nen et al. Port­ti lu­ki­on us­kon­to III kurs­si, Ota­va
UE4 Ai­rak­si­nen et al. Port­ti lu­ki­on us­kon­to IV kurs­si, Ota­va
UE5 Ai­rak­si­nen et al. Port­ti lu­ki­on us­kon­to V kurs­si, Ota­va

ELÄ­MÄN­KAT­SO­MUS­TIE­TO

ET1 Hjelm & Slot­te, Di­a­lo­gi hy­väs­tä elä­mäs­tä, Tam­mi
ET2 Tom­pe­ri et al. Di­a­lo­gi tie­dos­ta ja maa­il­man­ku­vis­ta, Tam­mi
ET3 Tom­pe­ri & Nie­me­lä, Di­a­lo­gi yk­si­lös­tä ja yh­tei­söis­tä, Tam­mi

FI­LO­SO­FIA

FI1 Kei­nä­nen & Váden, Fi­lo­so­fi­an haas­teet, Ate­na
FI2 Hal­la­maa et al., Etii­kan Odys­seia, Edi­ta
FI3 Hallama et al., Tie­don Odys­seia, Edi­ta
FI4 Ha­ka­la et al., Filo: Yh­teis­kun­ta­fi­lo­so­fia, Sa­no­ma Pro

PSY­KO­LO­GIA

PS1 Karrasch et al., PS Lu­ki­on psy­ko­lo­gia 1, Ota­va
PS2 Karrasch et al., PS Lu­ki­on psy­ko­lo­gia 2, Ota­va
PS3 Karrasch et al., PS Lu­ki­on psy­ko­lo­gia 3, Ota­va
PS4 Karrasch et al., PS Lu­ki­on psy­ko­lo­gia 4, Ota­va
PS5 Karrasch et al., PS Lu­ki­on psy­ko­lo­gia 5, Ota­va
PS6 Ei oppi­kir­jaa.
PS8 Jär­vi­nen et al., PS So­si­aa­li­psy­ko­lo­gia, Ota­va

HIS­TO­RIA

HI1 Kohi jne., Forum, ih­mi­nen, ym­pä­ris­tö ja kult­tuu­ri. Ota­va.
HI2 Kohi jne., Forum, eu­roop­pa­lai­nen ih­mi­nen. Ota­va.
HI3 Kohi jne., Forum, kan­sain­vä­li­set suh­teet. Ota­va.
HI4 Heik­ko­nen jne., Muu­tos­ten maa­il­ma 4, Suo­men his­to­ri­an kään­ne­koh­tia. WSOY.
HI5 Heik­ko­nen jne., Muu­tos­ten maa­il­ma 5, Suo­men vai­heet esi­his­toriasta
au­to­nomian ai­kaan. WSOY.
HI6 Kohi jne. Forum VI, kult­tuu­rien koh­taa­mi­nen. Ota­va.
HI9 ja HI13 ei os­tet­ta­vaa oppi­kir­jaa

YH­TEIS­KUN­TA­OPPI

YH1 Aro­la jne., Kan­sa­lai­nen ja yh­teis­kun­ta. Edi­ta.
YH2 Kohi jne., Forum 2, Uusi ta­lous­tie­to. Ota­va.
YH3 Ki­ve­lä jne., Jo­kai­sen oi­keus­tie­to. WSOY.
YH4 Au­nes­luo­ma jne. Jo­kai­sen Eu­roop­pa, Sa­no­ma Pro.

BI­O­LO­GIA

BI1 BIOS 1, Eliö­maa­ilma, Sa­no­ma Pro
BI2 BIOS 2, Solu ja pe­rin­nöl­li­syys, Sa­no­ma Pro
BI3 BIOS 3, Ym­pä­ris­tö­e­ko­lo­gia, Sa­no­ma Pro
BI4 BIOS 4, Ih­mi­sen bi­o­lo­gia, Sa­no­ma Pro
BI5 BIOS 5, Bio­tek­no­lo­gia, Sa­no­ma Pro
BI6 YO Bi­o­lo­gia, Sa­no­ma Pro

