Lähteneitä

Luku­vuo­den 2015-2016 päät­teek­si opet­ta­ja­kun­nas­tam­me siir­tyi pois kak­si moni­vuo­tis­ta opet­ta­jaam­me, ma­te­maat­tis­ten ai­nei­den opet­ta­ja Pirk­ko Tal­ven­mäki ja opinto-oh­jaa­ja Nina Sal­mi. Li­säk­si muu­ton seu­rauk­se­na pois jää myös muu­ta­ma Tiirimaan pe­rus­kou­lun opet­ta­ja, joil­la on ol­lut ope­tus­ta myös Tiirismaan lu­ki­os­sa.

Opet­ta­ja­na Tiirismaan kou­lus­sa

Mi­nut va­lit­tiin Tiirismaan lu­ki­on ja pe­rus­kou­lun ma­te­ma­tii­kan, fy­sii­kan ja ke­mi­an van­hem­man leh­to­rin vir­kaan ke­vääl­lä 1979 ja aloi­tin työt elo­kuus­sa 1979. Lu­ki­on reh­to­ri­na toi­mi sil­loin Pek­ka Simula. Siir­ryin tän­ne Pa­das­joen pe­rus­kou­lun ja lu­ki­on nuo­rem­man leh­to­rin vi­ras­ta. Ai­em­min olin ol­lut töis­sä muun mu­as­sa pan­kis­sa. Lu­ki­os­sam­me oli en­sim­mäi­si­nä työ­vuo­si­na­ni vie­lä muu­ta­mia tyt­tö­luok­kia. En­sim­mäi­nen val­von­ta­luok­ka­ni oli pe­rus­kou­lu­luok­ka ja ope­tin alku­vuo­si­na lu­ki­o­työn ohel­la pe­rus­kou­lus­sa vuo­sit­tain yh­des­tä kol­meen ryh­mää noin kuu­den – seit­se­män vuo­den ajan. Sen jäl­keen olen opet­ta­nut vain lu­ki­os­sa.

Op­pi­las­mää­rän kas­va­es­sa kou­lu­ra­ken­nus­ta on aika-ajoin laa­jen­net­tu. Muis­tan hy­vin au­di­to­rio-hal­lin­to­sii­ven ja eng­lan­nin­kie­lis­ten luok­kien suun­nit­te­lun ja ra­ken­ta­mi­sen. Tul­les­sa­ni kou­luun luok­ka­ti­lat oli ja­et­tu op­pi­lai­den mu­kaan koti­luok­kiin. Myö­hem­min siir­ryt­tiin oppi­ai­nei­siin poh­jau­tu­vaan aine­luok­ka­jär­jes­tel­mään. Ai­em­min lu­ki­o­työs­ken­te­ly ja­kau­tui syys- ja ke­vät­luku­kau­del­le ny­kyi­sen 5-jak­so­jär­jes­tel­män ase­mes­ta. Myös mui­ta jak­so­mää­riä ko­keil­tiin. Luo­kat­to­maan lu­ki­oon siir­ryt­tä­es­sä me luo­kan­val­vo­jat muu­tuim­me ryh­män­oh­jaa­jik­si. 45 mi­nuu­tin tun­nit ja kak­sois­tun­nit ovat muut­tu­neet 75 mi­nuu­tin pi­tui­sik­si oppi­tun­neik­si.

Alku­vuo­si­na­ni Tiirismaan lu­ki­os­sa ja pe­rus­kou­lun ylä­kou­lus­sa oli tii­vis yh­teis­työ, yh­tei­siä vir­ko­ja, yh­tei­siä opet­ta­jain­ko­kouk­sia, yh­tei­siä lii­kun­ta­päi­viä, yh­tei­set päi­vän­a­vauk­set au­las­sa jne. Tänä päi­vä­nä kou­lu­jen kes­ken ei enää ole sa­mas­sa mää­rin yh­teyt­tä. Syy­nä sii­hen on mm. kou­lu­jen hal­lin­nol­li­nen eriy­ty­mi­nen ja uu­sim­pa­na Ur­san­ka­dun kou­lu­ra­ken­nuk­sen sisä­ilma­on­gel­mis­ta joh­tu­nut kou­lu­jen eril­li­siin ra­ken­nuk­siin siir­ty­mi­nen. Vii­mei­sim­piä pois­jää­nei­tä ovat yh­tei­set it­se­näi­syys-, jou­lu- ja ke­vät­juh­lat.

