Kansainvälisyystoiminta

Tiirismaan lu­ki­on kan­sain­vä­li­nen toi­min­ta on tä­nä­kin vuon­na ol­lut var­sin vil­kas­ta; yhä use­am­pi kou­lum­me opis­ke­li­ja osal­lis­tuu eri­lai­siin kan­sain­vä­li­siin pro­jek­tei­hin ja vaih­toi­hin.

Kou­lum­me koko kv-toi­min­nan pe­rus­ta ovat so­vel­ta­vat kan­sain­väli­syys­kurs­sit, jot­ka yleen­sä ja­kau­tu­vat kaik­kien kah­den tai kol­men lu­ki­o­vuo­den ajal­le. Kurs­sien pää­mää­rä­nä on an­taa opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suus tu­tus­tua vie­raa­seen kult­tuu­riin ja sen kaut­ta ym­mär­tää omaa­kin kult­tuu­ria pa­rem­min. Joka toi­nen vuo­si yh­teis­työ­kou­lu­na on poh­jois­mai­nen kou­lu ja joka toi­se­na kes­ki­eu­roop­pa­lai­nen kou­lu. Kv-kurs­sien opis­ke­lu­kie­li on eng­lan­ti, jo­ten kie­li­tai­to vah­vis­tuu luon­te­val­la ta­val­la.

Kol­men kv-kurs­sin li­säk­si teh­dään kie­li­vaih­to­ja, kie­li­mat­ko­ja, mu­siik­kiin ja kult­tuu­riin liit­ty­viä vaih­to­ja ja yk­sit­täi­siä pie­niä opis­ke­li­ja­vaih­to­ja kou­lu­jen vä­lil­lä.

Kansainvälisyyskurssit 1 JA 2

KV1:n yh­teis­työ­kou­lu­na oli pit­kä­ai­kai­nen nor­ja­lai­nen yh­teis­työ­kou­lum­me Fagerlia Videregående skole Lah­den ys­tä­vyys­kau­pun­gis­sa Ålesundissa. Ryh­mäs­sä oli 27 opis­ke­li­jaa ja ve­tä­ji­nä toi­mi­vat Asta Koti­aho ja Pau­lii­na Mant­si­nen. Ryh­mä suo­rit­ti tänä luku­vuon­na tii­vis­te­tys­sä tah­dis­sa sekä KV1-kurs­sin, jon­ka ai­ka­na tu­tus­tut­tiin Nor­jaan ja otet­tiin vas­taan vie­rai­ta Fagerlia Videregående skolesta, sekä KV2-kurs­siin, jon­ka ai­ka­na teh­tiin opis­ke­li­ja­vaih­to Nor­jaan. Nor­ja­lais­ten ryh­mä (28 opis­ke­li­jaa ja kak­si opet­ta­jaa) oli­vat vie­rai­na kou­lus­sam­me 3.-10.3.2013 ja mei­dän opis­ke­li­jam­me mat­ka­si­vat nor­ja­lais­ten vie­raik­si 12.-19.4.2013. Ryh­mä tu­tus­tui pa­luu­mat­kal­la pi­kai­ses­ti myös Os­loon. Lah­des­sa ja Ålesundissa opis­ke­li­joil­la oli täl­lä ker­taa kak­si tee­maa, joi­den pa­ris­sa he työs­ken­te­li­vät seka­ryh­mis­sä, so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­tö ope­tuk­ses­sa ja opinto-oh­jaus kou­luis­sa.

Tänä luku­vuon­na myös toi­nen KV2-ryh­mä sai kurs­sin­sa val­miik­si. Heil­lä oli jo edel­li­se­nä ke­vää­nä vie­rai­lu Mon­tes­so­ri Col­le­geen Nijmegeniin Hol­lan­tiin ja heti luku­vuo­den 2012-13 al­ka­es­sa oli hol­lan­ti­lais­ten vuo­ro vie­rail­la Lah­des­sa (17.-24.8.2012). Kurs­sin ve­tä­ji­nä toi­mi­vat Satu Juu­ti ja reh­to­ri Lee­na Akola.

