Vallanvaihtoviikko

Abi­tu­rient­tien ta­van­o­mai­nen opis­ke­lu­työ päät­tyy hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä ja sil­loin kak­kos­luok­ka­lai­sis­ta tu­lee lu­ki­on van­him­pia opis­ke­li­joi­ta. Tä­hän vaih­dok­seen liit­tyy kol­me pe­rin­teis­tä ta­pah­tu­maa.

Ruusukonva, keskiviikko 13.2.3013
Ruusukonva gangsterityyliin

Kou­lum­me pe­rin­tei­siin on jo pit­kään kuu­lu­nut penkkareita edel­tä­vä­nä il­ta­na jär­jes­tet­tä­vä ruusukonva. Tämä ko­van työn tu­lok­se­na syn­ty­nyt abeil­le suun­nat­tu juh­la oli kak­kos­luok­ka­lais­ten ko­ko­naan itse suun­nit­te­le­ma ja to­teut­ta­ma. Tänä vuon­na tee­mak­si va­lit­tiin 1920-lu­vun ala­maa­il­man gangs­te­rit. Kak­ko­set yl­lät­ti­vät abit ko­ris­te­le­mal­la kou­lun sa­lin kiel­to­lain ai­kai­sek­si sala­ka­pa­kak­si, jos­sa tun­nel­maa loi­vat mm. tyy­lin mu­kai­set tum­mat ver­hoi­lut, pu­nai­set ruu­sut sekä baa­ri­tis­ki. Abien naut­ties­sa kak­kos­ten tar­joi­le­maa il­lal­lis­ta la­val­la oli käyn­nis­sä gangs­te­ri­ai­hei­nen näy­tel­män­o­mai­nen juon­to, jo­hon si­säl­tyi abeil­le suun­nat­tu­ja leik­ki­mie­li­siä kil­pai­lu­ja. Abien il­lan koho­koh­ta­na oli kui­ten­kin kuul­la oh­jel­man vä­lis­sä esi­tet­tä­vät lau­lut, joi­ta kak­ko­sis­ta koos­tu­va sa­noi­tus­ryh­mä oli sa­noit­ta­nut kai­kis­ta ha­luk­kais­ta. Muis­tok­si juh­las­ta abit sai­vat jo­kai­nen ruu­sun juh­lan ni­men mu­kai­ses­ti, sekä nau­ru­her­mo­ja kut­kut­ta­vat sa­noi­tuk­set omas­ta lau­lus­taan. Vaik­ka ruusukonvan tar­koi­tus on tar­jo­ta abeil­le mie­leen­pai­nu­va ja haus­ka ilta en­nen lu­ki­os­ta läh­te­mis­tä, se opet­ti myös kak­ko­sil­le pal­jon suun­nit­te­lus­ta ja vas­tuun­kan­ta­mi­ses­ta il­man opet­ta­jien suu­rem­paa avus­tus­ta. Ha­lu­ai­sin eten­kin kiit­tää kaik­kia vastuuryhmäläisiä, jot­ka an­toi­vat to­del­la suu­ren työ­pa­nos­tuk­sen tä­män yh­tei­sen asi­an puo­les­ta.

Lot­ta Ni­ku­la

Tar­joi­li­joi­ta ruusukonvan baa­ri­tis­kil­lä. Kuva: Timo Lai­ti­la

Penkkarit, torstai 14.2.2013

Penkkareissa abi­tu­rien­tit jät­tä­vät kar­ne­vaa­li­hen­ges­sä hy­väs­ti lu­ki­ol­leen ja käy­vät rek­ko­jen kul­jet­ta­mi­na ter­veh­ti­mäs­sä myös mui­ta kau­pun­gin asuk­kai­ta. Tee­ma­na Tiirismaan lu­ki­on penkkarijuhlinnassa vuon­na 2013 oli ryh­mät.

Tar­joi­li­joi­ta ruusukonvan baa­ri­tis­kil­lä. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vanhojenpäivä, perjantai 15.2.2013

Van­ho­jen­päi­vän pe­rin­tei­siin kuu­lu­vat tyy­li­käs pu­keu­tu­mi­nen ja tans­si­e­si­tyk­set.

Van­ho­jen tans­sit. Kuva: Timo Lai­ti­la

Lau­lua abi­gaa­las­sa. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vuo­si­ker­to­mus2012-201316.5.2013