Ruotsi

Ihan joka vuo­si ei Tiirismaallekaan saa­da ku­nin­kaal­li­sia vie­rai­ta, mut­ta jo­tain haus­kaa kui­ten­kin aina ta­pah­tuu ruot­sin kurs­seil­la. Tänä vuon­na saim­me kou­lul­le kak­si te­at­te­ri­e­si­tys­tä; 9.11. ruot­sa­lai­sen te­at­te­ri­ryh­män Clyde & Bonnie ja 16.11. suo­men­ruot­sa­lai­sen Teater Taiminen lois­ta­va True love sucks. Sen li­säk­si tun­neil­la vie­rai­li nor­ja­lai­nen Per Skjaevaland ker­to­mas­sa Nor­jas­ta ja kir­jai­li­ja­vie­raa­na So­fia Malm­berg ker­to­mas­sa kir­jas­taan Elin under havet.

Pie­ni ryh­mä A-ruot­sin toi­sen ja kol­man­nen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­joi­ta teki pie­ni­muo­toi­sen opis­ke­li­ja­vaih­don Kok­ko­lan ruot­sin­kie­li­sen lu­ki­on (Karleby svenska gymnasiumin) kans­sa 10.-13.12. Opis­ke­li­jat asui­vat ruot­sin­kie­lis­ten opis­ke­li­joi­den luo­na ja kä­vi­vät muu­ta­man päi­vän kou­lua ruot­sik­si. Ensi syk­sy­nä on kok­ko­la­lais­ten vuo­ro tul­la Lah­teen Tiirismaan lu­ki­on vie­raak­si.

Vii­mei­ses­sä jak­sos­sa teim­me myös jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­neen A-ruot­sin 6.-kurs­siin kuu­lu­van kult­tuu­ri­mat­kan Hel­sin­kiin. Opis­ke­li­jat esit­te­li­vät itse ruot­sik­si Hel­sin­gin arkkitehtoonisesti tun­net­tu­ja ra­ken­nuk­sia, kä­vim­me Kiasmassa, saim­me opas­tuk­sen re­mon­toi­dus­sa Svenska teaternissa ja olim­me ylei­sö­nä Bettinan ku­vauk­sis­sa. ”Li­sää täl­lais­ta!”, kuu­lui opis­ke­li­joi­den ensi­kom­ment­ti mat­kas­ta.

Lu­ki­om­me opis­ke­li­ja Mil­ja Lettenmeier on saa­nut sti­pen­din Poh­jo­la-Nordenin jär­jes­tä­mäl­le ruot­sin kesä­kurs­sil­le Gävleen.

Pau­lii­na Mant­si­nen

Teatteria ruotsiksi

Lu­ki­om­me op­pi­laat sai­vat ko­e­tel­la nau­ru­her­mo­jaan Tai­mi­ne-kier­tu­e­te­at­te­rin saa­pu­es­sa kou­lul­lem­me. Vuo­sit­tain n. 35 000 op­pi­las­ta ta­voit­ta­va te­at­te­ri toi mu­ka­vaa vaih­te­lua har­maa­seen mar­ras­kuun päi­vään. Hul­va­ton ko­me­dia ”True Love Sucks” kä­sit­te­lee tei­ni-iän on­gel­mia ja sii­hen liit­ty­viä ste­re­o­ty­pi­oi­ta mm. sek­su­aa­li­suu­des­ta es­teet­tö­mäs­ti huu­mo­rin kei­noin. Näy­tel­mä on to­teu­tet­tu osit­tain ruot­sik­si, jo­ten ren­tout­ta­va viih­de kävi sa­mal­la op­pi­mi­ses­ta.

Idea vuon­na 2001 pe­rus­tet­tuun Tai­mi­ne-te­at­te­riin, syn­tyi ha­lus­ta pääs­tä vai­kut­ta­maan nuo­riin draa­man kei­noin. Näyt­te­li­jät pu­hu­vat ruot­sia äi­din­kie­le­nään, jo­ten he ha­lu­si­vat al­kaa käyt­tää näy­tel­mis­sään ruot­sia myös täy­sin suo­men­kie­li­sel­le ylei­söl­le. Te­at­te­rin pe­rus­ta­ja Carl Gus­taf Wentzelille eri­tyi­sen tär­keä ta­voi­te on nos­taa ruot­sin­kie­li­syy­den mer­ki­tys­tä osa­na suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria. Hä­nen mu­kaan­sa nyky­nuo­rien asen­ne ruot­sin­kie­li­syy­teen on yl­lät­tä­vän po­si­tii­vi­nen, mikä on mah­ta­va uu­ti­nen. Po­si­tii­vi­sen pa­laut­teen kan­nus­ta­ma­na te­at­te­rin seu­raa­va esi­tys tu­lee ole­maan myös osit­tain ruot­sin­kie­li­nen.

Lot­ta Ni­ku­la

Tai­mi­ne-te­at­te­ri. Kuva: Vil­le Bröijer

Vuo­si­ker­to­mus2012-201316.5.2013