Norjalaisia vieraisilla

Nor­ja­lais­ten vie­rai­lu tääl­lä oli yksi vuo­den haus­kim­mis­ta vii­kois­ta! Vie­tim­me muun mu­as­sa yh­den ilta­päi­vän Sii­ka­nie­men lei­ri­kes­kuk­sel­la leik­kien, ui­den ja syö­den, vie­rai­lim­me kau­pun­gin­ta­lol­la, hiihtomuseosssa ja Sibeliustalolla, sekä pää­sim­me tu­tus­tu­maan Ete­lä-Suo­men sa­no­mien toi­mi­tuk­seen. En­nen kaik­kea mie­leen jäi kui­ten­kin yh­des­sä vie­te­tyt il­lat. Kei­laa­mi­nen, Megazone, kah­vi­lois­sa is­tus­ke­lu ja se vie­lä­kin kor­vis­sa rai­ku­va nau­ru. Viik­ko oli ko­ko­nai­suu­des­saan to­del­la opet­ta­va ja an­toi­sa ko­ke­mus. It­sel­le tu­tun kau­pun­gin esit­te­le­mi­nen, asi­oi­den hoi­ta­mi­nen ja ihan ta­val­li­nen kes­kus­te­le­mi­nen­kin eng­lan­nik­si oli yl­lät­tä­vän haus­kaa, ja eri maas­ta tu­le­vil­ta nuo­ril­ta kuu­lee eri­lai­sia ko­ke­muk­sia. Ko­to­na elä­mi­nen toi­ses­ta kult­tuu­ris­ta tu­le­van ih­mi­sen kans­sa oli myös mie­len­kiin­tois­ta. Nor­ja­lai­set kun kui­ten­kin te­ke­vät joi­tain asi­oi­ta hie­man eri ta­val­la kuin me tääl­lä, esi­mer­kik­si ruo­kai­lu poik­ke­aa jon­kin ver­ran. Joka ta­pauk­ses­sa, koko ryh­mäs­täm­me tuli to­del­la tii­vis ja yh­te­näi­nen ja saim­me pal­jon uu­sia, mah­ta­via ys­tä­viä, joi­ta emme var­mas­ti unoh­da kos­kaan. Hui­kea viik­ko jäi taak­se, ja jäim­me in­nol­la odot­ta­maan Nor­jaan pää­syä!

Riik­ka Mä­ke­lä

Kansainvälisyyskurssi 3

KV3-kurs­sia ei luku­vuon­na 2012-13 jär­jes­tet­ty, sil­lä ensi vuon­na on tar­koi­tus koo­ta mo­lem­pien tänä vuon­na KV2-kurs­sin suo­rit­ta­nei­den ryh­mien op­pi­laat yh­teen.

Muu kansainvälisyystoiminta

Tou­ko­kuun 10. päi­vä­nä kou­lus­sam­me vie­tet­tiin kan­sain­väli­syys­päi­vää tee­mal­la ”Kan­sain­vä­li­set tuo­lit”. Au­las­sa oli esil­lä käsi­työ­tun­neil­la teh­ty­jä upei­ta tuo­le­ja, jois­sa nä­kyi kan­sain­vä­lis­tä hen­keä eri ta­voin. Nor­jas­sa ol­leet op­pi­laat ker­toi­vat vaih­dos­taan aa­mun­a­vauk­ses­sa ja vaih­to-op­pi­lai­na ol­leet esit­täy­tyi­vät au­las­sa.

Japani

Kou­lum­me sai alku­syk­sys­tä vie­raak­seen kak­si tyt­töä, Mai Ishinabe ja Mio Kobayashi, ja­pa­ni­lai­ses­ta Mukogawan tyt­tö­kou­lus­ta. Hei­dän isän­ti­nään tääl­lä Lah­des­sa toi­mi­vat kol­men vii­kon vaih­don ai­ka­na Mat­lee­na Käppi ja Ria Iikkanen. Kesä­kuun alus­sa Mukogawan tyt­tö­kou­luun ovat läh­dös­sä Ria Iikkanen ja San­ni Kal­li­oi­nen.

Rooma

Ryh­mä his­to­ri­an ja la­ti­nan opis­ke­li­joi­ta kävi Roo­mas­sa syk­syl­lä 2012.

