Musiikki

Tiirismaan lu­ki­on musiikilinjan luku­vuo­si 2012-2013 on ol­lut ta­pah­tu­ma­ri­kas, vaik­kei mi­tään ta­vat­to­man suu­ria pro­jek­te­ja ole­kaan ol­lut te­keil­lä. Toi­min­taa on lei­man­nut sekä tai­dol­li­nen että hen­ki­nen val­mis­tau­tu­mi­nen ja oh­jel­mis­ton val­mis­te­lu tu­le­vaan juh­la­vuo­teen 2013-2014, jol­loin 1973 käyn­nis­ty­nyt Tiirismaan lu­ki­on mu­siik­ki­lin­ja täyt­tää 40 vuot­ta.

Syk­syn saim­me aloit­taa mu­ka­vas­sa sääs­sä ja ke­säi­sis­sä tun­nel­mis­sa ita­li­a­lais­ten kuo­ro­ys­tä­vien kans­sa. Heti elo­kuus­sa 19.-26.8. saim­me vie­raak­sem­me Carminis Cantores-kuo­ron, jon­ka kans­sa pi­det­tiin kak­si yh­teis­tä kon­sert­tia. Nas­to­lan kir­kos­sa 22.8.2012 esiin­tyi­vät Tii­rik­ka joh­ta­ja­naan Anna-Eli­na Tik­ka­nen, Carminis Cantores joh­ta­ja­naan Ennio Bertolotti ja nii­ni­kään Anna-Eli­na Tik­ka­sen luot­saa­mat lau­lu­yh­ty­eet Sixpack (Juu­li Hal­me, Kris­ta Kur­vi­nen, Vil­ja Rai­ta­la, Han­na Suni, Anastasija Suo­ma­lai­nen ja Vee­ra Surk­ka) ja Grooves (Janni Hal­me, An­nii­na Kunttu, San­na-Mari Kär­nä, Emma Suo­ra­jär­vi, Aino Tik­ka­nen ja Saa­ra Vestola). Ris­tin­kir­kon yh­teis­kon­ser­tis­sa 23.8. oli­vat mu­ka­na li­säk­si Juk­ka Sai­ra­sen joh­ta­mat Tiirismaan lu­ki­on ka­ma­ri­kuo­ro ja poi­kien Vas­ta­kai­ku-kuo­ro. Muo­dol­li­sem­man oh­jel­man li­säk­si saim­me viet­tää Nas­to­lan seu­ra­kun­nan lei­ri­kes­kuk­ses­sa Luomaniemessä iki­muis­toi­sen sau­na­il­lan lau­an­tai­na 25.8. Sun­nun­tai­na 26.8. vie­lä en­nen läh­tö­ään ta­kai­sin Puegnago sul Gardaan Carminis Cantores ilah­dut­ti lah­te­lais­ta kirk­ko­kan­saa esiin­ty­mäl­lä Ris­tin­kir­kon mes­sus­sa.

Lau­lu­yh­tye Sixpack osal­lis­tui Kuo­ro-Es­poo -ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä jär­jes­te­tyl­le Club for Fiven mes­ta­ri­kurs­sil­le 13.10. ja esiin­tyi Fellmanniassa Kie­lil­lä maa­il­mal­le -ta­pah­tu­mas­sa 27.11. Arvo­val­tais­ten vie­rai­le­vien pu­hu­jien jou­kos­sa oli­vat mm. Ale­xan­der Stubb ja Vil­le Haa­pa­salo. Sixpack esiin­tyi myös City­mar­ket Launeen Nais­ten­il­las­sa 17.11.2013

Lau­lu­yh­tye Limited (Janni Hal­me, Lau­ri Kaijomaa, San­na-Mari Kär­nä, Aatu Mark­ka­nen, Vee­ra Nur­mi­nen ja Aino Tik­ka­nen) esiin­tyi van­hem­pain­il­las­sa 16.10.2012.

