Tutortoiminta

Tiirismaan lu­ki­on tu­tor­toi­min­ta on jat­ku­nut vi­re­ä­nä ja in­nos­tuneena. Tu­to­roin­ti, jos­sa van­hem­mat opis­ke­li­jat oh­jaa­vat ja aut­ta­vat uu­sia lu­ki­on vas­ta-al­ka­jia, on ko­et­tu erit­täin tar­peel­li­sek­si ja Tipalan hy­vää hen­keä yllä­pi­tä­väk­si.

Tu­tor-oh­jaa­jak­si vaih­tui Ulpu Kor­ke­a­mäki Inge-Maa­rit Rau­ti­ai­sen jää­tyä eläkeelle. Tu­to­rei­na toi­mi luku­vuon­na 2015-16 kaik­ki­aan kol­me­tois­ta opis­ke­li­jaa, jot­ka hoi­ti­vat teh­tä­vän­sä hie­nos­ti ja luo­tet­ta­vas­ti. He oli­vat apu­na luku­jär­jes­tyk­sien te­os­sa jo kesä­kuus­sa uu­sien op­pi­lai­den il­moit­tau­tu­es­sa lu­ki­oon. Kou­lu­vuo­den al­ka­es­sa elo­kuus­sa tär­keim­mät teh­tä­vät oli­vat opis­ke­li­joi­den vas­taan­ot­ta­mi­nen, ryhmäyttäminen ja pe­reh­dyt­tä­mi­nen uu­teen opis­ke­lu­ym­pä­ris­töön lu­ki­os­sa sekä lu­ki­on esit­te­ly syk­syn ja tal­ven mit­taan lu­kui­sis­sa eri ti­lai­suuk­sis­sa.

Ter­ve­tulo­toi­vo­tuk­se­na kou­lun al­ka­es­sa tu­to­rit esit­ti­vät uu­sil­le lu­ki­o­lai­sil­le lau­lun, jos­sa ku­vaa­vas­ti lau­let­tiin ”jos tarviit olka­pää­tä, tu­tor on aina tääl­lä, sua var­ten, sua var­ten…”

Per­jan­tai­na 14.8. tu­to­rit suun­ta­si­vat uu­sien opis­ke­li­joi­den ja aloit­ta­jien ryh­män­oh­jaa­jien kans­sa Pa­rin­pel­lon lei­ri­kes­kuk­seen. Ryh­mäy­ty­mi­nen ja tu­tus­tu­mi­nen opis­ke­lu­ka­ve­rei­hin ta­pah­tui leik­kien, kil­pai­lu­jen ja va­paan seu­rus­te­lun mer­keis­sä. Tu­to­rit oh­jeis­ti­vat käy­tän­nön asi­ois­sa lu­kio-opin­toi­hin, opinto-oh­jaa­ja ker­toi luku­jär­jes­tys­ten te­os­ta ja opis­ke­li­ja­huol­lon hen­ki­lö­kun­ta omas­ta roo­lis­taan lu­ki­o­lais­ten elä­mäs­sä. Kah­den en­sim­mäi­sen jak­son ajan tu­to­rit kä­vi­vät yk­kös­ten RO-tuo­ki­ois­sa ker­to­mas­sa käy­tän­nön asi­ois­ta, ky­se­le­mäs­sä kuu­lu­mi­sia ja vä­lil­lä myös lei­kit­tä­mäs­sä jat­ka­en ryhmäyttämistä. Luku­jär­jes­tys­ten te­koon tar­vit­tiin yhä tu­to­rien apua. Syys­kuun 17. päi­vä­nä tu­to­rit jär­jes­ti­vät uu­sil­le yk­kö­sil­le suu­ren suo­si­on saa­vut­ta­neen peli-il­lan kou­lul­la. Kun muut­to van­has­ta Tipalasta tuli ajan­koh­tai­sek­si syys­lo­mal­la, te­ki­vät tu­to­rit kyl­tit ”Tipalan tur­va­paik­ka” uu­den kou­lu­ra­ken­nuk­sem­me ovil­le toi­vot­ta­maan home­pa­ko­lai­set ter­ve­tul­leik­si Kirk­ko­ka­dul­le. Syk­syn ja tal­ven ai­ka­na tu­to­rit kä­vi­vät esit­te­le­mäs­sä ja mark­ki­noi­mas­sa kou­lu­am­me useis­sa ti­lai­suuk­sis­sa Lah­den kau­pun­gin ja ym­pä­ris­tö­kun­tien 9. luokkalaisille ja van­hem­mil­le. Tu­tor­pe­rin­net­tä vie­tiin eteen­päin myös ker­to­mal­la yk­kö­sil­le tu­to­rin teh­tä­väs­tä en­nen uu­sien tu­to­rien va­lin­taa. Ke­vääl­lä iso yh­tei­nen jut­tu oli hy­vin­voin­ti­vii­kon jär­jes­tä­mi­nen 9.-13.5.2016, jol­loin kaik­ki tu­to­rit, myös uu­det, jär­jes­ti­vät mo­nen­lais­ta mu­ka­vaa opis­ke­li­joi­den ja koko kou­lun väen ilok­si pit­kin viik­koa yh­des­sä opinto-oh­jaa­ja Nina Sal­men, opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon ih­mis­ten ja opet­ta­jien kans­sa.

Uu­sia tu­to­rei­ta luku­vuo­del­le 2016-17 va­lit­tiin 16 hen­ki­löä. He sai­vat teh­tä­vään­sä kou­lu­tus­ta en­sin Kan­nak­sen lu­ki­os­sa 9.3.2016 jär­jes­te­tys­sä kai­kil­le kau­pun­gin lu­ki­oil­le yh­tei­ses­sä ti­lai­suu­des­sa, sit­ten omas­sa lu­ki­os­sa pit­kin ke­vät­tä. 19.5.2016 oli vie­lä toi­nen seu­tu­kun­nal­li­nen ti­lai­suus, jos­sa ja­et­tiin eri kou­lu­jen hy­viä käy­tän­tei­tä tu­to­roin­nis­sa.

TU­TOR­TO­DIS­TUK­SEN SAI­VAT

2A Pil­vi Jär­vi, Eli­na Luh­ta­la, Ella Miikki, Annaliina Pahjala, Net­ta Pa­ju­nen
2B San­ni Mälkönen, Sani Pa­ju­la
2C Ma­ti­as Ny­kä­nen
2D Emma Hä­tö­nen, Ilo­na Ka­ta­jis­to, Aada Petlin
2E Moo­na Marttunen, San­te­ri Palo­mäki

Ulpu Kor­ke­a­mäki, tu­tor­oh­jaa­ja

Tu­to­rit toi­vot­ta­mas­sa uu­sia opis­ke­li­joi­ta ter­ve­tul­leik­si elo­kuus­sa 2015. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vuo­si­ker­to­mus2015-201621.5.2016