Vaihtari USA:sta

Vii­me elo­kuus­sa lu­ki­ol­lam­me oli kun­nia saa­da op­pi­laak­seen Ma­ris­sa Bjerkness, joka ni­mes­tään huo­li­mat­ta on ko­toi­sin At­lan­tin toi­sel­ta puo­len USA:sta, Min­ne­so­tas­ta. Marissan pit­kä­ai­kai­nen unel­ma vaih­to-op­pi­las­vuo­des­ta kävi to­teen Ro­ta­ry-jär­jes­tön lä­het­tä­es­sä tämä rei­pas ame­rik­ka­lais­tyt­tö maa­il­mal­le. Suo­mi koh­de­maa­na ei ol­lut alun­pe­rin Marissan suun­ni­tel­mis­sa, mut­ta suku­juu­ret Nor­jan ja Ruot­sin puo­lel­la, sekä po­si­tii­vi­nen asen­ne sai­vat hä­net tart­tu­maan haas­tee­seen. Ro­ta­ryn nuo­ri­so­vaih­to-jär­jes­tö pi­tää op­pi­lais­taan hy­vää huol­ta sekä jär­jes­tää isän­tä­per­heet, joi­ta Marissalla on ol­lut jopa nel­jä ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na. Marissan Suo­mes­sa vie­tet­ty vuo­si las­ke­taan hä­nen opin­toi­hin­sa, jol­loin hän­tä odot­ta­vat omat val­mis­tu­jai­set hä­nen pa­la­tes­saan ko­tiin tou­ko­kuun lo­pus­sa.

Vuo­den ai­ka­na Ma­ris­sa on eh­ti­nyt op­pia val­ta­vas­ti uu­des­ta kult­tuu­ris­ta, ke­rän­nyt unoh­tu­mat­to­mia ko­ke­muk­sia sekä en­nen kaik­kea löy­tä­nyt paik­kan­sa uu­sien suo­ma­lais­ten ys­tä­vien kes­kel­tä. Yksi huo­mat­ta­vim­mis­ta hä­nen mer­kil­le pa­ne­mis­taan erois­ta mai­den vä­lil­lä on kou­lu­jär­jes­tel­mien ero­a­vuus. Eten­kin suo­ma­lai­sen kou­lun aka­tee­mi­nen pai­no­tus, sekä opis­ke­li­joi­den asen­teet ero­a­vat toi­sis­taan mer­kit­tä­väs­ti. Vaik­ka ame­rik­ka­lai­seen kou­luun kuu­lu­vat har­ras­tuk­set ja muu oheis­toi­min­ta te­ke­vät kou­lun­käyn­nis­tä mie­len­kiin­toi­sem­paa, ha­lu­aa Ma­ris­sa pai­not­taa suo­ma­lai­sen kou­lun erin­o­mais­ta ta­soa, sekä opis­ke­li­joi­den kyp­sää käy­tös­tä, jos­ta kii­tok­se­na seu­raa opet­ta­jien heil­le suo­mat va­pau­det.

Lot­ta Ni­ku­la

Japanilaisopettajia vierailulla

Kou­lum­me pää­si edus­ta­maan maa­il­man­kuu­lua suo­ma­lais­ta kou­lu­jär­jes­tel­mää noin kah­den­kym­me­nen ja­pa­ni­lais­o­pet­ta­jan vie­rail­les­sa kou­lus­sam­me kes­ki­viik­ko­na 17.10.2012. Kaik­kia eri ope­tuk­sen alo­ja edus­ta­via opet­ta­jia yh­dis­ti kiin­nos­tus pääs­tä nä­ke­mään PISA-tes­teis­sä lois­ta­vas­ti pär­jän­nyt suo­ma­lai­nen kou­lu­jär­jes­tel­mä. Saim­me kun­ni­an olla en­sim­mäi­nen kou­lu täl­le pari viik­koa Suo­mes­sa viet­tä­väl­le ryh­mäl­le, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on vie­rail­la vie­lä mah­dol­li­sim­man mo­nes­sa kou­lus­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ensi vii­kon ai­ka­na. Ryh­män tar­koi­tuk­se­na on ym­mär­tää ero­ja suo­ma­lai­sen- ja ja­pa­ni­lai­sen kou­lu­jär­jes­tel­män vä­lil­lä, sekä saa­da uu­sia käyt­tö­kel­poi­sia ide­oi­ta.

