Kansainvälisyystoiminta

Kou­lum­me koko kan­sain­väli­syys­toi­min­nan pe­rus­ta ovat so­vel­ta­vat kan­sain­väli­syys­kurs­sit, jot­ka yleen­sä jakautuvatkahden tai kol­men lu­ki­o­vuo­den ajal­le. Kurs­sien pää­mää­rä­nä on an­taa opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suus tu­tus­tua vie­raa­seen kult­tuu­riin lä­hem­min ja sen kaut­ta ym­mär­tää omaa­kin kult­tuu­ria pa­rem­min. Joka toi­se­na vuo­te­na yh­teis­työ­kou­lu­na on poh­jois­mai­nen kou­lu ja joka toi­se­na kes­ki­eu­roop­pa­lai­nen kou­lu. Kv-kurs­sien opis­ke­lu­kie­li on eng­lan­ti, jo­ten kie­li­tai­to vah­vis­tuu luon­te­val­la ta­val­la.

Kol­men kv-kurs­sin li­säk­si teh­dään kie­li­vaih­to­ja, kie­li­mat­ko­ja, mu­siik­kiin ja kult­tuu­riin liit­ty­viä vaih­to­ja ja yk­sit­täi­siä pie­niä opis­ke­li­ja­vaih­to­ja kou­lu­jen vä­lil­lä.

Kansainvälisyyskurssi 1

Lu­ki­om­me sai naut­tia es­pan­ja­lai­sis­ta vie­rais­ta jo tois­ta ker­taa tänä vuon­na. Tou­ko­kuun 11.-17. päi­vi­nä saa­pui­vat es­pan­ja­lai­set Bar­ce­lo­nas­ta KV1-ryh­män vie­raik­si. Tänä vuon­na ryh­mää ve­ti­vät opet­ta­jat Pau­lii­na Jär­ve­lä ja San­na Tu­ru­nen.

Hel­sin­ki-päi­vä to 12.5.

Läh­dim­me bus­sil­la Hel­sin­kiin päin klo 8.30 tors­tai­aa­mu­na. Saa­vuim­me Hel­sin­kiin noin 9.40. Aloi­tim­me Hel­sin­gin näh­tä­vyys­kier­rok­sen. Bus­si vei mei­dät kat­so­maan muun mu­as­sa Si­be­lius-mo­nu­ment­tia, Temp­pe­li­au­ki­on kirk­koa ja Hartwall Arenaa.

Tä­män jäl­keen al­koi mu­se­o­kier­ros. En­sin kä­vim­me Kan­sal­lis­mu­se­os­sa, jos­sa kak­si opas­ta vei mei­dät kier­rok­sel­le. Tu­tus­tuim­me muu­ta­miin Suo­men his­to­ri­an kään­ne­koh­tiin ja mie­len­kiin­toi­siin yk­si­tyis­koh­tiin. Kier­rok­sen jäl­keen kaik­ki al­koi­vat olla näl­käi­siä ja me­nim­me lou­naal­le Kiasmaan. Lou­naan jäl­keen jat­koim­me mat­kaa Ate­neu­miin. Siel­lä oli hie­man ly­hy­em­pi kier­ros, mut­ta eh­dim­me kui­ten­kin näh­dä ja ko­kea pal­jon uut­ta. Tu­tus­tuim­me Ate­neu­min näyt­te­lyyn Suo­men tai­teen ta­ri­na ja näim­me usei­ta ”klas­sik­ko­te­ok­sia” suo­ma­lai­sen tai­teen his­to­ri­an var­rel­ta.

Mu­se­o­kier­rok­sen jäl­keen jat­koim­me näh­tä­vyys­kier­ros­ta Hel­sin­gis­sä. Ajoim­me kat­so­maan muun mu­as­sa Tuo­mi­o­kirk­koa, Us­pens­kin ka­ted­raa­lia ja Lin­nan­mä­keä. Jo­kai­sen suo­ma­lai­sen piti esi­tel­lä ly­hy­es­ti yksi koh­de kier­rok­sel­ta. Yllä ole­va kuva on otet­tu Us­pens­kin ka­ted­raa­lin edes­tä.

Lo­puk­si oli vuo­ros­sa va­paa-ai­kaa Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa oman maun mu­kaan. Osa läh­ti syö­mään, kun osa läh­ti kier­te­le­mään kaup­po­ja.

Il­lal­la pa­la­sim­me ta­kai­sin Lah­teen.

Char­lot­ta Dahl­ström

Lah­ti-päi­vä 13.5.