MAAN­TIE­DE

GE1 GEOS 1, Si­ni­nen pla­neet­ta – oppi­kir­ja ja työ­vih­ko, Sa­no­ma Pro
GE2 GEOS 2, Yh­tei­nen maa­il­ma – oppi­kir­ja ja työ­vih­ko, Sa­no­ma Pro
GE3 GEOS 3, Haas­tei­den maa­il­ma, Sa­no­ma Pro
GE4 GEOS 4, Alue­tut­ki­mus, Sa­no­ma Pro
GE5 GEOS 5, Ker­taus­kir­ja, Sa­no­ma Pro

MA­TE­MA­TIIK­KA, PIT­KÄ

Kan­gas­aho, Mä­ki­nen, Oik­ko­nen, Paa­so­nen, Sal­me­la, Tah­va­nai­nen: Pit­kä matematiik­ka, WSOY
MAA1 Funk­ti­ot ja yh­tä­löt
MAA2 Po­ly­no­mi­funk­ti­ot
MAA3 Ge­o­met­ria
MAA4 Ana­lyyt­ti­nen ge­o­met­ria
MAA5 Vek­to­rit
MAA6 To­den­nä­köi­syys ja ti­las­tot
MAA7 De­ri­vaat­ta
MAA8 Juu­ri- ja lo­ga­rit­mi­funk­ti­ot
MAA9 Tri­go­no­met­ri­set funk­ti­ot ja luku­jo­not
MAA10 In­teg­raa­li­las­ken­ta
MAA11 Luku­te­o­ria ja lo­giik­ka
MAA12 Nu­mee­ri­sia ja al­geb­ral­li­sia me­ne­tel­miä
MAA13 Dif­fe­ren­ti­aa­li- ja in­teg­raa­li­las­ken­nan jat­ko­kurs­si
MAA14 Ker­taus
MAA16 = MAB7 Has­si­nen ym. Sig­ma 7, Ta­lous­ma­te­ma­tiik­ka
MAA17 Ei oppi­kir­jaa
Kaik­ki kurs­sit:
Ma­te­ma­tiik­ka, fy­siik­ka, ke­mia: MAOL-tau­lu­kot, Ota­va. 2005 pai­nos tai uu­dem­pi

MA­TE­MA­TIIK­KA, LY­HYT

Ekonen, Has­si­nen, Hem­mo, Tas­ki­nen, Lu­ki­on ly­hyt ma­te­ma­tiik­ka, Sig­ma, SanomaPro
(kir­jois­ta käy­tös­sä uu­sin pai­nos)
MAB1 Ekonen ym. Sig­ma 1, Lau­sek­keet ja yh­tä­löt
MAB2 Ekonen ym. Sig­ma 2, Ge­o­met­ria
MAB3 Ekonen ym. Sig­ma 3, Ma­te­maat­ti­sia mal­le­ja I
MAB4 Ekonen ym. Sig­ma 4, Ma­te­maat­ti­nen ana­lyy­si
MAB5 Has­si­nen ym. Sig­ma 5, Ti­las­tot ja to­den­nä­köi­syys
MAB6 Ekonen ym. Sig­ma 6, Ma­te­maat­ti­sia mal­le­ja II
MAB7 Has­si­nen ym. Sig­ma 7, Ta­lous­ma­te­ma­tiik­ka
MAB8 Has­si­nen ym. Sig­ma 8, Ma­te­maat­ti­sia mal­le­ja III
MAB9 Has­si­nen, Tas­ki­nen, Yo Ly­hyt ma­te­ma­tiik­ka (2014-), Sa­no­ma Pro
Kaik­ki kurs­sit:
Ma­te­ma­tiik­ka, fy­siik­ka, ke­mia: MAOL –tau­lu­kot, Ota­va, 2005 pai­nos tai uu­dem­pi

FY­SIIK­KA

Leh­to, Luo­ma, Ha­vu­kai­nen, Les­ki­nen: Fy­siik­ka, Tam­mi
FY1 Fy­siik­ka 1, Fy­siik­ka luon­non­tie­tee­nä
FY2 Fy­siik­ka 2, Läm­pö
FY3 Fy­siik­ka 3, Aal­lot
FY4 Fy­siik­ka 4, Liik­keen lait
FY5 Fy­siik­ka 5, Pyö­ri­mi­nen ja gra­vi­taa­tio
FY6 Fy­siik­ka 6, Säh­kö
FY7 Fy­siik­ka 7, Säh­kö­mag­ne­tis­mi
FY8 Fy­siik­ka 8, Aine ja sä­tei­ly
FY9 Fy­sii­kan ker­taus­kir­ja

