Rehtorilta

Luku­vuo­si 2015-2016 on päät­ty­mäi­sil­lään ja on aika luo­da kat­saus ku­lu­nee­seen luku­vuo­teen. Tiirismaan lu­ki­ol­le tämä vuo­si oli suur­ten muu­tos­ten ai­kaa. Tiirismaan lu­kio muut­ti syk­syl­lä hy­vin no­pe­al­la aika­tau­lul­la Kirk­ko­ka­dul­le Ai­kuis­kou­lu­tus­kes­kuk­sen ti­loi­hin. Alus­sa Tiirismaan lu­ki­on käy­tös­sä ol­leet ti­lat oli­vat hiu­kan ah­taat, mut­ta Hel­sin­gin yli­o­pis­ton muu­tet­tua pois ra­ken­nuk­ses­ta vuo­den­vaih­tees­sa saim­me lu­ki­ol­le li­sää ti­laa tam­mi­kuus­ta al­ka­en. Nyt käy­tös­säm­me ole­vat ti­lat ovat erit­täin hy­vät, ava­rat, toi­mi­vat ja va­loi­sat. Lu­ki­om­me tu­lee toi­mi­maan näis­sä ti­lois­sa Kirk­ko­ka­dul­la ai­na­kin vuo­teen 2019-2020 vuo­teen asti. Sa­mas­sa ra­ken­nuk­ses­sa toi­mii Wellamo-opis­to, Päijät-Hä­meen kesä­yli­o­pis­to ja opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­to.

Lah­den kau­pun­gin pää­kir­jas­to ja te­at­te­ri si­jait­se­vat ai­van Tiirismaan lu­ki­on vie­res­sä. Täs­tä on etua opis­ke­li­joil­le, sil­lä on help­poa siir­tyä kir­jas­toon te­ke­mään ryh­mä­töi­tä, ha­ke­maan tie­toa tai opis­ke­le­maan. Käy­tös­säm­me on 180 hen­gel­le mi­toi­tet­tu au­di­to­rio ja 70 hen­gen lu­en­to­sali. Nyt meil­lä on käy­tös­säm­me kun­nol­li­set ti­lat mm. bän­di­o­pe­tuk­seen ja opis­ke­li­joil­le on tar­jo­ta hil­jai­seen työs­ken­te­lyyn oma huo­ne.

Tiirismaan lu­kio mah­dol­li­ses­ti muut­taa nel­jän vuo­den ku­lut­tua Lah­den am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun Muo­toi­lu-ins­ti­tuu­til­ta va­pau­tu­viin ti­loi­hin. Tätä en­nen ra­ken­nuk­ses­ta pu­re­taan van­hem­paa osaa pois ja ti­lal­le ra­ken­ne­taan mm. lii­kun­ta- ja juh­la­sali.

Tänä luku­vuon­na jär­jes­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­men lu­ki­o­his­to­ri­as­sa säh­köi­sen yli­op­pi­las­tut­kin­non har­joi­tus­ko­keet. Ensi syk­sy­nä jär­jes­te­tään säh­köi­set yo-tut­kin­not fi­lo­so­fi­as­sa, maan­tie­tees­sä ja sak­sas­sa. Säh­köi­siä ko­kei­ta on har­joi­tel­tu kurs­seil­la ku­lu­neen luku­vuo­den ai­ka­na. Pe­rin­tei­sen kir­jan rin­nal­la on käy­tös­sä myös säh­köi­nen oppi­kir­ja. Eläm­me siis var­sin mie­len­kiin­tois­ta ai­kaa!

Tiirismaan lu­ki­ol­le myön­net­tiin tänä ke­vää­nä lupa tun­ti­ja­ko­kei­luun. Tämä mah­dol­lis­taa syk­syl­lä 2016 ja 2017 lu­ki­on­sa aloit­ta­vil­le opis­ke­li­joil­le suu­rem­man va­lin­nan va­pau­den re­aa­li­ai­neis­sa. Opis­ke­li­ja saa va­paas­ti päät­tää osal­lis­tuu­ko hän tun­ti­jako­ko­kei­lun mu­kai­seen opis­ke­luun.

Tä­nään sain tie­don, että Tiirismaan lu­kio on yksi ope­tus­hal­li­tuk­sen ke­hit­tä­mis­ver­kos­toon va­li­tuis­ta 84 lu­ki­os­ta. Ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton ta­voit­tee­na on eri­tyi­ses­ti ke­hit­tää ja uu­dis­taa lu­ki­oi­den pe­da­go­giik­kaa, opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jä ja toi­min­ta­kult­tuu­ria. Työs­ken­te­ly käyn­nis­tyy syk­syl­lä 2016 val­ta­kun­nal­li­sel­la se­mi­naa­ril­la. Uu­det tuu­let siis to­del­la pu­hal­ta­vat lu­ki­os­sam­me!

Lo­puk­si ha­lu­an toi­vot­taa yli­oppi­lail­le pal­jon on­nea suu­re­na juh­la­päi­vä­nä. On­nea opin­toi­hin ja elä­mään! Ol­kaa roh­kei­ta pää­tök­sis­sän­ne ja to­teut­ta­kaa unel­man­ne!

Toi­vo­tan kai­kil­le au­rin­kois­ta ja ren­tout­ta­vaa ke­sää! Syk­syl­lä taas näh­dään!

Lee­na Akola, reh­to­ri

Reh­to­rin puhe ke­vät­juh­las­sa. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vuo­si­ker­to­mus2015-201621.5.2016