Tipalan Seniorit ry.

Entisiä tipalalaisia

Yhdistyksen perusidea

Tipalan se­ni­o­rit ry. on Tiirismaan kou­lun en­tis­ten op­pi­lai­den ja opet­ta­jien yh­dis­tys. Se­ni­o­rien toi­min­taan kuu­luu sti­pen­dien ja­ka­mi­nen op­pi­lail­le luku­vuo­den päät­teek­si, kou­lua kos­ke­van pe­rin­teen ke­rää­mi­nen ja vaa­li­mi­nen sekä ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen jä­se­nis­töl­le. Se­ni­o­ri­yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­seen kuu­lui­vat luku­vuon­na 2012–2013 Kati Mik­ko­la (pj.), Rai­ja Leh­to (sih­tee­ri), Anne Suon­taus (ra­has­ton­hoi­ta­ja), Tuu­la Reh­ti sekä Tii­na Vir­ta. Yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kous pi­det­tiin Tiirismaan kou­lul­la 27.3.2013.

Vuoden tipalalainen

Se­ni­o­ri­yh­dis­tyk­sen syys­luku­kau­den toi­min­taan on va­kiin­tu­nut Vuo­den tipalalaisen va­lin­ta ja pal­kit­se­mi­nen. Vuo­den tipalalaiseksi 2013 va­lit­tiin kou­lun en­ti­nen op­pi­las Saa­ra Hakaste. Va­lin­ta jul­kis­tet­tiin 5.12.2012 Tiirismaan kou­lun it­se­näi­syys- ja yli­op­pi­las­juh­las­sa, jos­sa Hakaste ker­toi kou­lu­muis­tois­taan sekä sii­tä, mi­ten tyt­tö­kou­lu­lai­ses­ta tuli opet­ta­ja, vir­ka­mies ja kou­lu­his­to­ri­an tut­ki­ja.

Saa­ra Hakaste (o.s. Jus­si­la) kir­joit­ti yli­op­pi­laak­si sil­loi­ses­ta Lah­den Yk­si­tyi­ses­tä Tyt­tö­ly­se­os­ta vuon­na 1957. Kou­lu­ai­kai­sis­ta toi­veis­taan huo­li­mat­ta hä­nes­tä ei tul­lut ark­ki­teh­tiä eikä or­kes­te­ri­muu­sik­koa, vaik­ka viu­lun­soit­to oli tär­keä osa nuo­ren ty­tön elä­mää. Sen si­jaan hän pää­tyi Jy­väs­ky­län Kas­va­tus­o­pil­li­seen Kor­ke­a­kou­luun, jos­ta val­mis­tui pika­vauh­tia opet­ta­jak­si vuon­na 1959. Neli­hen­ki­sen hol­lo­la­lais­per­heen äiti jat­koi työn­sä ohel­la opin­to­jaan muun mu­as­sa Tam­pe­reen ja Hel­sin­gin yli­o­pis­tois­sa. Suo­men ja naa­pu­ri­mai­den yh­teis­kou­lu­ja kä­sit­te­le­vä li­sen­si­aa­tin­tut­ki­mus val­mis­tui 1980-lu­vun lo­pul­la ja väi­tös­kir­ja vuon­na 1992. Kas­va­tuk­sen his­to­ri­an do­sen­tik­si Hel­sin­gin yli­o­pis­toon Hakaste ni­mi­tet­tiin vuon­na 1998. Kai­ken ai­kaa hän toi­mi myös kou­lu­maa­il­man teh­tä­vis­sä koti­seu­dul­laan: en­sin opet­ta­ja­na, sit­ten kou­lu­vi­ras­ton pääl­lik­kö­nä ja ala-as­teen reh­to­ri­na. Eläk­keel­le siir­ty­mi­sen­sä jäl­keen Hakasteesta tuli myös oman kou­lun­sa his­to­ri­an tut­ki­ja: Tiirismaan kou­lun 100-vuotisjuhlien kun­ni­ak­si vuon­na 2009 il­mes­tyi Hakasteen yh­des­sä do­sent­ti Riit­ta Nis­ka­sen kans­sa kir­joit­ta­ma teos Tyt­tö­kou­lus­ta Tipala, Tipalasta Tiirismaa.

Pal­kin­to­raa­ti­na toi­mi­neen se­ni­o­ri­yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen mu­kaan Hakasteen uras­sa ja mie­len­kiin­non koh­teis­sa yh­dis­ty­vät hie­nol­la ta­val­la mo­net Tiirismaan kou­lun vah­vuu­det, ku­ten mu­siik­ki, kie­let ja kan­sain­vä­li­nen toi­min­ta sekä vah­va hu­ma­nis­ti­nen si­vis­tys. Raa­din mie­les­tä Hakaste on esi­merk­ki hy­väl­lä ta­val­la ute­li­aas­ta ja tie­don­ha­lui­ses­ta ih­mi­ses­tä, joka on on­nis­tu­nut yh­dis­tä­mään tie­teel­li­sen uran opet­ta­jan ja vir­ka­mie­hen työ­hön.

Penkkarilaulut

Luku­vuo­den ai­ka­na se­ni­o­ri­yh­dis­tys on jat­ka­nut jo ai­em­min aloit­ta­maan­sa Tipalan penkkari- ja van­ho­jen­päi­vä­pe­rin­teen ke­ruu­ta. Yh­dis­tyk­sen ar­kis­to on täy­den­ty­nyt vuo­den ai­ka­na van­ho­jen penkkarilaulujen sa­noil­la sekä valo­ku­vil­la, jot­ka ovat pe­räi­sin kou­lun en­tis­ten op­pi­lai­den Vil­ma Lind­roo­sin (1920–30-luku), Lii Hannukkala-Poh­jan­mie­hen (1930-luku) ja Aini An­nik­ki Töyrylän (1930–40-luku) ko­ko­el­mis­ta. Li­säk­si on jat­ket­tu myös yh­dis­tyk­sen kus­tan­ta­mien muis­te­lu­kir­jo­jen Älä tyy­dy vä­hään! Sata vuot­ta Tipalan hen­ges­sä ja Tösseröt – Tipalan tyy­liin 50-lu­vun Lah­des­sa myy­mis­tä ha­luk­kail­le. Kir­jo­ja voi tie­dus­tel­la Hel­jä Lai­neel­ta (osoi­te: lainehelja (at) gmail.com). Jou­lun alla yh­dis­tys lah­joit­ti Älä tyy­dy vä­hään -kir­jat kai­kil­le luku­vuon­na Tiirismaan pe­rus­kou­lus­sa ja lu­ki­os­sa työn­sä aloit­ta­neil­le opet­ta­jil­le.

Lisätietoa

Yh­dis­tyk­ses­tä löy­tyy li­sää tie­toa kou­lun in­ter­net­sivuilta (va­lit­se Tiirismaan lu­ki­on etu­si­vul­ta ”Kou­lum­me” ja sit­ten ”Se­ni­o­ri­yh­dis­tys”). Li­säk­si se­ni­o­ri­yh­dis­tys tie­dot­taa toi­min­nas­taan jä­se­nis­tö­ään säh­kö­pos­ti­lis­tal­la, jo­hon voi liit­tyä il­moit­ta­mal­la yh­teys­tie­ton­sa Anne Suon­tauk­sel­le (osoi­te: anne.suon­taus(at)gmail.com). Seu­raa myös yh­dis­tyk­sen Facebook-päi­vi­tyk­siä!

Kati Mik­ko­la

Saa­ra Hakaste

Vuo­si­ker­to­mus2012-201316.5.2013