Ja­pa­nis­sa kou­lu­tus on eh­dot­to­mas­ti yksi ar­vos­te­tuim­mis­ta asi­ois­ta, jo­hon nuo­ret ha­lu­a­vat pa­nos­taa. Noin 98% nuo­ris­ta jat­kaa lu­ki­oon pe­rus­kou­lun jäl­keen, mikä kie­lii ha­lus­ta saa­da mah­dol­li­sim­man kor­kea kou­lu­tus. Kou­lu­työ täyt­tää ja­pa­ni­lais­nuor­ten päi­vät te­hok­kaas­ti: op­pi­laat jat­ka­vat opis­ke­lu­jaan kou­lu­päi­vän jäl­keen vie­lä yk­si­tyi­sis­sä ilta­kou­luis­sa pär­jä­täk­seen pa­rem­min opin­nois­saan. Li­säk­si huo­mat­ta­via ero­ja suo­ma­lai­seen kou­lu­jär­jes­tel­mään ovat mm. kou­lu­pu­ku­jen käyt­tö, kor­ke­at kou­lu­mak­sut sekä jopa 40 op­pi­laan ko­koi­set ope­tus­ryh­mät.

Opet­ta­jat vie­rai­li­vat kah­del­la eri lu­ki­on tun­nil­la nä­ke­mäs­sä ope­tus­ta käy­tän­nös­sä. He pis­ti­vät mer­kil­le op­pi­lai­den hy­vän ope­tuk­seen kes­kit­ty­mi­sen, vaik­ka sa­man­ai­kai­ses­ti kou­lus­sam­me val­lit­see mel­ko va­paa ja jous­ta­vaa ilma­pii­ri. Nämä kak­si edel­lä mai­nit­tua piir­ret­tä erot­tu­vat vah­vas­ti ver­rat­tu­na ja­pa­ni­lai­seen kult­tuu­riin, jos­sa tark­kaan mää­ri­te­tyt sään­nöt, tyy­li ja mer­ki­tyk­sel­li­syys ovat avain­ase­mas­sa. Eh­kä­pä suo­ma­lais­ten kor­kea kou­lu­tuk­sen taso on­kin osit­tain yh­teis­kun­tam­me nuo­ril­le suo­man va­pau­den ja jous­ta­vuu­den ai­kaan­saan­nos­ta, eh­dot­to­mien sään­tö­jen sekä ym­pä­ris­tön luo­mien kor­kei­den pai­nei­den si­jas­ta.

Suo­mes­ta yleen­sä pu­hut­ta­es­sa vie­raam­me mai­nit­si­vat tyy­lik­kään suo­ma­lai­sen muo­toi­lun, hy­vän ruu­an, kau­niin luon­non sekä ys­tä­väl­li­set ih­mi­set. Meil­le myös­kin hy­vin arki­päi­väi­set asi­at, ku­ten pien­ten kou­lu­lais­ten sa­tees­sa leik­ki­mi­nen väli­tun­nil­la oli suu­ri ih­me­tyk­sen aihe ja­pa­ni­lai­sil­le vie­rail­lem­me. Sel­lais­ta ei kuu­lem­ma kos­kaan näe ja­pa­ni­lai­ses­sa kou­lus­sa. Ja­pa­ni­lai­set vie­raam­me oli­vat kaik­ki kie­li­muu­ris­ta huo­li­mat­ta to­del­la ys­tä­väl­li­siä, sekä ai­dos­ti kiin­nos­tu­nei­ta suo­ma­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta ja kou­lu­jär­jes­tel­mäs­tä. Vie­rai­lun­sa lo­puk­si he toi­vot­ti­vat kaik­ki suo­ma­lai­set sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leik­si Ja­pa­niin muis­tut­ta­en kuin­ka pal­jon muu­ta­kin heil­lä on tar­jot­ta­va­na pal­jon pin­nal­la ol­leen ani­me- ja man­ga-nuo­ri­so­kult­tuu­rin li­säk­si.

Lot­ta Ni­ku­la

Vuo­si­ker­to­mus2012-201316.5.2013