Abiretki

Tiirismaan lu­ki­on pe­rin­tei­nen abi­ret­ki­päi­vä pä­räh­ti jäl­leen ker­ran käyn­tiin kes­ki­viik­ko­na 10. loka­kuu­ta. Aamu­sa­teen kas­te­le­ma­na me abit nou­sim­me kah­den bus­sin kyy­tiin ja suun­ta­sim­me kat­seem­me koh­ti Hel­sin­kiä. Bus­sit täyt­tyi­vät pu­heen­so­ri­nas­ta. Kai­kil­la tun­tui­vat ole­van iloi­sin mie­lin lii­ken­tees­sä, toi­saal­ta oli­han ret­ki mu­ka­vaa vaih­te­lua ta­val­li­seen kou­lu­päi­vään.

Pe­ril­lä ja­kau­duim­me vie­rai­lu­pai­kan mu­kaan ja läh­dim­me opet­ta­jan joh­ta­ma­na koh­tee­seen. Vie­rai­lu­vaih­to­eh­to­ja oli mo­nia, mm. Ate­neum, Kiasma, Luon­non­tie­teel­li­nen mu­seo, Sota­mu­seo ja De­sign­mu­seo. Itse kä­vin kan­sal­lis­kir­jas­tos­sa sekä luon­non­tie­teel­li­ses­sä mu­se­os­sa. Kir­jas­to oli näis­tä kah­des­ta luul­ta­vas­ti se mie­len­kiin­toi­sem­pi, sil­lä sen van­hat puu­käy­tä­vät ja por­taat sekä upea kat­to­ku­po­li kieh­toi­vat mi­nua.

Saim­me liik­kua Hel­sin­gis­sä va­paas­ti ja siir­ty­mä ai­kaa koh­tees­ta toi­seen oli va­rat­tu riit­tä­väs­ti, niin että ker­ke­sim­me käy­dä kah­vil­la­kin ja osa kier­te­li vaa­te­kaup­po­ja. En­nen tois­ta vie­rai­lu­koh­det­ta saim­me myös kou­lun tar­jo­a­man eväs­pa­ke­tin, jo­hon si­säl­tyi liha­pii­ra­koi­ta, pil­li­mehu, ba­naa­ni ja väli­pala­kek­si. Eväi­tä jäi mu­ka­vas­ti yli jo­ten saim­me ha­lu­tes­sam­me ha­kea Trippejä ja ba­naa­ne­ja en­nen ko­tiin­läh­töä­kin.

Ta­kai­sin tul­tiin nel­jän jäl­keen. Pa­luu­bus­si oli huo­mat­ta­vas­ti hil­jai­sem­pi kuin meno­mat­kal­la. Jot­kut nuk­kui­vat ja toi­set kuun­te­li­vat it­sek­seen mu­siik­kia. Vaik­ka emme kä­vel­leet­kään ai­van jär­jet­tö­miä mää­riä, olin it­se­kin ai­van puh­ki. Kai­ken kaik­ki­aan oli kyl­lä mu­ka­va

Rus­ka Pa­ro­nen

Luon­non­tie­teel­li­ses­sä mu­se­os­sa. Kuva: Son­ja Siikanen

Vuo­si­ker­to­mus2012-201316.5.2013