Muutto Aikuiskoulutuskeskukseen

Jo ke­vääl­lä 2015 tuli tie­to, että mo­nen vuo­den tut­ki­mus­ten jäl­keen Tiirimaan lu­ki­on ja Tiirismaan pe­rus­kou­lun käyt­tä­mäs­tä Ur­san­ka­dul­la si­jait­se­vas­ta ra­ken­nuk­ses­ta on löy­ty­nyt lu­kui­sia sisä­ilma­on­gel­mia ai­heut­ta­via puut­tei­ta ja että nii­den kor­jaa­mi­nen tu­li­si ole­maan iso pro­jek­ti. Luku­vuo­den alus­sa tuli sit­ten tie­to, että ra­ken­nus me­nee pää­osin käyt­tö­kiel­toon vuo­den 2015 lo­pus­sa. Tiirismaan lu­kio siir­tyi kui­ten­kin no­peu­te­tul­la aika­tau­lul­la Lah­den Ai­kuis­kou­lu­tus­kes­kuk­sen ti­loi­hin jo syys­lo­man puit­teis­sa loka­kuus­sa. No­pea muut­to tuot­ti luon­nol­li­ses­ti pie­niä on­gel­mia ja kii­ret­tä, mut­ta niis­tä sel­vit­tiin hy­vin. Alus­sa on myös hie­man puu­tet­ta ti­lois­ta, mut­ta vuo­den­vaih­tees­sa Ai­kuis­kou­lu­tus­kes­kuk­ses­ta va­pau­tui li­sää ti­lo­ja Tiirismaan lu­ki­on käyt­töön. Ko­ko­nai­suu­te­na muut­to ko­et­tiin var­sin on­nis­tu­neek­si rat­kai­suk­si ja uu­det ti­lat pää­osin oi­kein hy­vik­si (isoim­pa­na on­gel­ma­na juh­la-/lii­kun­ta­sa­lin puut­tu­mi­nen).

Ai­kuis­kou­lu­tus­kes­kus odot­ta­mas­sa Tiirismaan lu­ki­on muut­toa syys­lo­mal­la 2016. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vuo­si­ker­to­mus2015-201621.5.2016