Mietteitä keväällä 2013

Luku­vuo­si lä­hes­tyy vää­jää­mät­tä koh­ti päi­vä­mää­rää 1.6.2013 ja Lak­ki­ais­juh­laa. On jäl­leen aika luo­da kat­saus pian päät­ty­vään luku­vuo­teen 2012-2013. Pal­jon on eh­ti­nyt ta­pah­tua Tiirismaan lu­ki­os­sa tä­nä­kin luku­vuon­na.

Syk­syl­lä lu­kio pää­si muut­ta­maan sii­pi­ra­ken­nuk­sen re­mon­toi­tui­hin, uu­tuut­ta hoh­ta­viin luok­kiin. Ke­sän 2012 ai­ka­na lu­ki­o­ra­ken­nuk­ses­sa teh­tiin kat­ta­va LVI-re­mont­ti, jos­sa uu­sit­tiin mm. il­mas­toin­ti täy­del­li­ses­ti. Re­mont­ti jat­kuu vie­lä ke­säl­lä 2013 ja on val­mis mar­ras­kuus­sa 2013. Vii­mei­se­nä käyt­töön ote­taan täy­sin uu­det kuva­tai­teen ja käsi­työn luo­kat. On­nek­sem­me val­ta­osa lu­ki­on käy­tös­sä ole­vis­ta luo­kis­ta re­mon­toi­tiin jo ke­säl­lä 2012.

Tä­nään 20.5.2013 lu­ki­on juh­la­sa­lis­sa Tiirismaan mu­siik­ki­lu­ki­on bän­dit ja lau­lu­yh­ty­eet esit­ti­vät vuo­den ai­ka­na opit­tua oh­jel­mis­toa. Pian al­ka­va koe­viik­ko oli var­maan­kin yksi syy ylei­sö­ka­toon, mut­ta tun­nel­ma oli sii­tä huo­li­mat­ta ka­tos­sa. Saim­me kuul­la upei­ta esi­tyk­siä: herk­kää acapella lau­lua, bän­di­e­si­tyk­si­nä rons­kia roc­kia, folk­lo­re tyyp­pis­tä kau­nis­ta ja har­mo­nis­ta mu­siik­kia, duolaulua ki­ta­ral­la ja pi­a­nol­la sä­es­tet­ty­nä, yk­sin­lau­lua ja pal­jon muu­ta. Kon­sert­ti kes­ti kaik­ki­aan kak­si tun­tia. Kun­non tal­koo­hen­ges­sä ylei­sö jäi aut­ta­maan esiin­ty­jiä soit­ti­mien ja tek­nii­kan pur­ka­mi­ses­sa sekä tuo­lien kus­kaa­mi­ses­sa va­ras­toon. Kii­tok­set kai­kil­le il­las­sa esiin­ty­neil­le! Esi­tyk­siä oli ilo kuun­nel­la ja kat­sel­la. Il­lan vii­mei­nen esiin­ty­jä kiit­ti koh­te­li­aas­ti ai­kai­sem­pia ”lämppäribändejä” saa­den ylei­sön rat­ke­a­maan nau­ruun.

Lak­ki­ais­juh­lan li­säk­si on on­nek­si vie­lä toi­nen­kin mah­dol­li­suus täl­le ke­vääl­le naut­tia lu­ki­o­lais­tem­me mu­sii­kis­ta, kun per­jan­tai­na 24.5. klo 13.00 lu­ki­ol­la jär­jes­te­tään ”On the stage”-ta­pah­tu­ma eli pe­rin­tei­nen piha­kon­sert­ti. Op­pi­las­kun­ta on jär­jes­tä­mäs­sä ti­lai­suu­teen myös tar­jot­ta­vaa lu­ki­o­lai­sil­le. Nämä kon­ser­tit ja eri­lai­set ta­pah­tu­mat ovat hy­vin tär­kei­tä ti­lai­suuk­sia. Ne ovat osal­tan­sa luo­mas­sa yh­teen­kuu­lu­vuut­ta ja sitä niin sa­not­tua Tipalan hen­keä. Tiirismaan lu­ki­on juh­lat ovat aina ol­leet jo­tain eri­tyis­tä, mis­tä lu­ki­om­me tun­ne­taan. Näin ovat mo­net lu­ki­om­me kut­su­vie­raat mi­nul­le ker­to­neet juh­lien jäl­keen. Tämä pe­rin­ne jat­ku­koon!