Pa­das­jo­el­la ope­tin pe­rus­kou­lus­sa kaik­kia kol­mea omaa oppi­ai­net­ta­ni eli ma­te­ma­tiik­kaa, fy­siik­kaa ja ke­mi­aa sekä lu­ki­on koko ke­mi­an. Pää­ai­nee­ni on ma­te­ma­tiik­ka ja sitä olen opet­ta­nut Tiirismaalla eni­ten. En­nen aine­re­aa­le­ja ope­tin myös fysiikkassa ja ke­mi­as­sa kaik­kia lu­ki­o­kurs­se­ja, mut­ta aine­re­aa­liin siir­ty­mi­sen jäl­keen fy­sii­kas­sa ja ke­mi­as­sa enim­mäk­seen vain pe­rus­kurs­se­ja. Muu­ta­ma­na vii­mei­se­nä työ­vuo­te­na­ni olen pyyn­nös­tä­ni saa­nut opet­taa pel­käs­tään lu­ki­on ma­te­ma­tiik­kaa. Use­am­man vuo­den ajan oh­ja­sin yh­des­sä leh­to­ri Han­ne­le Hei­non kans­sa täh­ti­tie­teen pe­rus­tei­ta fy­sii­kan ja maan­tie­teen yh­tei­se­nä so­vel­ta­va­na kurs­si­na kun­nes Han­ne­le siir­tyi leh­to­rik­si Lah­den yh­teis­kou­lun lu­ki­oon.

Tiirismaan lu­ki­os­sa pe­da­go­gi­nen kes­kus­te­lu ja ke­hit­tä­mi­nen on ol­lut aina vil­kas­ta. Kou­lum­me oli mm. en­sim­mäi­siä suo­ma­lai­sia lu­ki­oi­ta, jos­sa ke­hi­tet­tiin ja otet­tiin käyt­töön lu­ki­o­dip­lo­mit, en­sin osa­na teks­tii­li­työn päät­tö­ar­vi­oin­tia, sit­ten myös kuva­tai­de­o­pis­ke­lus­sa ja ke­vääl­lä 2002 val­mis­tui en­sim­mäi­nen mu­siik­ki­dip­lo­mi. Kou­lul­la on ol­lut kan­sain­vä­li­siä yh­teyk­siä koko sen toi­min­nan ajan, esi­mer­kik­si vaih­to-op­pi­las­toi­min­taa ja eri­tyi­ses­ti kuo­ro­vie­rai­lu­ja usei­siin eri mai­hin.

Tiirsimaan lu­ki­on kan­sain­väli­syys­kas­va­tus­pro­jek­tit al­koi­vat Lah­den tans­ka­lai­sen ys­tä­vyys­kau­pun­gin kou­lun yh­tey­den­o­tois­ta Lah­den kou­lu­vi­ras­toon. Reh­to­rien alle­kir­joit­ta­ma yh­teis­työ­so­pi­mus päi­vät­tiin 1.3.1993. En­sim­mäi­sil­lä kan­sain­väli­syys­ryh­mil­lä oh­jel­maan si­säl­tyi kak­si opis­ke­li­ja­vaih­toa, KV1-kurs­sin vaih­dot poh­jois­mai­sen kou­lun ja KV2-kurs­sin vaih­dot län­si-eu­roop­pa­lai­sen kou­lun kans­sa ja kun­kin ryh­män toi­min­taan osal­lis­tui usei­ta opet­ta­jia. Myö­hem­min kan­sain­väli­syys­ryh­mien opis­ke­li­ja­vaih­to­jen mää­rä su­pis­tet­tiin yh­dek­si. Osal­lis­tuin ak­tii­vi­ses­ti kou­lun en­sim­mäis­ten kan­sain­väli­syys­ryh­mien toi­min­taan. Mm. löy­sin lu­ki­on en­sim­mäi­sel­le KV2-kurs­sil­le yh­teis­työ­kou­lun Alan­ko­mais­ta ja työs­ken­te­lin en­sim­mäi­sel­lä KV2- ja KV3-kurs­sil­la luo­kan ryh­män­oh­jaa­jan leh­to­ri Riit­ta Tir­rin ja ku­vaa­ma­tai­don opet­ta­jan Hei­di Blancin kans­sa.

