Erityisen vaikean elämäntilanteen huomioon ottaminen ylioppilaskokeen arvostelussa keväällä 2020

Koesuoritusta heikentävä syy voidaan ottaa huomioon arvostelussa. Koronavirustilanteen johdosta joistakin määräyksissä esitetyistä asioista poiketaan kevään 2020 hakemusten ja lausuntojen osalta. YTL:n verkkosivulla on kuvattu kyseiset poikkeukselliset menettelyt.

Sairaus, vamma tai erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon vain, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan. Kevään 2020 tutkinnossa koronaviruksen kokelaalle aiheuttamat ongelmat voidaan käsitellä erityisen vaikeana elämäntilanteena. Jotta erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa ylioppilastutkinnossa huomioon, tulee kokelaan hankkia asiaa koskeva lausunto. Lausunnon voi antaa esimerkiksi kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja tai lääkäri.

Hakemukset ja niihin tarvittavat asiantuntijalausunnot äkillisestä ja koepäivien yhteydessä ilmenneestä erityisen vaikeasta elämäntilanteesta, joka halutaan otettavan huomioon arvostelussa, tulee toimittaa Ylioppilastutkintolautakunnalle välittömästi, kuitenkin viimeistään 21.4.2020. Kokelaan pitää olla yhteydessä lukioonsa hyvissä ajoin, jotta hakemus ja tarvittavat lausunnot ehditään valmistella ja lähettää ennen määräajan umpeutumista.

Otathan viipymättä yhteyttä rehtoriin, jos aiot anoa YTL:lta vaikean elämäntilanteen huomioonottamista.