Lah­ti-päi­väm­me al­koi Suo­mi-tun­nil­la. Ope­tim­me tun­nil­la es­pan­ja­lai­sil­le vie­rai­li­joil­le pe­rus­sa­nas­toa ja haus­ko­ja lau­sah­duk­sia. Mo­net es­pan­ja­lai­set in­nos­tui­vat suo­men kie­les­tä ja kä­vi­vät kes­kus­te­lu­ja suo­mek­si kans­sam­me. Tä­män jäl­keen suo­ma­lai­set opis­ke­li­jat esit­ti­vät te­ke­män­sä esi­tel­mät es­pan­ja­lai­sil­le. Ai­hei­na oli­vat esi­mer­kik­si suo­ma­lai­nen mu­siik­ki, ruo­ka ja pe­rin­teet. Esi­tel­mien ja ruo­kai­lun jäl­keen päi­vä jat­kui kier­to­kä­ve­lyl­lä Lah­des­sa. Kier­sim­me kä­vel­len ym­pä­ri Lah­den kes­kus­taa ja esit­te­lim­me paik­ko­ja. Vie­rai­lim­me useis­sa näh­tä­vyyk­sis­sä, ku­ten kau­pun­gin­ta­lol­la, Ris­tin­kir­kol­la, kaup­pa­to­ril­la ja hyp­py­ri­mäil­lä. Es­pan­ja­lai­set ker­toi­vat ty­kän­neen­sä kier­tu­ees­ta pal­jon. Kier­rok­sen jäl­keen jäim­me kes­kus­taan po­ru­kal­la ja vie­tim­me au­rin­koi­sen il­lan sa­ta­mas­sa.

Kati Visuri

Maa­nan­tai 16.5.

Maa­nan­tai oli vii­mei­nen päi­vä, kun es­pan­ja­lai­set oli­vat koko päi­vän Suo­mes­sa. Aa­mul­la es­pan­ja­lai­set me­ni­vät Kan­nak­sen lu­ki­oon es­pan­jan tun­nil­le, ja suo­ma­lai­set me­ni­vät omil­le tun­neil­leen. Sen jäl­keen vaih­to-op­pi­laat sai­vat tu­tus­tua suo­ma­lai­siin tun­tei­hin ja jo­kai­nen vei oman vaihtarinsa omal­le tun­nil­leen ku­ten ma­te­ma­tii­kan, eng­lan­nin ja äi­din­kie­len tun­neil­le.

Kun me­nim­me syö­mään, es­pan­ja­lai­set ih­met­te­li­vät, kuin­ka Suo­mes­sa voi olla il­mais­ta kou­lu­ruo­kaa. Ruo­kai­lun jäl­keen läh­dim­me bus­sil­la koh­ti Luomaniemen lei­ri­kes­kus­ta. Vie­tim­me yh­des­sä mu­ka­van ilta­päi­vän: sau­noim­me, uim­me, pais­toim­me mak­ka­raa ja mais­sia. Es­pan­ja­lai­set oli­vat in­nois­saan sau­no­mi­ses­ta ja vii­le­äs­sä ve­des­sä ui­mi­ses­ta, vaik­ka ve­den läm­pö­tila ei aluk­si hou­ku­tel­lut­kaan vie­rai­tam­me ui­maan.

Il­lal­la me­nim­me kaik­ki kah­den kurs­si­lai­sem­me ko­tiin viet­tä­mään vii­meis­tä il­taa. Meil­lä oli yh­des­sä erit­täin haus­ka ilta. Kuun­te­lim­me mu­siik­kia, hengailimme ja söim­me hy­vää ruo­kaa.

Seu­raa­va­na päi­vä­nä veim­me hei­dät Mat­ka­kes­kuk­sel­le ja sa­noim­me hai­kein mie­lin heipat uu­sil­le ys­tä­vil­lem­me.

Ja­ni­ka Pek­ka­ri­nen

Kansainvälisyyskurssi 3

Luku­vuon­na 2015-16 kak­si eri kv3-kurs­sia saa­tiin val­miik­si. Toi­sen ai­hee­na oli Bra­si­lia (kah­del­le luku­vuo­del­le ja­kau­tu­nut kurs­si) ja toi­sen Kuu­ba. Näi­hin kurs­sei­hin ei yleen­sä kuu­lu mat­kus­ta­mi­nen koh­de­maa­han, mut­ta niis­sä tu­tus­tu­taan moni­puo­li­sin ta­voin maan kult­tuu­riin esi­mer­kik­si tans­si­tun­nin tai yh­tei­sen ruu­an­lai­toin mer­keis­sä. Opis­ke­li­jat pi­tä­vät esi­tel­män­sä eng­lan­nik­si, jo­ten käy­tän­nön kie­li­har­joi­tus­ta tu­lee sa­mal­la.