Lu­ki­on kah­den en­sim­mäi­sen kan­sain­väli­syys­ryh­män KV2-työs­ken­te­ly sai osa­na alan­ko­maa­lai­sen yh­teis­työ­kou­lun koor­di­noi­maa The Working World -pro­jek­tia kus­tan­nuk­siin EU:n Comenius-tu­kea. Lu­ki­on toi­sen ja kol­man­nen kan­sain­väli­syys­luo­kan KV3-kurs­sien toi­min­ta liit­tyi Lah­den ja sen ym­pä­ris­tö­kun­tien nuo­ri­so­as­teen kou­lu­tus­ko­kei­lun kaut­ta Kir­kon ulko­maan­avun ja Lah­den kau­pun­gin seu­ra­kun­ta­yh­ty­män EU-tu­et­tuun Hello World -hank­kee­seen. Loka­kuus­sa 1996 mi­nut kut­sut­tiin em. nuo­ri­so­as­teen kou­lu­tus­ko­kei­lun kan­sain­väli­syys­kas­va­tuk­sen ke­hit­tä­mis­työ­ryh­män jä­se­nek­si. KV-toi­min­to­ja on ra­por­toi­tu run­saas­ti ja olen itse hyö­dyn­tä­nyt lu­ki­on en­sim­mäis­ten KV-ryh­mien toi­min­taa työs­ken­te­lyyn osal­lis­tu­nei­den lu­val­la myö­hem­mis­sä jat­ko-opin­nois­sa­ni.

Yh­tey­det var­sin­kin alan­ko­maa­lai­siin KV-yh­teis­työ­kump­pa­nei­hin ovat säi­ly­neet nämä vuo­det, mm. jou­lu­kort­te­ja ja säh­kö­pos­te­ja on vaih­det­tu ja ulko­mai­sia kol­le­go­ja on vie­rail­lut Lah­des­sa vii­mek­si vii­me vuon­na. Laa­jem­pi ta­paa­mi­nen Alan­ko­mais­sa on suun­nit­teil­la. Use­at tiirismaalaiset sekä ulko­mai­set KV-kol­le­ga­ni ovat it­se­ni lail­la jää­mäs­sä tai jo jää­neet eläk­keel­le tai vaih­ta­neet kou­lua.

Kol­mi­kurs­si­nen kan­sain­väli­syys­ryh­mä­työs­ken­te­ly jat­kuu lu­ki­os­sam­me edel­leen vilk­kaa­na sa­moin kuin ulko­mai­set kuo­ro­vie­rai­lut ja moni­puo­li­nen muu kan­sain­vä­li­nen yh­teis­työ. Olin itse opet­ta­ja­ryh­mäs­sä Cernissä 2000-lu­vun alku­puo­lel­la ja yksi fy­sii­kan ryh­mä­ni opis­ke­li­jois­ta osal­lis­tui Hol­lo­lan lu­ki­on koor­di­noi­maan nel­jän lu­ki­on Cern-hank­kee­seen 2000-lu­vun puo­li­vä­lis­sä. On hie­noa, että leh­to­ri Mika Kolamo opis­ke­li­joi­neen to­teut­ti tänä lu­ki­o­vuon­na me­nes­tyk­sek­kään Cern-hank­keen yh­teis­työs­sä kah­den pää­kau­pun­ki­seu­dun lu­ki­on kans­sa.

En­sim­mäi­nen käyt­tä­mä­ni tie­to­kone oli isoa jää­kaap­pia suu­rem­pi ja si­jait­si Hel­sin­gis­sä Töö­lön­ka­dul­la. Sii­hen otet­tiin opis­ke­lu­ai­ka­ni alku­puo­lel­la 1970-lu­vun alus­sa Sil­ta­vuo­ren­pen­ke­reel­tä pu­he­lin­yh­teys ja tar­vit­ta­va oh­jel­ma na­pu­tet­tiin näp­päi­mis­töl­tä pit­kään ka­pe­aan pa­pe­ri­nau­haan. Lah­des­sa alet­tiin kurs­sit­taa tie­to­jen­kä­sit­te­lys­tä kiin­nos­tu­nei­ta opet­ta­jia tie­to­tek­nii­kas­sa 1980-lu­vun alus­sa ja itse myös opis­ke­lin 1980-lu­vun puo­li­vä­lis­sä vii­kon­lop­puisin ja lo­mil­la tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­det­tä mm. tääl­lä Ai­kuis­kou­lu­tus­kes­kuk­ses­sa. 1980-lu­vul­la myös ope­tin Tiirismaan lu­ki­os­sa yh­den ATK-kurs­sin Tur­bo-Pascal -oh­jel­moin­tia. Ope­tus­ryh­mä oli to­del­la suu­ri ja osa opis­ke­li­jois­ta suo­rit­ti osan kurs­sis­ta ku­van­kä­sit­te­ly­nä tai työs­tä­mäl­lä lu­ki­oon kurs­si­e­si­tet­tä. ATK-kurs­sien laa­jem­pi opet­ta­mi­nen oli­si vaa­ti­nut jat­ku­vaa kou­lut­tau­tu­mis­ta, jo­hon en oli­si pys­ty­nyt si­tou­tu­maan.

