Tutortoiminta 2012-2013

Tiirismaan lu­ki­os­sa luku­vuon­na 1995 aloi­tet­tu tu­tor­toi­min­ta on jat­ku­nut in­nos­ta­vis­sa mer­keis­sä. Toi­min­ta, jos­sa van­hem­mat opis­ke­li­jat oh­jaa­vat ja aut­ta­vat uu­sia lu­ki­on vas­ta-al­ka­jia, on huo­mat­tu tar­peel­li­sek­si. Eri­tyi­ses­ti Lah­den ulko­puo­lel­ta tul­leet opis­ke­li­jat ovat hyö­ty­neet tu­tor­toi­min­nas­ta.

Tu­to­rei­ta oli luku­vuon­na 2012-2013 kaik­ki­aan nel­jä­tois­ta. He oli­vat ryh­män­oh­jaa­jien apu­na kesä­kuus­sa uu­sien op­pi­lai­den il­moit­tau­tu­es­sa lu­ki­oon. Kou­lu­vuo­den al­ka­es­sa tär­keim­mät teh­tä­vät oli­vat opis­ke­li­joi­den pe­reh­dyt­tä­mi­nen uu­teen opis­ke­lu­ym­pä­ris­töön sekä aut­ta­mi­nen ja opas­ta­mi­nen luku­vuo­den kurs­si­jak­so­jen laa­ti­mi­ses­sa. Maa­nan­tai­na 20.8. tu­to­rit suun­ta­si­vat uu­sien opis­ke­li­joi­den kans­sa Pa­rin­pel­lon lei­ri­kes­kuk­seen. Opinto-oh­jaa­jan ja tu­to­rei­den tun­tien jäl­keen tu­tus­tu­mi­nen uu­siin opis­ke­lu­ka­ve­rei­hin ta­pah­tui leik­kien, kil­pai­lu­jen, pe­lien ja va­paan seu­rus­te­lun mer­keis­sä. Mar­ras­kuus­sa tu­to­rit jär­jes­ti­vät vie­lä uu­sil­le tu­lok­kail­le peli-il­lan. Tu­to­rit ovat ko­koon­tu­neet tu­tor­oh­jaa­jan­sa kans­sa yh­tei­siin pa­la­ve­rei­hin ja pi­tä­neet päi­vä­kir­jaa toi­min­nas­taan.

Tutortodistuksen saivat
Uusien tutoreiden koulutus,
kevät 2013

Alu­eel­li­sen kou­lu­tus­yh­teis­työ­ryh­män ra­hoit­ta­ma ja ni­vel­vai­heen työ­ryh­män or­ga­ni­soi­ma tu­tor­kou­lu­tus kes­ti yh­den päi­vän. Ai­heet oli­vat ryh­män oh­jaa­mi­nen ja opas­ta­mi­nen, esiin­ty­mis­val­miu­det, il­mai­su­tai­to, sekä opis­ke­li­jan osal­li­suu­den li­sää­mi­nen. Ke­vään ai­ka­na kou­lu­tuk­sen pää­pai­nok­si muo­dos­tui­vat itse­tun­to ja sen vah­vis­ta­mi­nen, vuo­ro­vai­ku­tus, esiin­ty­mis­jän­ni­tys ja sen hal­lin­ta sekä ryh­mä­dy­na­miik­ka. Tu­tor­o­pis­ke­li­jat vie­rai­li­vat Lah­den Kan­san­o­pis­ton maa­han­muut­ta­jien opin­to­ryh­mis­sä. Sii­hen kuu­lui haas­tat­te­lut sekä kes­kus­te­lut kult­tuu­riem­me vä­li­sis­tä erois­ta suo­men kie­lel­lä.

Oman lu­ki­om­me opinto-oh­jaa­jan Nina Sal­men kans­sa käy­tiin läpi myös seu­raa­vat ko­ko­nai­suu­det: lu­ki­on ta­voit­teet, kurs­si­tar­jo­tin, luku­jär­jes­tyk­sen te­ke­mi­nen sekä opin­to­jen ete­ne­mi­sen seu­ran­ta ja oman op­pi­mi­sen ar­vi­oin­ti. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tui vii­si­tois­ta tu­tor­o­pis­ke­li­jaa.

Inge-Maa­rit Rau­ti­ai­nen, tu­tor­oh­jaa­ja

Tu­to­rei­ta luku­vuo­den alus­sa. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vuo­si­ker­to­mus2012-201316.5.2013