KE­MIA

Kai­la, Me­ri­läi­nen, Oja­la, Pihko, Salo: Lu­ki­on ke­mia, RE­AK­TIO, Tam­mi
KE1 Re­ak­tio 1, Ih­mi­sen ja elin­ym­pä­ris­tön ke­mia
KE2 Re­ak­tio 2, Ke­mi­an mik­ro­maa­ilma
KE3 Re­ak­tio 3, Re­ak­ti­ot ja ener­gia
KE4 Re­ak­tio 4, Me­tal­lit ja ma­te­ri­aa­lit
KE5 Re­ak­tio 5, Re­ak­ti­ot ja tasa­pai­no
KE6 Leh­ti­nie­mi, Tur­peen­oja: Abi ke­mia, Ota­va

ENG­LAN­TI, A-kie­li

ENA1 Profiles 1, Sa­no­ma Pro
ENA2 Profiles 2, Sa­no­ma Pro
ENA3 Profiles 3, Sa­no­ma Pro
ENA4 Profiles 4, Sa­no­ma Pro
ENA5 Profiles 5, Sa­no­ma Pro
ENA6 Profiles 6, Sa­no­ma Pro
ENA7 Profiles 7, Sa­no­ma Pro
ENA8 Il­moi­te­taan kurs­sin alus­sa.
ENA9 Pre-fix, Sa­no­ma Pro
ENA10 Grammar Rules
ENA13 Il­moi­te­taan kurs­sin alus­sa.
Kie­li­oppi kai­kil­le kurs­seil­le Grammar Rules, Ota­va

RUOT­SI, A-KIE­LI

RUA1 Koi­vu­nen, Riissanen, Suon­taus, Lind­fors: Inne 1, Finnlectura
RUA2 Koi­vu­nen, Riissanen, Suon­taus, Lind­fors: Inne 2, Finnlectura
RUA3 Koi­vu­nen, Riissanen, Suon­taus, Lind­fors: Inne 3, Finnlectura
RUA4 Koi­vu­nen, Riissanen, Suon­taus, Fredén: Inne 4, Finnlectura
RUA5 Koi­vu­nen, Riissanen, Suon­taus, Fredén: Inne 5, Finnlectura
RUA6 Koi­vu­nen, Riissanen, Suon­taus, Fredén: Inne 6, Finnlectura
RUA7 Koi­vu­nen, Riissanen, Suon­taus: Inne 7, Finnlectura
RUA8 Koi­vu­nen, Riissanen, Suon­taus: Inne 8, Finnlectura
RUA9 E-oppi Min grej. Hie­tik­ko – Ny­man (sama kurs­si kuin RUB8)
RUA10 ei eril­lis­tä oppi­kir­jaa
RUA12 so­vi­taan kurs­sin alus­sa

RUOT­SI, B-KIE­LI

RUB1 Galleri 1 ja Grammatik Galleri, Ota­va
RUB2 Galleri 2 ja Grammatik Galleri, Ota­va
RUB3 Galleri 3 ja Grammatik Galleri, Ota­va
RUB4 Galleri 4 ja Grammatik Galleri, Ota­va
RUB5 Galleri 5 ja Grammatik Galleri, Ota­va
RUB6 Galleri 6 ja Grammatik Galleri, Ota­va
RUB7 Galleri 7ja Grammatik Galleri, Ota­va
RUB8 E-oppi Min grej. Hie­tik­ko – Ny­man
RUB9 abi ruot­si, Ota­va – uu­dis­tet­tu pai­nos!
RUB12 abi ruot­si, Ota­va – uu­dis­tet­tu pai­nos!

SAK­SA, B2-kie­li

SAB21 Dahlmann, Halsti ym., Gute Idee 1, Sa­no­ma Pro.
SAB22 Dahlmann, Halsti ym., Gute Idee 2, Sa­no­ma Pro.
SAB23 Dahlmann, Halsti ym., Gute Idee 3, Sa­no­ma Pro.
SAB24 Dahlmann, Halsti ym., Gute Idee 4, Sa­no­ma Pro.
SAB25 Dahlmann, Halsti ym., Gute Idee 5, Sa­no­ma Pro.
SAB26 Dahlmann, Halsti ym., Gute Idee 6, Sa­no­ma Pro.
SAB27-8 Dahlmann, Halsti ym., Gute Idee 7/8, Sa­no­ma Pro.

