Vallanvaihtoviikko

Abien siir­ty­mi­seen luku­lo­mal­le ja sii­tä seu­raa­vaan kak­kos­luok­ka­lais­ten nou­suun van­him­mik­si lu­ki­ol­la käys­ken­te­le­vik­si opis­ke­li­joik­si liit­tyy usei­ta pe­rin­tei­tä.

Ruusukonva ke 17.2.2016

Pe­rin­teen mu­kaan Tipalan toi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat jär­jes­ti­vät abi­tu­rien­teil­le Ruusukonva-juh­lan. Opis­ke­li­jat to­teut­ti­vat jär­jes­te­lyt kes­ke­nään kou­lun ulko­puo­li­sel­la ajal­la työ­ryh­mis­sä, joil­la oli omat vas­tuu­a­lu­een­sa. Juh­lan suun­nit­te­lu aloi­tet­tiin syk­syl­lä tee­man päät­tä­mi­sel­lä ja työ­ryh­miin ja­kau­tu­mi­sel­la, ah­ke­rim­mat opis­ke­li­jat kuu­lui­vat use­am­paan kuin yh­teen työ­ryh­mään. Töi­tä teh­tiin pit­kin luku­kaut­ta. Hel­mi­kui­se­na kes­ki­viik­ko­il­ta­na Lotilan kou­lul­la vie­te­tyn juh­lan tee­ma­na oli ka­si­no ja tun­nel­maan pääs­tiin peli­kort­ti­ai­hei­sin ko­ris­te­luin, hen­ki­lö­kun­nan pu­vuin sekä po­ke­ri­pöy­din.

Il­lan aloit­ti alku­mal­ja ja ter­ve­tu­li­ais­puhe. Abi­tu­rien­tit naut­ti­vat il­lal­li­sek­si use­am­paa laa­tua sa­laat­tia ja läm­pi­miä pii­ra­koi­ta sekä tie­ten­kin jäl­ki­ruo­ka­kak­kua, min­kä ai­ka­na hei­tä viih­dyt­tä­mäs­sä oli eri­lais­ta oh­jel­maa. Il­lan ai­ka­na näh­tiin muun mu­as­sa Ha­lu­at­ko abi­tu­rien­tik­si -visa, HC2.0-tans­si­kou­lun tans­si­e­si­tys sekä vuo­den abin pal­kit­se­mi­nen. Suu­ril­ta osin oh­jel­ma kui­ten­kin koos­tui tär­keim­mis­tä eli abeis­ta kir­joi­te­tuis­ta tai uu­del­leen sa­noi­te­tuis­ta lau­luis­ta sekä ruu­su­jen ja kro­ni­koi­den ja­ka­mi­ses­ta. Kap­pa­lei­den moni­puo­li­suus sekä gen­re­jen ja eri­lais­ten ko­koon­pa­no­jen en­nak­ko­luu­lo­ton hyö­dyn­tä­mi­nen sai kii­tos­ta niin opet­ta­jien kuin abien­kin suun­nal­ta, ja sa­noi­tuk­set­kin oli­vat on­nis­tu­nei­ta. Konvan tun­nel­ma py­syi ka­tos­sa vii­me mi­nuu­teil­le asti. Koko suun­nit­te­lu- ja to­teu­tus­pro­ses­si oli opet­ta­vais­ta ja vuo­si­kurs­si­lai­sia yh­dis­tä­vää, ja abi­tu­rien­tit sai­vat naut­tia tai­dok­kaas­ta il­las­ta yh­des­sä teh­den mu­ka­via muis­to­ja.

Ella Miikki

Penkkarit to 18.2.2016

Penkkaripäivän suun­nit­te­lu ja val­mis­te­lut aloi­tet­tiin tänä vuon­na jo var­hain kou­lu­ra­ken­nuk­sen vaih­dok­sen vuok­si. Muu­ton seu­rauk­se­na van­hat huis­kat jou­dut­tiin heit­tä­mään pois, jo­ten ti­lal­le han­kit­tiin uu­det ke­pit ja ha­luk­kaat abit ko­ris­te­li­vat ne oman vi­si­on­sa mu­kai­ses­ti. Penkkariteemaksi va­lit­tiin my­to­lo­gia, ja itse abi­gaa­lan ti­lak­si vuok­rat­tiin Wanha Va­li­mo. Jou­lu­lo­man jäl­keen aloi­tet­tiin konk­reet­ti­ses­ti itse penkkaripäivän val­mis­te­lu. Rek­ka­ju­lis­te­ryh­mä suun­nit­te­li ja maa­la­si rek­ka­ju­lis­teet, abi­vi­deo ide­oi­tiin ja ku­vat­tiin, oh­jel­ma­ryh­mä vas­ta­si abi­gaa­lan oh­jel­mas­ta sekä siel­lä an­net­ta­vis­ta pal­kin­nois­ta ja mu­siik­ki­luok­ka­lai­set sa­noit­ti­vat opet­ta­jien kap­pa­leet sekä abi­bii­sin ”Abi on irti”.

Itse penkkariaamuna myyt­ti­ses­ti pu­keu­tu­neet abi­tu­rien­tit ta­lut­ti­vat ykkös- ja kak­kos­luok­ka­lai­set köy­sis­tä kiin­ni pi­tä­en kou­lu­ra­ken­nuk­sel­ta Wanhalle Va­li­mol­le. Tun­nin kes­tä­vän lau­lu­ja, kil­pai­lu­ja, pal­kin­to­ja ja muu­ta oh­jel­maa si­säl­tä­neen abi­gaa­lan jäl­keen päi­vä hui­pen­tui pe­rin­tei­seen penkkariajeluun.

Vee­ra Nur­mi­nen ja Oona Hulk­ko­nen

Van­ho­jen­päi­vä pe 19.2. 2016

Kak­kos­luok­ka­lais­ten omaa päi­vää eli van­ho­jen­päi­vää vie­tet­tiin täl­lä ker­taa Lotilan kou­lun ti­lois­sa. Siel­lä van­hat esit­ti­vät tans­sin­sa pait­si oman lu­ki­om­me vä­el­le myös on­nek­kail­le Lotilan kou­lun ala-astelaisille.

Ruusukonvan la­vas­tei­ta. Kuva: Timo Lai­ti­la

Penkkariajelulla. Kuva: Timo Lai­ti­la

Van­ho­ja tans­si­mas­sa. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vuo­si­ker­to­mus2015-201621.5.2016