Tiirismaan lukion vanhempainyhdistys ry.

Tipalan van­hem­pain­yh­dis­tys toi­mii Tiirismaan ala­kou­lun, ylä­kou­lun ja lu­ki­on op­pi­lai­den ilok­si ja hy­väk­si ko­din ja kou­lun yh­teis­työ­e­li­me­nä. Van­hem­pain­yh­dis­tyk­sen li­säk­si kou­lus­sam­me on ak­tii­vi­set eng­lan­nin­kie­lis­ten ja mu­siik­ki­luok­kien tuki­ryh­mät.

Ku­lu­nee­na luku­vuon­na olem­me pe­rin­tei­ses­ti ol­leet mu­ka­na ylä­kou­lun ja lu­ki­on van­hem­pain­ilta­kah­vi­tuk­sis­sa sekä muu­ta­mis­sa lu­en­to­kah­vi­tuk­sis­sa.

Jou­lu­kuus­sa vii­mei­se­nä kou­lu­päi­vä­nä avau­tui van­hem­pain­yh­dis­tyk­sen toi­mes­ta kou­lun op­pi­lail­le ja hen­ki­lö­kun­nal­le Pi­pa­ri­baa­ri jo nel­jän­nen ker­ran. Mak­su­ton, jou­lui­nen glö­gi- ja pi­pa­ri­tar­joi­lu toi kai­kil­le hy­vän mie­len.

Hel­mi­kuus­sa Wanhojen tans­sien täy­te­kak­ku­buf­fe­tis­sa saim­me ihas­tel­la tyy­lik­käi­tä lu­ki­on tois­luok­ka­lai­sia, kun he esiin­tyi­vät kou­lul­la van­hem­mil­leen.

Vap­pu­aat­to­na jär­jes­tim­me kou­lu­päi­vän ai­ka­na pe­rin­tei­sen iloi­sen Vap­pu­rie­han Sima­suut-buf­fet­tei­neen ja ru­le­tin­pyö­ri­tyk­si­neen.

Tänä luku­vuon­na on kou­lun pai­no­pis­te­a­lu­ee­na ol­lut ko­din ja kou­lun yh­teis­työ. Teim­me yh­des­sä reh­to­rin kans­sa ylä­kou­lun kou­lu­ku­vaus­so­pi­muk­sen Kuva­paja Oy:n kans­sa aluk­si yh­dek­si vuo­dek­si. Yh­dis­tys on myös an­ta­nut lau­sun­ton­sa pai­no­te­tun ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä, op­pi­mi­sen tuen suun­ni­tel­mas­ta ja kes­kus­tan lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­ses­tä. Yh­dis­tyk­ses­tä on edus­tus pe­rus­kou­lun Caf-ar­vi­oin­ti­päi­väs­sä.

Va­ro­ja yh­dis­tyk­sel­le ker­tyy kah­vi­tuk­sien ja ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sien li­säk­si kan­na­tus­jä­sen­mak­suis­ta, joi­ta täl­lä kau­del­la per­heet ovat mak­sa­neet pit­käs­tä ai­kaa jon­kin ver­ran enem­män kuin edel­li­se­nä kau­te­na. Sii­tä tu­han­net kii­tok­sem­me! Yh­dis­tys otti syk­syl­lä 2012 käyt­töön Yk­kös­bo­nus­kor­tin, joi­ta ja­oim­me ha­luk­kail­le van­hem­mil­le van­hem­pain­il­lois­sa. Kor­tin tuot­to tu­lee suo­raan yh­dis­tyk­sen ja sitä kaut­ta kou­lun op­pi­lait­ten tuki­käyt­töön alku­syk­sys­tä 2013.

Ker­ty­neet va­rat oh­jau­tu­vat kaut­tam­me Tipalan op­pi­lai­den hy­väk­si. Ruusutamme kou­lun­sa päät­tä­vät lu­ki­on ja ylä­kou­lun op­pi­laat syk­syi­sin ja ke­väi­sin. Jaam­me kan­nus­tus­sti­pen­din luo­kit­tain op­pi­laal­le, joka luku­vuo­den ai­ka­na on osoit­ta­nut ah­ke­ruut­ta ja myön­teis­tä asen­net­ta kou­lun­käyn­tiin. Li­säk­si myön­näm­me sti­pen­de­jä ja avus­tuk­sia ha­ke­muk­ses­ta op­pi­lai­den eri­lai­siin pro­jek­tei­hin, opin­to­ret­kiin ja lei­ri­kou­lui­hin. Hal­li­tus ko­koon­tuu päät­tä­mään asi­ois­ta 7-8 ker­taa luku­vuo­den ai­ka­na.

Tipalan van­hem­pain­yh­dis­tys esit­tää läm­pi­mät kii­tok­set kai­kil­le toi­min­taan osal­lis­tu­neil­le tu­ki­joil­le, yri­tyk­sil­le, koti­jou­koil­le ja op­pi­lail­le. Kii­täm­me myös luku­vuo­den ai­ka­na saa­mas­tam­me tie­do­tus­a­vus­ta kans­li­an hen­ki­lö­kun­taa, opet­ta­jia ja kou­lu­jen reh­to­rei­ta sekä ym­mär­tä­väi­siä siis­ti­jöi­tä ta­pah­tu­mien jäl­ki­sii­vouk­ses­sa.

Tiirismaan kou­lun van­hem­pain­yh­dis­tys ry

Hallitus 2012-2013:

Heli Pa­ka­ri­nen (pj), Rai­li Sipura (vpj), Han­na Vir­ta­nen (siht), Sai­la Eiriö (rh), Siru Elo­maa-An­ti­la, Pia Iikkanen, Sari Luomalahti, Tui­re Ma­ti­kai­nen, Sari Määt­tä­nen, Päi­vi Re­po­nen, Tuu­lia Saahko, Re­gi­na Tilk, Lei­la Vai­nio-Kova­mäki, Mir­ja Väliahdet. Yh­dys­o­pet­ta­ji­na toi­mi­vat Ma­ria Jalo­jär­vi pe­rus­kou­lus­ta ja Heik­ki Les­ki­nen lu­ki­os­ta.

Vuo­si­ker­to­mus2012-201316.5.2013