Ope­tus­hal­li­tuk­sen ra­hoit­ta­ma suomalais-ve­nä­läi­nen tai­de­kas­va­tus­han­ke sai jat­koa ”Rak­kaus nuor­ten sil­min” –pro­duk­ti­on työs­tä­mi­sen ja Jegorevskiin 11.-16.11.2012 suun­tau­tu­neen vie­rai­lun muo­dos­sa. Nuo­ret käsi­kir­joit­ti­vat te­ok­sen, sä­vel­si­vät, sa­noit­ti­vat ja so­vit­ti­vat mu­sii­kin ja laa­ti­vat ko­re­o­gra­fi­at ja val­mis­ti­vat la­vas­teet 14.11.2012 Jegorevskissa esi­tet­tyyn te­ok­seen. Jegorevskin mu­siik­ki­pe­da­go­gi­nen kollege oli val­mis­tel­lut oman pro­duk­ti­on­sa sa­mas­ta ai­hees­ta. Tiirismaan lu­ki­on mu­siik­ki­lin­jal­ta oli mu­ka­na 12, Kan­nak­sen lu­ki­os­ta seit­se­män ja Kuo­pi­on yh­teis­kou­lun lu­ki­os­ta nel­jä opis­ke­li­jaa. Ryh­mä ko­koon­tui Tiirismaan lu­ki­os­sa ke­vät­luku­kau­del­la 2012 kol­me­na ja syys­luku­kau­del­la 2012 kol­me­na vii­kon­lop­pu­na suun­nit­te­le­maan ja har­joit­te­le­maan pro­duk­ti­o­ta. Jegorevskin vie­rai­lul­la oli opis­ke­li­joit­ten li­säk­si mu­ka­na reh­to­rit Lee­na Akola Lah­des­ta ja Ilk­ka Ra­ni­nen Kuo­pi­os­ta, ja opet­ta­jat Juha Hilander ja Mari Knuuttila Kuo­pi­os­ta, Juk­ka Sai­ra­nen ja An­ne­li Törrö Tiirismaan lu­ki­os­ta ja Päi­vi Teutari ja Lee­na Val­to­nen Kan­nak­sen lu­ki­os­ta.

Vas­ta­kai­ku esiin­tyi Lah­den viih­de­kuo­ron isän­päi­vä­kon­ser­tis­sa Tiirismaan lu­ki­ol­la 10.11.2012. Mo­lem­pia kuo­ro­ja joh­taa Juk­ka Sai­ra­nen.

Lu­ki­on ka­ma­ri­kuo­ro, Tii­rik­ka ja or­kes­te­ri esiin­tyi­vät luon­nol­li­ses­ti myös Tiirismaan lu­ki­on it­se­näi­syys- ja syk­syn yli­op­pi­las­juh­las­sa 5.12.2012. Ka­ma­ri­kuo­ro esiin­tyi kau­pun­gin it­se­näi­syys­juh­las­sa Fe­lix Krohn -sa­lis­sa 6.12.2012.

Tiirismaan lu­ki­on ka­ma­ri­kuo­ro ja Vas­ta­kai­ku esiin­tyi­vät Lah­den kau­pun­gin jou­lun­a­vauk­ses­sa 17.11.2012. Kuo­rot vie­rai­li­vat Jou­lu­ky­län la­val­la myös 10.12, 16.12 ja 22.12.

Tyt­tö­kuo­ro Tii­rik­ka ja Tiiirismaan lu­ki­on or­kes­te­ri val­mis­te­li­vat jou­lu­se­son­gik­si kak­si kon­sert­tia yh­teis­työs­sä Nas­to­lan seu­ra­kun­nan kant­to­rin Mar­kus Tik­ka­sen joh­ta­man Anastasia En­semb­len kans­sa. En­sim­mäi­nen jou­lu­kon­sert­ti pi­det­tiin 7.12. Ris­tin­kir­kos­sa ja toi­nen 9.12. Nas­to­lan kir­kos­sa. Kon­sert­tien vä­lis­sä, 8.12. Tii­rik­ka ehti vie­rail­la nii­ni­kään Jou­lu­ky­län la­val­la.

Lu­ci­an päi­vä­nä 13.12. 1A:n ty­töt esiin­tyi­vät Anna-Eli­na Tik­ka­sen val­men­ta­mi­na Lah­den kau­pun­gin­sai­raa­las­sa aamu­seit­se­mäl­tä, ja sen jäkeen ylä­kou­lun Lu­cia-kul­ku­een kans­sa kou­lun Lu­cia-juh­las­sa.

14.1. 2013 Tiirismaan lu­ki­on avoi­mien ovien päi­väs­sä esiin­tyi­vät lau­lu­yh­ty­eet Limited ja Sixpack sekä Fairtrad. -yh­tye (Jo­han­nes Häk­ki­nen, bas­so­u­ku­le­le, Saku Knuuttila, ki­ta­ra, ban­jo ja lau­lu, Mat­lee­na Käppi, kla­ri­net­ti ja lau­lu ja Valt­te­ri Tuukkanen, lyö­mä­soit­ti­met)

Ke­vät­luku­kau­si käyn­nis­tyi muu­si­koit­ten osal­ta Ris­tin­kir­kos­sa 23.1.2013 näyt­tä­väs­ti yh­teis­kon­ser­til­la Esko Kal­li­on joh­ta­mien Suo­men Lau­lun ja Hämäläis-osa­kun­nan lau­la­jien kans­sa. Kaik­ki Tiirismaan lu­ki­on kuo­rot oli­vat mu­ka­na.

