Erityisopetus

Lah­des­sa teh­tiin his­to­ri­aa ke­vääl­lä 2012, jol­loin pe­rus­tet­tiin lu­ki­o­kou­lu­tuk­seen en­sim­mäi­nen lu­ki­on eri­tyis­o­pet­ta­jan vir­ka. Vir­kaan va­lit­tiin KM, EO Mir­va Jaak­ko­la, joka hoi­ti teh­tä­vää ai­kai­sem­min (2010-2012) tun­ti­o­pet­ta­ja­na. Eri­tyis­o­pet­ta­ja pal­ve­lee kaik­kia kau­pun­gin lu­ki­oi­ta (4) ja lu­ki­o­lai­sia (n.1800) tasa­puo­li­ses­ti ja tar­peen mu­kaan.

Eri­tyis­o­pe­tus tuli var­si­nai­ses­ti lu­ki­oi­hin vuo­den 2003 ope­tus­suun­ni­tel­mien pe­rus­tei­den uu­dis­ta­mi­sen myö­tä. Val­ta­kun­nal­lis­ten pe­rus­tei­den mu­kai­set ope­tus­suun­ni­tel­mat ovat li­sän­neet eri­tyis­o­pe­tuk­sen to­teut­ta­mis­ta lu­ki­ois­sa. Eri­tyis­o­pe­tuk­sen si­jaan lu­ki­ois­sa pu­hu­taan eri­tyis­tä tu­es­ta. Eri­tyis­o­pe­tus on osa es­tee­tön­tä lu­kio-opis­ke­lua ja syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­syä. Jo­kai­sel­le opis­ke­li­jal­le ha­lu­taan taa­ta yh­tä­läi­set mah­dol­li­suu­det – op­pi­mis­vai­keu­des­ta huo­li­mat­ta myös lu­kio-opin­to­jen suo­rit­ta­mi­seen, mi­kä­li ky­kyä ja mo­ti­vaa­ti­o­ta riit­tää.

Eri­tyis­o­pet­ta­jan työ lu­ki­os­sa on ol­lut suu­rel­ta osin opis­ke­li­joi­den yk­si­lö­oh­jaus­ta ja pe­da­go­gis­ta tu­kea sekä lukitestien te­ke­mis­tä. Jo­kai­sel­le lu­ki­on aloit­ta­neel­le on teh­ty NMI:n ke­hit­tä­mä lukiseula, jon­ka avul­la on kar­toi­tet­tu tuen tar­vet­ta. Mi­kä­li kar­toi­tuk­ses­sa on il­men­nyt viit­tei­tä luki­vai­keu­des­ta, on opis­ke­li­joil­le teh­ty eri­tyis­o­pet­ta­jan toi­mes­ta laa­ja ja kat­ta­va lukitesti. Tes­tin jäl­keen opis­ke­li­jal­le on kir­joi­tet­tu mm. yli­op­pi­las­tut­kin­toa var­ten lukilausunto. Lau­sun­non avul­la opis­ke­li­ja voi saa­da eri­tyis­jär­jes­te­lyi­nä esim. lisä­ai­kaa ko­kei­siin niin lu­ki­o­ai­ka­na kuin YO- ko­keis­sa­kin.

Tiirismaalla eri­tyis­o­pet­ta­ja on ol­lut pää­sään­töi­ses­ti kes­ki­viik­koi­sin. Mui­na päi­vi­nä on tu­et­tu opis­ke­li­joi­ta toi­sis­sa kau­pun­gin lu­ki­ois­sa. Opis­ke­li­jat ovat saa­neet tie­toa ja oh­jaus­ta luki­vai­keu­teen ja tuki­toi­miin liit­ty­en. Luki­vai­keus ei ole este lu­kio-opin­noil­le, vaik­ka­kin se voi olla hi­das­te.

Opis­ke­li­jat ovat tie­dos­ta­neet hy­vin eri­tyis­o­pet­ta­jan pal­ve­lut. Noin 15 % opis­ke­li­jois­ta on käyt­tä­nyt eri­tyis­o­pet­ta­jan pal­ve­lui­ta joko luki- tai muu­hun op­pi­mi­sen vai­keu­teen tai vie­ras­kie­li­syy­teen liit­ty­en. Osa on ha­lun­nut tul­la kes­kus­te­le­maan ja saa­maan lisä­tu­kea sekä opis­ke­lu­vink­ke­jä esim. YO- tut­kin­toa var­ten.

Mir­va Jaak­ko­la, lu­ki­on eri­tyis­o­pet­ta­ja

Vuo­si­ker­to­mus2012-201316.5.2013