Musikaali - the Addams Family

Mu­si­kaa­li oli tänä luku­vuon­na goot­ti­hen­ki­nen kau­hu­ko­me­dia The Addams Family, joka sai kasa­päin lois­ta­vaa pa­lau­tet­ta sekä kat­so­jil­ta että sa­no­ma­leh­ti­ar­vos­te­lu­jen muo­dos­sa. Mu­si­kaa­lin ra­ken­ta­mi­nen al­koi jo loka­kuus­sa castingeilla, jois­sa va­lit­tiin kol­men­tois­ta hen­gen näyt­te­li­jä­kaar­ti (kol­me roo­lia to­teu­tet­tiin kak­sois­roo­li­tuk­si­na) sekä iso jouk­ko Addamsin per­heen kuol­lei­ta esi-isiä, jot­ka toi­mi­vat kuo­ro­na ja tans­si­joi­na.

To­den te­ol­la har­joi­tuk­set al­koi­vat jou­lun jäl­keen, en­sin vain näyt­te­li­jöi­den ja oh­jaa­ja Las­se Kan­to­lan kes­ken, mut­ta pian al­koi myös mu­siik­ki­puo­len har­joit­te­lu Anna-Eli­na Tik­ka­sen joh­dol­la. Mon­ta ker­taa vii­kos­sa, myös var­si­nais­ten kou­lu­tun­tien ulko­puo­lel­la, 17-hen­ki­nen or­kes­te­ri ja kuo­ro sekä lau­lu­so­lis­tit har­joit­te­li­vat läpi kol­man­nen jak­son ja tans­si­ja-esi-isät tree­na­si­vat Lau­ra Pel­to­nie­men ko­re­o­gra­fi­oi­ta. Lo­pul­ta koko pa­ket­ti – näyt­te­li­jän­työ, mu­siik­ki ja tans­si – yh­dis­tet­tiin vii­kon­lop­pu­jen ”kaa­os­tree­neis­sä” ai­kuis­kou­lu­tus­kes­kuk­sen pie­nes­sä lu­en­to­sa­lis­sa.

Lo­pul­ta, muu­ta­ma päi­vä en­nen ensi-il­taa, teos siir­ret­tiin pu­vus­tuk­si­neen, tar­peis­toi­neen ja Amadeu Vivesin to­teut­ta­mi­ne la­vas­tei­neen sen lo­pul­li­seen esi­tys­paik­kaan Vaah­te­ra­sa­lil­le. Siel­lä pääs­tiin vii­mein ko­kei­le­maan kaik­kea käy­tän­nös­sä: kuin­ka saa­daan or­kes­te­ri mah­tu­maan sil­le va­rat­tuun ti­laan la­van taak­se, mi­ten la­vas­teet liik­ku­vat, toi­mi­vat­ko Vei­jo Ruotasen te­ke­mät vi­de­o­la­vas­teet, kuin­ka ko­re­o­gra­fi­at mah­tu­vat la­val­le ja toi­mii­ko ääni- ja valo­tek­niik­ka toi­vo­tul­la ta­val­la. Kaik­ki on­nek­si saa­tiin ajois­sa ka­saan!

Mu­si­kaa­lia esi­tet­tiin kah­den vii­kon ajan joka ilta ja vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na jopa kak­si ker­taa päi­väs­sä. Jo­kai­nen esi­tys­ilta al­koi muu­ta­maa tun­tia en­nen h-het­keä mas­kee­rauk­sel­la ja pe­ruuk­kien kiin­ni­tys­o­pe­raa­ti­ol­la, jot­ka to­teut­ti­vat kou­lu­tus­kes­kus Sal­pauk­sen meik­ki- ja hius­alan opis­ke­li­jat.

The Addams Family on Char­les Addamsin luo­mien hah­mo­jen poh­jal­ta ra­ken­net­tu, Mars­hall Brickmanin ja Rick Elicen käsi­kir­joit­ta­ma ja Andrew Lippan sä­vel­tä­mä ja sa­noit­ta­ma teos. Mu­si­kaa­lin on kään­tä­nyt eng­lan­nis­ta Tii­na Puu­ma­lai­nen, ja lau­lu­jen suo­men­kie­li­set sa­nat ovat puo­les­taan Ilpo Tii­ho­sen käsi­alaa. So­lis­tien lau­lu­ja oh­ja­si Ulla Ren­ko ja pu­vus­tus oli Las­se Kan­to­lan, Hen­na Sih­vo­lan ja Min­na Lind­qvis­tin sekä lu­ki­on käsi­työ­kurs­si­lais­ten to­teut­ta­ma. Valo­ku­via ot­ti­vat Son­ja Siikanen ja Kas­pe­ri Kan­to­luo­to, ju­lis­te on Hen­na Ko­so­sen ja graa­fi­nen ilme Mar­jo Jär­vi­sen kät­ten tuo­tet­ta.

Ku­via esi­tyk­sis­tä löy­tyy Tiirismaan lu­ki­on mu­si­kaa­lin Facebook-si­vul­ta sekä in­ter­ne­tis­tä osoit­tees­ta tipalanmusikaali.fi.

Eli­na Luh­ta­la

Kuva: Son­ja Siikanen

Kuva: Son­ja Siikanen

Kuva: Son­ja Siikanen

Vuo­si­ker­to­mus2015-201621.5.2016