Oppiaineissa tapahtui

Maan­tie­de

Opis­ke­li­jam­me Ossi Saa­ri­nen on va­lit­tu Suo­men nel­jän hen­gen olym­pi­a­lais­jouk­ku­ee­seen edus­ta­man maa­tam­me Pe­kin­gin maan­tie­teen olym­pi­a­lai­siin elo­kuus­sa 2016

Ruot­si

RUA6-kurs­si teki tou­ko­kuus­sa pe­rin­tei­sen kult­tuu­ri­mat­kan Hel­sin­kiin, mut­ta tänä vuon­na päi­vä al­koi­kin en­sin vie­rai­lul­la Gymnasiet Grankulla samskolaniin. Lu­ki­on äi­din­kie­len­o­pet­ta­ja (eli siis ruot­sin) Pet­ra Bredenberg otti mei­dät vas­taan ja saim­me tu­tus­tua kou­luun ja vie­rail­la usei­den eri ryh­mien tun­neil­la. Mei­dän opis­ke­li­jam­me pää­si­vät to­del­la käyt­tä­mään kiel­tä mo­nen eri ruot­sin­kie­li­sen opis­ke­li­jan kans­sa päi­vän ai­ka­na. Toi­veis­sa on, että täs­tä uu­des­ta yh­tey­des­tä ke­hit­tyy pi­tem­pi­ai­kai­nen­kin suh­de!

Loka­kuu Ai­kuis­kou­lu­tus­kes­kuk­sel­la. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vuo­si­ker­to­mus2015-201621.5.2016