Ajau­duin mu­kaan lu­ki­om­me kan­sain­vä­li­seen lu­ki­o­yh­teis­työ­hön osit­tain sik­si, että käy­tös­sä­ni oli sil­loin toi­mi­vat säh­kö­pos­ti­yh­tey­det. Alan­ko­maa­lai­seen yh­teis­työ­kou­luum­me asen­net­tiin In­ter­net-yh­tey­det The Working World -suun­nit­te­lu­ko­kouk­sen ai­kaan ja olim­me niil­lä yh­tey­des­sä oman kou­lum­me atk-opet­ta­ja Pert­ti Tujusen koti­tie­to­ko­nee­seen Suo­mes­sa. Sil­loin vie­lä mei­dän kou­lus­sam­me oli vain hi­das In­ter­net-yh­teys toi­sen lah­te­lai­sen lu­ki­on kaut­ta, vaik­ka kou­lus­sam­me oli muu­ten senaikaisesti mo­der­nit lait­teet. Tiirismaan kou­lu sai suo­rat In­ter­net-yh­tey­det lop­pu­syk­sys­tä 1996.

Kan­net­ta­vat, hyb­ri­di­tie­to­ko­neet, tab­le­tit ja äly­pu­he­li­met ovat nyt kou­lus­sam­me joka­päi­väi­ses­sä käy­tös­sä. Myös las­ki­met ovat ke­hit­ty­neet vuo­sien var­rel­la. En­sim­mäi­nen, 1970-lu­vun alku­puo­lel­la hank­ki­ma­ni las­kin oli mel­ko sa­man­lai­nen kuin opis­ke­li­joi­den ny­kyi­set yk­sin­ker­tai­sim­mat funk­ti­o­las­ki­met. Pari viik­koa sit­ten osal­lis­tuin Kan­nak­sen lu­ki­os­sa Ma­te­maat­tis­ten ai­nei­den lii­ton jär­jes­tä­mäl­le sym­bo­li­sen las­ki­men säh­köi­sen käy­tön kurs­sil­le har­joi­tuk­se­na ensi luku­vuo­te­na säh­köi­siin yo-kir­joi­tuk­siin siir­ty­mis­tä var­ten.

Työ­hö­ni Tiirismaan lu­ki­os­sa si­säl­tyi myös nel­jän vuo­den mää­rä­ai­kai­nen apu­lais­reh­to­rin vi­ran hoi­to vuo­si­na 2003-2007 Mik­ko Sanin reh­to­ri­kau­del­la. Teh­tä­vii­ni kuu­lui mm. tila­jär­jes­te­ly­jä, val­von­ta­lis­to­jen te­koa ja myös yksi ke­väi­nen uu­sien yli­op­pi­lai­den la­ki­tus pu­hei­neen. Hal­lin­nol­li­set teh­tä­vät toi­vat vaih­te­lua ja uut­ta näkö­kul­maa lu­ki­o­työs­ken­te­lyyn, mut­ta olen aina ko­ke­nut opet­ta­jan työn eli konk­reet­ti­sen työs­ken­te­lyn opis­ke­li­joi­den pa­ris­sa eni­ten omak­se­ni.

Toi­min 2000-lu­vul­la use­an vuo­den ajan opet­ta­ja­jä­se­ne­nä Tiirismaan kou­lun van­hem­pain­yh­dis­tyk­ses­sä ja pai­kal­li­ses­sa opet­ta­jien am­mat­ti­yh­dis­tyk­ses­sä. Koin mo­lem­mat työs­ken­te­lyt mie­len­kiin­toi­sik­si ja hyö­dyl­li­sik­si.