Tänä ke­vää­nä var­mis­tui säh­köis­ten yo-ko­kei­den käyt­töön­otto syk­sys­tä 2016 al­ka­en. Säh­köi­sen yli­op­pi­las­tut­kin­non en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa syk­syl­lä 2016 tie­to­ko­neel­la voi suo­rit­taa sak­san, maan­tie­teen ja fi­lo­so­fi­an yli­op­pi­las­ko­keen. Ke­vääl­lä 2017 säh­köi­sen ko­keen pii­riin tu­le­vat rans­ka, yh­teis­kun­ta­oppi ja psy­ko­lo­gia. Vii­mei­se­nä ai­nee­na säh­köi­seen tut­kin­toon siir­tyy ma­te­ma­tiik­ka ke­vääl­lä 2019.

Ope­tus­mi­nis­te­riö toi­voo säh­köis­ten yo-kir­joi­tus­ten pa­kot­ta­van lu­ki­ot päi­vit­tä­mään ope­tus­me­ne­tel­män­sä. Mi­nis­te­riö ha­lu­aa, että tie­to­ko­nei­ta hyö­dyn­net­täi­siin ope­tuk­ses­sa ny­kyis­tä enem­män. Uu­dis­tus tuo uu­sia haas­tei­ta lu­kio-ope­tuk­seen; opis­ke­li­joil­la on ol­ta­va mah­dol­li­suus käyt­tää tie­to- ja vies­tin­tä­tek­niik­kaa jo koko lu­kio-opis­ke­lun ajan. Tämä muut­taa suu­res­ti lu­ki­oi­den toi­min­ta­kult­tuu­ria.

Tiirismaan lu­ki­on kan­sain­väli­syys­toi­min­ta on ol­lut vil­kas­ta tä­nä­kin vuon­na. La­ti­nan ja an­tii­kin his­to­ri­an opis­ke­li­jat te­ki­vät syk­syl­lä tu­tus­tu­mis­mat­kan Roo­maan. Sak­san kie­len opis­ke­li­jat puo­les­taan suun­ta­si­vat Ber­lii­niin. Tänä luku­vuon­na kv-ryh­män koh­tee­na oli Nor­jan Ålesund ja ve­nä­jän opis­ke­li­jat tu­tus­tui­vat Pie­ta­riin. Li­säk­si lu­ki­ol­lam­me vie­rai­li kok­ko­la­lai­sia nuo­ria pai­kal­li­ses­ta ruot­sin­kie­li­ses­tä lu­ki­os­ta ja mei­dän nuo­rem­me oli­vat Kok­ko­las­sa vas­ta­vie­rai­lul­la. Kesä­kuun alus­sa kak­si lu­ki­o­lais­tam­me suun­taa kol­men vii­kon vaih­toon Mukogavan tyt­tö­kou­luun Ja­pa­niin.

Meil­lä on ol­lut myös ulko­maa­lai­sia opet­ta­jia tu­tus­tu­mas­sa lu­ki­oon. Syk­syl­lä lu­ki­oom­me tu­tus­tui 20 ja­pa­ni­lai­sen ma­te­ma­tii­kan­o­pet­ta­jan ryh­mä ja noin 40 itä­val­ta­lai­sen mu­sii­kin­o­pet­ta­jan ryh­mä. Suo­ma­lais­ten nuor­ten me­nes­tys PISA-tut­ki­muk­sis­sa kiin­nos­taa myös ulko­mail­la. Ja­pa­ni­lai­set opet­ta­jat ky­se­li­vät mi­nul­ta hy­vin­kin tark­kaan, min­kä minä ar­ve­len ole­van suo­ma­lais­nuor­ten me­nes­tyk­sen ta­ka­na. Tiirismaan lu­ki­ol­la on pit­kät pe­rin­teet kan­sain­väli­syys­toi­min­nas­sa ja kiel­ten opis­ke­lus­sa. Nyt täs­tä ke­vääs­tä läh­tien nos­tam­me roh­ke­as­ti myös esiin kan­sain­vä­li­syy­den yh­te­nä lu­ki­om­me tär­ke­ä­nä pai­no­tuk­se­na. Kan­sain­väli­syys­toi­min­taa on sekä mu­sii­kis­sa että vie­rai­den kiel­ten opis­ke­lus­sa. Vie­rai­den kiel­ten osaa­mi­nen on yksi tär­keim­mis­tä tai­dois­ta: sen mer­ki­tys­tä ei voi yli­ko­ros­taa!

Lo­puk­si ha­lu­an toi­vot­taa yli­oppi­lail­le pal­jon on­nea suu­re­na juh­la­päi­vä­nä. On­nea jat­ko-opin­toi­hin ja elä­mään! Ol­kaa roh­kei­ta pää­tök­sis­sän­ne ja to­teut­ta­kaa unel­man­ne! Oi­kein hy­vää ke­sää kai­kil­le!

Lee­na Akola, reh­to­ri

Reh­to­ri Lee­na Akola. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vuo­si­ker­to­mus2012-201316.5.2013