SAK­SA, B3-kie­li

SAB1-2 Pää­te­tään kurs­sin alus­sa
SAB33 Dahlmann, Halsti ym., Gute Idee 1, Sa­no­ma Pro.
SAB34 Dahlmann, Halsti ym., Gute Idee 2, Sa­no­ma Pro.
SAB35 Dahlmann, Halsti ym., Gute Idee 3, Sa­no­ma Pro.
SAB36 Dahlmann, Halsti ym., Gute Idee 4, Sa­no­ma Pro.
SAB37 Dahlmann, Halsti ym., Gute Idee 5, Sa­no­ma Pro.
SAB38 Dahlmann, Halsti ym., Gute Idee 6, Sa­no­ma Pro.

RANS­KA, B2-KIE­LI

RAB21 Escalier 2, Sa­no­ma Pro Oy
RAB22 Escalier 2, Sa­no­ma Pro Oy
RAB23 Escalier 3, Sa­no­ma Pro Oy
RAB24 Escalier 3, Sa­no­ma Pro Oy
RAB25 Escalier 4, Sa­no­ma Pro Oy
RAB26 Escalier 4, Sa­no­ma Pro Oy
RAB27 ilm. kurs­sin alus­sa
RAB28 ilm. kurs­sin alus­sa

RANS­KA, B3-KIE­LI

RAB31 Escalier 1, Sa­no­ma Pro Oy
RAB32 Escalier 1, Sa­no­ma Pro Oy
RAB33 Escalier 2, Sa­no­ma Pro Oy
RAB34 Escalier 2, Sa­no­ma Pro Oy
RAB35 Escalier 3, Sa­no­ma Pro Oy
RAB36 Escalier 3, Sa­no­ma Pro Oy
RAB37 Escalier 4, Sa­no­ma Pro Oy
RAB38 Kir­ja il­moi­te­taan kurs­sin alus­sa

VE­NÄ­JÄ, A-kie­li

VEA1-3 Ekstrim 1 teks­ti­kir­ja ja har­joi­tus­kir­ja, Ope­tus­hal­li­tus
VEA4-6 Ekstrim 2 teks­ti­kir­ja ja har­joi­tus­kir­ja, Ope­tus­hal­li­tus
VEA7-8 Ekstrim 3 teks­ti­kir­ja ja har­joi­tus­kir­ja, Ope­tus­hal­li­tus

VE­NÄ­JÄ, B3-kie­li

VEB31-4 Kafe Piter 1, Finnlectura
VEB35-8 Kafe Piter 2, Finnlectura

ES­PAN­JA, B3-kie­li (Huo­maa 10.8. kor­ja­tut tie­dot!)

EAB31-EAB34: Ko­so­nen&al. Acción 1, teks­ti­kir­ja ja har­joi­tus­kir­ja (SanomaPro)
EAB35-EAB39: Ko­so­nen &al: Acción 2, teks­ti­kir­ja ja har­joi­tus­kir­ja (SanomaPro)

TER­VEYS­TIE­TO

TE1 Fogelholm, Huuh­ka, Rei­nik­ka­la, Sund­man: Ter­ve! 1, Ter­vey­den pe­rus­teet. WSOY
TE2 Fogelholm, Huuh­ka, Rei­nik­ka­la, Sund­man: Ter­ve! 2, WSOY
TE3 Fogelholm, Huuh­ka, Rei­nik­ka­la, Sund­man: Ter­ve! 3, WSOY
TE6 Ma­ri­ka Javanainen (toim.) Vir­taa Ker­taus­kir­ja, Ate­na

MU­SIIK­KI
MU1 VOX lu­ki­on mu­siik­ki 1, Ota­va
MU2 VOX lu­ki­on mu­siik­ki 2, Ota­va

OPINTO-OH­JAUS

Koko lu­kio: Hiek­ka­tai­pa­le, Kat­te­lus, Kauttu, Siippainen: LU­KI­O­SUUN­TA, WSOY

Kuva: Timo Lai­ti­la

Kuva: Timo Lai­ti­la

Kuva: Timo Lai­ti­la

Vuo­si­ker­to­mus2015-201621.5.2016