Mo­nis­ta en­ti­sis­tä op­pi­lais­ta­ni on tul­lut ny­kyi­siä kol­le­go­ja­ni. Hei­tä ovat esi­mer­kik­si mu­sii­kin leh­to­ri Anni Hal­mi­nen, lii­kun­nan leh­to­rit Liseli Dahströn ja Timo Lai­ne sekä kou­lun mu­si­kaa­lien oh­jaa­ja Las­se Kan­to­la. En­ti­siä op­pi­lai­ta ta­paa myös van­hem­pain­il­lois­sa ja kau­pun­gil­la sekä nä­kee TV:ssä.

Leh­to­ri Outi Simulaa si­tee­ra­ten mie­les­tä­ni pa­ras­ta kou­lus­sam­me on ih­mi­set ja tie­tys­ti myös ilma­pii­ri, ”Tipalan hen­ki”. Kou­lum­me vah­vuuk­sia ovat mie­les­tä­ni eri­tyi­ses­ti vah­vat pe­rin­teet ja nii­den nou­dat­ta­mi­nen sekä oi­keu­den­mu­kai­suus, yh­tei­söl­li­syys, luo­vuus ja edel­lä­kä­vi­jyys. Lu­ki­os­sa on ak­tii­vi­nen opis­ke­li­ja­kun­ta, tu­to­rit, van­hem­pain­yh­dis­tys ja mu­siik­ki­luok­kien tuki­yh­dis­tys. Yh­teis­työ kou­lun si­dos­ryh­mien kans­sa ku­ten kou­lun se­ni­o­rien kans­sa on toi­mi­vaa.

Opis­ke­li­joi­den toi­voi­sin käyt­tä­vän hy­väk­si kaik­kia kou­lun tar­jo­a­mia mah­dol­li­suuk­sia. Tär­ke­ä­nä pi­dän kiel­ten, eri­tyi­ses­ti eng­lan­nin mut­ta myös har­vi­nai­sem­pien kiel­ten opis­ke­lua jo kou­lu­ai­ka­na. Kou­lu- ja koti­työt kan­nat­taa teh­dä hy­vin, mut­ta pi­tää myös le­vä­tä ja liik­kua. Toi­vo­tan kai­kil­le hy­vää jat­koa ja vir­kis­tä­vää kesä­lo­maa!

Pirk­ko Tal­ven­mäki, matematiikan, fy­sii­kan ja ke­mi­an leh­to­ri

Bye bye Tipala

Syys­luku­kau­den en­sim­mäi­sel­lä opo-tun­nil­la eräs lu­ki­om­me abi­tu­rient­ti ky­syi mi­nul­ta oli­ko ol­lut kan­nat­ta­vaa käy­dä vie­rais­sa. Muis­tan vas­tan­nee­ni, että vuo­si Kot­kan ly­se­ol­la oli mu­ka­va ja kan­nat­ta­va, sain tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin ja eri­lai­seen oh­jaus­kult­tuu­riin. Enpä tuol­loin tien­nyt, että tämä luku­vuo­si jäi­si vii­mei­sek­si Tiirismaan lu­ki­os­sa ja pa­lai­sin ta­kai­sin syn­nyin­seu­dul­le­ni Kot­kaan ja töi­hin Kot­kan ly­se­on lu­ki­oon.

Lah­teen muu­tin Po­ris­ta per­hee­ni kans­sa ke­säl­lä 2003. Taak­se­ni jä­tin opinto-oh­jaa­jan vi­ran Län­si-Po­rin lu­ki­os­sa ja ti­lal­le sain opinto-oh­jaa­jan ja psy­ko­lo­gi­an tun­ti­o­pet­ta­jan pai­kan Tiirismaan lu­ki­os­ta. Reh­to­ri Mik­ko Sani otti mi­nut vas­taan ja opas­ti työn al­kuun. En­sim­mäi­nen työ­huo­nee­ni oli Tiirismaan kou­lul­la pie­nes­sä ”ko­pis­sa”, jos­ta oli läpi­kul­ku opet­ta­jan­huo­nees­ta niin sa­not­tuun hal­lin­non sii­peen. No­pe­as­ti opin ta­lon­ta­vat ja tu­tus­tuin opet­ta­jiin sekä opis­ke­li­joi­hin. Tun­nel­ma Tiirismaan kou­lul­la oli mu­ka­van in­nos­ta­va ja yh­teis­työ ylä­as­teen opinto-oh­jaa­ja Pet­ri Ah­to­lan kans­sa oli mut­ka­ton­ta.