Van­ho­jen­tans­se­ja pyö­räh­del­tiin jäl­leen elä­vän mu­sii­kin tah­tiin. Lu­ki­on mu­siik­ki­lin­jan en­sim­mäi­sen luo­kan opis­ke­li­jois­ta koos­tu­va or­kes­te­ri sä­es­ti tans­sit Anna-Eli­na Tik­ka­sen joh­dol­la 14. ja 15.2.

Pit­kään odo­tet­tu ää­ni­tys­kurs­si saa­tiin vih­doin to­teu­tu­maan. Odo­tet­tu­am­me pari vuot­ta Lotilan kou­lun stu­di­on val­mis­tu­mis­ta pää­dyim­me jär­jes­tä­mään ope­tuk­sen omis­sa ti­lois­sa ja omil­la vä­li­neil­lä. Ää­ni­tys­kurs­si jär­jes­tet­tiin hel­mi- maa­lis­kuus­sa ja ää­nit­tä­mi­sen sa­loi­hin pää­si pe­reh­ty­mään kym­men­kun­ta opis­ke­li­jaa Tom­mi Rai­ta­lan joh­dol­la.

Lu­ki­on lau­lun­o­pet­ta­jien Inge-Maa­rit Rau­ti­ai­sen ja Sa­ka­ri Pulk­ki­sen op­pi­laat jär­jes­ti­vät lau­lu­de­mon 25.3. au­di­to­ri­os­sa. Mel­kein pari­tun­ti­ses­sa kon­ser­tis­sa esiin­tyi lä­hes 20 lau­lun­o­pis­ke­li­jaa.

Yh­teis­työ Keski-Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kans­sa toi lu­ki­ol­le mo­nia esiin­ty­mis­ti­lai­suuk­sia. Ke­vät­kau­del­la Tii­rik­ka esiin­tyi Ris­tin­kir­kon mes­sus­sa 17.3. ja 28.4., ja ka­ma­ri­kuo­ro Pää­si­äis­yön mes­sus­sa 30.3. ja val­ta­kun­nal­li­sen Jy­väl­lä -ta­pah­tu­man pää­tös­kon­ser­tis­sa 5.5.2013.

Lau­lu­yh­tye Grooves esiin­tyi Lah­den syö­pä­yh­dis­tyk­sen 40-vuotisjuhlassa Fellmanniassa 27.4. ja osal­lis­tui SoundX -kil­pai­lun fi­naa­liin 18.5.

Vas­ta­kai­un pien­ryh­mä esiin­tyi Lah­den lää­kä­ri­seu­ran vap­pu­juh­las­sa 30.4.2013

Tyt­tö­kuo­ro Tii­rik­ka osal­lis­tui val­ta­kun­nal­li­sil­le mu­siik­ki­lu­ki­o­päi­vil­le Hel­sin­gis­sä 3.-4.5.2013 esiin­ty­en 3.5. kuo­ro­jen kier­rok­sel­la Cafe Ju­gen­dis­sa, Ate­neu­mis­sa ja kan­sal­lis­mu­se­os­sa sekä osal­lis­tu­en 4.5. pää­kon­sert­tiin mu­siik­ki­ta­lol­la. Fairtrad. -yh­tye esiin­tyi Si­be­lius-lu­ki­ol­la mu­siik­ki­lu­ki­o­lais­ten il­lan­vie­tos­sa. Seu­raa­vat mu­siik­ki­lu­ki­o­päi­vät jär­jes­te­tään vuon­na 2015 Tu­rus­sa.

Mot­ti –yh­tye esiin­tyi Tor­ves­sa 9.5. Yh­ty­ees­sä soit­ta­vat Alek­si Ho­lo­pai­nen, lau­lu, Leo Sal­me­la, ki­ta­ra, Saku Lii­ma­tai­nen, kos­ket­ti­met, Atro Nie­me­läi­nen, bas­so ja Eero Pit­kä­salo, rum­mut. Mot­ti osal­lis­tui myös SOundX-kil­pai­lun alue­kar­sin­taan Lah­des­sa 16.3.2013

Muu­ta­mat opis­ke­li­jat ovat jäl­leen suo­rit­ta­neet mu­sii­kin lu­ki­o­dip­lo­mei­ta. Dip­lo­mi­kon­sert­tin­sa ovat jär­jes­tä­neet 4.5. Su­san­na Shilman ja Hei­ni Jo­ki­nen elo­kuva­mu­sii­kin mer­keis­sä ja lau­lu­yh­tye Sixpack kon­ser­toi 16.5. Tiirismaan lu­ki­on au­di­to­ri­os­sa.

Musiikkilinjalaisten ke­vät­kon­sert­ti jär­jes­tet­tiin 20.5. 2013 Tiirismaan lu­ki­ol­la.

Eli­na Tik­ka­nen

Vas­ta­kai­ku jou­lu­ky­läs­sä. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vil­ma Isojunno esiin­tyy Lau­lu­de­mois­sa. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vuo­si­ker­to­mus2012-201316.5.2013