Opinto-ohjaus

Luku­vuo­den 2012-2013 ai­ka­na opinto-oh­jauk­ses­sa vie­rail­tiin pe­rin­tei­ses­ti jou­lu­kuus­sa Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­ses­sa Studia-mes­suil­la sekä Tam­pe­reen yli­o­pis­tol­la avoin­ten ovien päi­väs­sä tou­ko­kuus­sa. Lu­ki­on kak­kos­vuo­si­kurs­si­lai­set osal­lis­tui­vat Lah­den Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun avoin­ten ovien ta­pah­tu­maan maa­lis­kuus­sa. Abi­tu­rien­teil­le jär­jes­tet­tiin mar­ras­kuus­sa Jat­ko­kou­lu­tus­ilta­päi­vä, jo­hon oli kut­sut­tu eri kou­lu­tus- ja am­mat­ti­a­lo­jen edus­ta­jia. Ilta­päi­vän ai­ka­na abit sai­vat moni­puo­li­ses­ti tie­toa hy­vis­tä jat­ko­kou­lu­tus­vaih­to­eh­dois­ta.

Päijät-Hä­meen opinto-oh­jaa­jat ry. va­lit­si Tiirismaan lu­ki­on leh­to­ri Outi Simulan vuo­den 2013 ohjausmyönteiseksi opet­ta­jak­si. Yh­dis­tys va­lit­si ohjausmyönteisen opet­ta­jan nyt tois­ta ker­taa, eh­dok­kai­ta il­moit­ti­vat yh­dis­tyk­seen kuu­lu­vat opinto-oh­jaa­jat Päijät-Hä­meen alu­eel­ta. Outi ku­ki­tet­tiin Päijät-Hä­meen opinto-oh­jaa­jien 30-vuotisjuhlassa 19.04.2013.

Nina Sal­mi, opo

Tipalalaisia kauppakorkeakoulussa

Abeil­le jär­jes­tet­tiin per­jan­tai­na 30.11.2012 mah­ta­va ti­lai­suus pääs­tä kuu­le­maan Tiirismaan lu­ki­on en­tis­ten op­pi­lai­den ny­kyi­ses­tä opis­ke­lu­e­lä­mäs­tä ja eri jat­ko-opis­ke­lu­vaih­to­eh­dois­ta. Ta­pah­tu­man idea oli laa­jen­taa abien kä­si­tys­tä eri opis­ke­lu­vaih­to­eh­tois­ta. Van­hat Tipalalaiset ker­toi­vat oma­koh­tai­ses­ti ny­kyi­sis­tä kou­luis­taan, mikä oli lois­ta­va kei­no saa­da abit kiin­nos­tu­maan pian hei­tä­kin odot­ta­vas­ta to­del­li­suu­des­ta. Tipalan van­ho­ja kas­vat­te­ja oli saa­pu­nut pai­kal­le ilah­dut­ta­van run­sas­lu­kui­nen mää­rä. Mo­nien kou­lu­jen edus­ta­jien jou­kos­ta kä­vim­me haas­tat­te­le­mas­sa Tu­run kaup­pa­kor­ke­a­kou­lun edus­ta­jia Mira Ran­ta­tu­paa ja Tuu­lia Va­la­jaa.

Mira Ran­ta­tupa esit­te­lee Tu­run kaup­pa­kor­ke­a­kou­lua. Kuva: Vil­le Bröijer

Mira ja Tuu­lia val­mis­tui­vat mo­lem­mat vuon­na 2011 Tiirismaalta. Kum­pi­kin ty­töis­tä pää­si toi­sel­la yrit­tä­mäl­lä si­sään Tu­run kaup­pa­kor­ke­a­kou­luun vie­tet­ty­ään en­sin väli­vuo­den työs­ken­nel­len. Suu­rim­mak­si erok­si ai­kai­sem­paan opis­ke­lu­e­lä­mään on hei­dän mu­kaan­sa aka­tee­mi­nen va­paus, joka tar­koit­taa va­pau­den kään­tö­puo­le­na myös­kin kor­ke­aa vas­tuu­ta omas­ta opis­ke­lus­ta. Ran­kan opis­ke­lun li­säk­si ty­töt mai­nos­ti­vat myös opis­ke­li­ja­e­lä­mään tär­ke­ä­nä osa­na kuu­lu­vaa va­paa-ajan­viet­toa. Opis­ke­li­joil­le jär­jes­te­tään lä­hes il­mai­sia ak­ti­vi­teet­te­jä aina kuo­ro­lau­lus­ta eri lii­kun­ta­ryh­miin. Ty­töt ovat ol­leet erit­täin tyy­ty­väi­siä opis­ke­lu­kau­pun­kin­sa va­lin­taan. Tur­ku on hei­dän pu­hei­den­sa mu­kaan­sa aina täyn­nä opis­ke­li­joil­le suun­nat­tu­ja ak­ti­vi­teet­te­jä ja ta­pah­tu­mia, opis­ke­li­ja bi­lei­tä unoh­ta­mat­ta. Kaup­pa­kor­ke­a­kou­lua puo­les­taan Mira ja Tuu­lia suo­sit­te­le­vat kai­kil­le so­si­aa­li­sil­le, kan­sain­vä­li­syy­des­tä ja mark­ki­noin­nis­ta kiin­nos­tu­neil­le. He heh­kut­ti­vat kou­lu­an­sa eten­kin siel­lä val­lit­se­vas­ta mah­ta­vas­ta yh­teis­hen­ges­tä, jon­ka he nos­ti­vat kou­lun­sa par­haak­si puo­lek­si. Mira ja Tuu­lia ker­to­vat opis­ke­li­ja ai­kan­sa ol­leen elä­män­sä pa­ras­ta ai­kaa, jon­ka ta­ju­aa lop­pu­pe­lis­sä vas­ta itse sen ko­et­tu­aan.

Tipalasta ty­töt ker­toi­vat saa­neen­sa hy­vät eväät jat­ko-opin­toi­hin. He muis­te­li­vat van­haa kou­lu­an­sa läm­möl­lä ja sa­noi­vat ole­van iha­naa pa­la­ta ta­kai­sin muis­to­jen kul­taa­miin lu­ki­o­vuo­siin vie­rail­len kou­lul­lam­me.

Lot­ta Ni­ku­la

Vuo­si­ker­to­mus2012-201316.5.2013