Opinto-oh­jaus­ta sain ke­hit­tää oman­nä­köi­sek­se­ni. Opo-tun­nit li­sät­tiin kurs­si­tar­jot­ti­mel­le, pien­ryh­mä­oh­jauk­set aloi­tet­tiin ja sa­moin hen­ki­lö­koh­tai­set oh­jaus­kes­kus­te­lut. Oh­jaus­kult­tuu­rin muu­tos vaa­ti ai­kan­sa, mut­ta ny­kyi­sin mo­net hy­vät käy­tän­teet ovat jää­neet osak­si kou­lun ar­kea. Esi­mer­kik­si Puo­len­vä­lin pul­la lu­ki­on kak­ko­sil­le, jat­ko­kou­lu­tuk­seen kes­kit­ty­vä ilta­päi­vä abeil­le sekä tänä ke­vää­nä to­teu­tet­tu hy­vin­voin­ti­viik­ko ovat täl­lai­sia oh­jauk­sen ke­hit­tä­mi­seen liit­ty­viä käy­tän­tei­tä, joi­ta olen ide­oi­nut ja ke­hi­tel­lyt vuo­sien var­rel­la yh­teis­työs­sä opet­ta­jien ja opis­ke­li­joi­den kans­sa.

Tiirismaan lu­ki­o­ta on aina pi­det­ty ta­sok­kaa­na lu­ki­o­na, ope­tus on laa­du­kas­ta ja opis­ke­li­jat saa­vut­ta­vat erin­o­mai­sia tu­lok­sia. Tä­män ke­vään yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa opis­ke­li­jat on­nis­tui­vat lois­ta­vas­ti, eri­lai­sis­sa ver­tai­luis­sa olim­me hie­nos­ti esil­lä. On ol­lut ilo työs­ken­nel­lä täl­lai­ses­sa lu­ki­os­sa, jos­sa lu­kio-opin­noil­le on tar­jot­tu hy­vät puit­teet, opet­ta­ja­kun­ta on in­nos­tu­va ja in­nos­ta­va sekä ke­hi­tys­myön­tei­nen ja ai­kaan­sa seu­raa­va. On­nek­si myös opinto-oh­jaus on ol­lut ar­vos­tet­tua. Toi­vot­ta­vas­ti tu­le­vai­suu­des­sa opinto-oh­jauk­seen sat­sa­taan vie­lä enem­män, sil­lä ensi luku­kau­te­na käyn­nis­ty­vä tun­ti­jako­ko­kei­lu vaa­tii oh­jaus­re­surs­sia li­sää.

Kun aloi­tin Tipalassa, tai­de­ai­nei­den kurs­si­tar­jon­ta oli run­sas­ta. Tuol­loin lu­ki­ol­la oli sekä mu­sii­kin että kuva­tai­teen ja käsi­työn eri­tyis­lin­jat. Tai­de­pai­not­tei­suus tar­jo­si oi­val­li­set puit­teet eri ai­nei­den vä­li­sel­le yh­teis­työl­le, ku­ten mu­si­kaa­lien to­teu­tuk­seen. Mu­si­kaa­lit ovat aina ol­leet näyt­tä­viä ja iki­muis­tet­ta­via ko­ko­nai­suuk­sia, use­at opis­ke­li­jat osal­lis­tu­vat edel­leen mu­si­kaa­lien to­teu­tuk­seen. Tä­män ke­vään The Addams Family oli kä­sit­tä­mät­tö­män upea suo­ri­tus, suo­ras­taan hui­kea elä­mys! Myös lu­ki­on juh­lat ovat aina ol­leet laa­duk­kai­ta ja muis­toi­hin jää­viä het­kiä. En­sim­mäi­nen Ruusukonva jäi mie­lee­ni erit­täin hy­vin, oli iha­na huo­ma­ta kuin­ka opis­ke­li­jat saa­vat yh­teis­työl­lä ai­kaan näyt­tä­viä ti­lai­suuk­sia ja jat­ka­vat kou­lun pe­rin­tei­tä.