Kuu­ba

Tiirismaan lu­ki­on kan­sain­väli­syys­ryh­mä (KV) kävi tors­tai­na 29.10.2015 Hel­sin­gis­sä tu­tus­tu­mas­sa KV3-kurs­sin ai­hee­na ol­lee­seen Kuu­baan. KV-ryh­mä läh­ti klo 11.17 Z-ju­nal­la koh­ti Hel­sin­kiä, jos­ta suun­nat­tiin suo­raan lou­naal­le ka­ri­bi­a­lais­tyyp­pi­seen Maya Bar & Grill -ra­vin­to­laan. Lou­nas lis­taan kuu­lui mm. olii­vi-chimichurri por­sas, sekä rapu­ka­kut. Lou­nas­an­nok­seen kuu­lui myös run­sas sa­laat­ti­pöy­tä ja keit­to, sekä kah­vi. Lou­naal­ta suun­nat­tiin koh­ti Hel­sin­gin yli­o­pis­ton met­ro­py­säk­kiä, jon­ne mei­dät joh­dat­ti eng­lan­nin­o­pet­ta­ja Asta Koti­ahon Hel­sin­gis­sä asu­va poi­ka Paa­vo Koti­aho. Met­ro­py­sä­kil­lä mei­tä odot­ti Kuu­ba-ai­hei­nen tai­de­näyt­te­ly, jota ys­tä­väl­li­ses­ti oli tul­lut meil­le esit­te­le­mään Kuu­ba-seu­ran jä­sen, sekä yksi valo­ku­via ot­ta­neis­ta tai­tei­li­jois­ta. Sii­tä mat­ka jat­kui Kuu­ba-seu­ran ti­loi­hin Kal­li­on kau­pun­gin­o­saan, jos­sa Kuu­ba-esi­tel­män jäl­keen sai ryh­mä esit­tää ky­sy­myk­siä asi­an­tun­ti­jal­le. Pit­kän päi­vän jäl­keen oli ret­ki sit­ten jo lo­pus­sa ja ryh­mä sai hie­man va­paa-ai­kaa, jol­loin pys­tyi pyö­räh­tä­mään vie­lä kes­kus­tan kau­pois­sa. Myös mat­kas­sa ol­leet opet­ta­jat kuu­lem­ma tart­tui­vat ti­lai­suu­teen. Hel­sin­kiin sai toki vie­lä ha­lu­tes­saan huol­ta­jan lu­val­la jää­dä.

Annaliina Pahkala 2A ja Son­ja Kyyh­ky­nen 2E

Muu kansainvälisyystoiminta

Tänä luku­vuon­na kou­lus­sam­me vie­tet­tiin kan­sain­väli­syys­päi­vää tee­mal­la ”Kan­sain­vä­li­nen jou­lu”. Kan­sain­väli­syys­ryh­mä 3 toi­mi ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jä­nä opet­ta­jien­sa kans­sa ja eri kan­sain­väli­syys­ryh­mät sekä vaih­to-op­pi­laa­na ol­leet opis­ke­li­jam­me pi­ti­vät jou­lu­ba­saa­ria au­las­sa. Kv-ryh­mät näyt­ti­vät ku­via ja vi­de­oi­ta vaih­dois­taan ja vaih­to-op­pi­laa­na ol­leet ker­toi­vat ha­luk­kail­le vaih­to-op­pi­las­vuo­des­taan.

Viro

Tä­män luku­vuo­den uu­tuu­te­na oli ruot­sin kie­leen liit­ty­vä kv-pro­jek­ti vi­ro­lai­sen Nuckö gymnasiumin (Noarootsigümnaasium) kans­sa. Pro­jek­ti oli tar­koi­tet­tu lä­hin­nä A-ruot­sin lu­ki­joil­le, mut­ta mu­kaan mah­tui myös muu­ta­ma B-ruot­sin lu­ki­ja. Myös Lah­den ly­se­os­ta oli pro­jek­tis­sa mu­ka­na nel­jä opis­ke­li­jaa, kos­ka he opis­ke­le­vat A-ruot­sia mei­dän lu­ki­os­sam­me. Pro­jek­tiin oli saa­tu ra­hoi­tus Estlandsvännerna rf. –yh­dis­tyk­sen kaut­ta ja ai­hee­na oli ruot­sin kie­li ja sen nä­ky­mi­nen Pürksissä ja Lah­des­sa. Yh­tei­se­nä kie­le­nä pro­jek­tis­sa oli ruot­si. Opis­ke­li­jat kir­joit­ti­vat yh­des­sä mat­ka­ker­to­muk­sen blo­gin muo­toon; sen pää­see lu­ke­maan täs­tä lin­kis­tä: http://svenskaibirkasochlahtis.blogspot.fi/

Pro­jek­tiin kuu­lui myös opis­ke­li­ja­vaih­to mo­lem­piin suun­tiin. Vi­ro­lai­set oli­vat Lah­des­sa vie­rai­nam­me maa­lis­kuus­sa ja me Vi­ros­sa tou­ko­kuus­sa.