Tun­ti­o­pet­ta­juu­te­ni muut­tui opinto-oh­jauk­sen leh­to­rin vi­rak­si vuon­na 2009. Tuol­loin reh­to­ri­na toi­mi Lii­sa Poh­jo­lai­nen. Muis­tan hä­net hy­vin koko kou­lun sekä oh­jauk­sen ja opis­ke­li­ja­huol­lon ke­hit­tä­jä­nä. Lu­ki­on opona olen teh­nyt oh­jaus- ja ope­tus­työ­tä sekä Tipalassa että Mukkulan lu­ki­os­sa, toi­mi­nut muu­ta­man vuo­den ajan lu­ki­on nel­jän­nen vuo­si­luo­kan ryh­män­oh­jaa­ja­na, ol­lut mu­ka­na opis­ke­li­ja­huol­to­työs­sä sekä eri­lai­sis­sa työ­ryh­mis­sä, ku­ten kou­lun jul­kai­su­ryh­mäs­sä. Yh­des­sä Timo Lai­ti­lan kans­sa aloi­tim­me lu­ki­on FB-si­vu­jen päi­vit­tä­mi­sen ja vii­me syk­sy­nä in­nos­tuim­me myös Instagramista!

Yh­teis­työ Lah­den lu­ki­oi­den opinto-oh­jaa­jien kans­sa on ol­lut an­toi­saa ja yh­des­sä olem­me ke­hit­tä­neet Lah­den kau­pun­gin lu­ki­oi­den oh­jaus­ta hy­vään suun­taan! Lah­den ly­se­on ja Kan­nak­sen lu­ki­on kans­sa to­teu­tim­me muu­ta­mien vuo­sien ajan yh­teis­tä OP2 kurs­sia. Kurs­sil­la vie­rai­li lu­kui­sia eri alo­jen ja oppi­lai­tos­ten edus­ta­jia ker­to­mas­sa lu­ki­o­lai­sil­le moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sis­ta jat­ko­kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Myös TET-kurs­sia on to­teu­tet­tu vuo­ro­vuo­si­na yh­teis­työn mer­keis­sä. Täl­lai­nen pai­kal­li­nen opinto-oh­jaa­jien ver­kos­to on rik­kaus oh­jaus­työl­le ja yk­sit­täi­sel­le opinto-oh­jaa­jal­le. Myös yh­teis­työ Tiirismaan ylä­as­teen opinto-oh­jaa­jien kans­sa on ol­lut an­toi­saa ja on­nek­si se jat­kuu edel­leen, vaikk­emme sa­mas­sa ra­ken­nuk­ses­sa enää yh­des­sä ole­kaan. Tänä luku­vuon­na kai­kil­le Tipalan 9.-luokkalaisille tar­jot­tiin mah­dol­li­suus tu­tus­tua lu­kio-opis­ke­luun oppi­tun­neil­la sekä mu­siik­ki­lin­jas­ta kiin­nos­tu­neil­le pi­det­tiin eril­li­nen ti­lai­suus, jos­sa lu­ki­om­me musiikkilinjalaiset ker­toi­vat omis­ta lu­kio-opin­nois­taan sekä opis­ke­lus­ta mu­siik­ki­lin­jal­la.

Tipala jää muis­toi­hi­ni hy­vi­nä het­ki­nä, koh­taa­mi­si­na ja mu­ka­vi­na ko­ke­muk­si­na. Mu­si­kaa­lei­hin aion tul­la edel­leen!

Nina Sal­mi, opinto-oh­jaa­ja

Muut ma­te­maat­tis­ten ai­nei­den opet­ta­jat kiit­te­le­vät Pirk­ko Tal­ven­mä­keä. Kuva: Timo Lai­ti­la

Reh­to­ri Lee­na Akola (oik.) lau­suu kii­tok­set Pirk­ko Tal­ven­mä­el­le. Kuva: Timo Lai­ti­la

Läk­si­äis­kak­kua. Kuva: Timo Lai­ti­la

Nina Sal­mi (va­sem­mal­la) ja­ka­mas­sa pal­kin­to­ja abi­tu­rien­teil­le penkkareissa 2016. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vuo­si­ker­to­mus2015-201621.5.2016