Ja­pa­ni

Tiirismaan lu­ki­ol­la on jo mo­nen vuo­den ajan ol­lut pienimuo­tois­ta op­pi­las­vaih­toa ja­pa­ni­lai­sen Mukogawan tyt­tö­kou­lun kans­sa. Heti alku­syk­sys­tä saim­me tä­nä­kin luku­vuon­na vieraaksemmekaksi tyt­töä, Anna Mukaijon ja HarukoMandain. Hei­dän isän­ti­nään tääl­lä Lah­des­sa toi­mi­vat kol­men vii­kon vaih­don ai­ka­na Oona Sunnari ja Suvi Joki­ran­ta. Kesä­kuun alus­sa 2016Mukogawan tyt­tö­kou­luun ovat läh­dös­sä Ellinoora Ilmi­val­ta ja Oona Sunnari. Ke­vään 2015 ai­ka­na ai­kai­sem­mis­sa Ja­pa­ni-vaih­dois­sa mu­ka­na ol­leet Essi Toi­va­ri, Lin­da-Lot­ta Le­pis­tö, Suvi Joki­ran­ta jaChristina Laak­so pi­ti­vät muu­ta­man Ja­pa­ni-in­fon Ja­pa­niin läh­ti­jöil­le, ker­toi­vat ko­ke­muk­sis­taan ja an­toi­vat käy­tän­nön neu­vo­ja. Täl­lä ker­taa in­fos­sa oli mu­ka­na myös muu­ta­mia ke­säl­lä Ja­pa­niin kier­tu­eel­le läh­te­viä muu­si­koi­ta lu­ki­os­tam­me, jot­ka sa­mal­la sai­vat ensi­kä­den tie­toa kult­tuu­riem­me erois­ta ja mi­ten mat­kaan voi etu­kä­teen val­mis­tau­tua.

Sak­sa

Saim­me kou­luum­me vie­rai­ta ber­lii­ni­läi­ses­tä Fritz-Karsen-Schule -kou­lus­ta 19.-25.2.2016, mu­ka­na oli 19 opis­ke­li­jaa ja kak­si opet­ta­jaa. Meis­tä suo­ma­lai­sis­ta suu­rin osa mu­ka­na ol­leis­ta on sak­san opis­ke­li­joi­ta, mut­ta myös eng­lan­nin kie­li­tai­dol­la mu­kaan läh­te­nei­tä oli muu­ta­mia. Pää­a­si­as­sa käy­tim­me kes­kus­tel­les­sa eng­lan­tia, mut­ta myös vä­hän sak­saa. Sen li­säk­si, että roh­kais­tuim­me käyt­tä­mään eng­lan­tia, tämä oli hie­no ti­lai­suus myös pu­hua hie­man sak­saa.

Vie­rai­den saa­pu­mis­ta oli odo­tet­tu, sil­lä vie­rai­lim­me Ber­lii­nis­sä jou­lu­kuus­sa ja nyt odo­tim­me in­nok­kaas­ti ta­paa­vam­me ber­lii­ni­läi­set uu­del­leen. Oh­jel­mas­sa oli ma­joit­tu­mi­nen per­heis­sä, ku­ten myös meil­lä oli ol­lut Ber­lii­nis­sä. Oli mu­ka­vaa näyt­tää vie­rail­lem­me elä­mää Suo­mes­sa, ja sa­mal­la viik­ko oli upea ko­ke­mus it­sel­le­kin. Oh­jel­mas­sa meil­lä oli mm. Sal­paus­se­län ki­sois­sa vie­rai­lua, päi­vä Hel­sin­gis­sä, vie­rai­lu Fazerin teh­taal­la sekä ilta­päi­vä ja il­lan­viet­toa Paju­lah­des­sa, jos­sa tu­tus­tu­tim­me sak­sa­lai­sia tal­vi­la­jei­hin pot­ku­kelk­kai­lun, lumikenkäilyn ja hiih­don mer­keis­sä. Pää­sim­me myös sau­naan ja ui­maan avan­toon!

Pa­ras­ta vii­kos­sa oli ar­jes­ta poik­ke­a­van oh­jel­man ja kie­li­tai­don ke­hit­ty­mi­sen li­säk­si uu­det ih­mi­set, joi­ta opim­me tun­te­maan. Tie­ten­kin olim­me tu­tus­tu­neet vie­rai­siim­me jo Ber­lii­nis­sä, mut­ta nyt oli mah­dol­li­suus tu­tus­tua pa­rem­min hei­hin ja myös omaan ryh­määm­me. Koko vaih­dos­ta ko­ko­nai­suu­te­na jää hie­not muis­tot, ja on mah­ta­vaa, että nyt meil­lä on ka­ve­rei­ta Ber­lii­nis­tä.

Net­ta Pa­ju­nen

KV1-ryh­mä vie­rai­neen Hel­sin­gis­sä

Vuo­si­ker­to­mus2015-201621.5.2016